Noch de spoorlijn, noch de verbinding met Engeland bracht de 'ongekenden bloei', omdat de Zeeuwse fruitteelt toen nog niet de hoogwaardige producten kon leveren die de Londense markt vroeg. Desondanks merkte Bouman in zijn Geschiedenis van de Zeeuwsche landbouw op: 'Het was nuttig deze ervaring op te doen. De spoorweg had echter niet alleen betekenis voor den afzet van landbouw- produkten en voor het vervoer van gewassen, die men moeilijk langs de wegen kon transporteeren (suikerbieten), hij bevrijdde een gedeelte van Zeeland ook uit een isolement, waarvan de bezwaren meermalen gebleken waren. Het reizen werd aantrekkelijker, de mogelijkheden om het eigen landbouwbedrijf te vergelijken met het bedrijf in andere provincies namen toe. Men kwam er eerder toe vergade ringen en tentoonstellingen te bezoeken, meer vreemdelingen bezochten de provincie - dit alles prikkelde de activiteit der Zeeuwsch boeren' 1872 Op 28 februari 1872 vond de opening plaats van de spoorlijn Goes-Middelburg; op 1 november van datzelfde jaar gevolgd door de opening van het traject Middelburg-Vlissingen. Het jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg over 1873 zag in de volgende bewoordingen terug op het jaar van de voltooiing van de Zeeuwse spoorweg: Door de opening van den spoorweg sectie Goes-Middelburg op den 28en Februarij, dien op Vlissingen de len November 1872 en van het kanaal van Veere langs deze stad naar Vlissingen, benevens de haven- en sluiswerken, aldaar, op 8 September jl. is de communicatie direct uit zee en met Holland binnen door tot stand gekomen en eene geregelde verbinding dezer koopstad met het grootste gedeelte van het vaste land van Europa ontstaan, waarvan de goede vruchten niet lang op zich behoeven te doen wachten; en er bestaat alle reden tot het gegrond vooruitzigt dat de te Vlissin gen en alhier aangelegde kanaal- en havenwerken meer en meer benuttigd zullen worden door de groote schepen die langs de beste der Nederlandse zeegaten ten allen tijde kunnen binnenvallen en één getijde later met onaangebroken lading aan de Loskade alhier gemeerd kunnen liggen met een diepgang van 70 a 75 decimeters. De werkelijkheid. De realiteit van de Zeeuwse spoorlijn werd fraai in beeld gebracht in het boekje van W.J. van Campen, Beschrijving van de steden en dorpen gelegen aan den spoorweg Roosendaal-Vlissingen uit 1873. De bijgevoegde kaart toont o.a. de 'Groote Markt te Bergen op Zoom', de 'Spoorwegbrug over het kanaal door Zuid-Beveland', de 'Koornbeurs te Middelburg' en vooral de 'Spoorwegbuitenha ven van Vlissingen'. Dit topografische hoogstandje maakt de problemen van de Zeeuwse spoorweg visueel duidelijk: de noodzakelijke overbrugging van een aantal obstakels, zoals het kanaal door Zuid-Beveland en het overwegend agra risch karakter van de regio. De reizigersaantallen bleven ver beneden de verwachtingen en bleken boven dien niet of nauwelijks gerelateerd aan de groei van de bevolking of de economi sche ontwikkeling (gemeten aan het aantal p.k.'s in een gemeente). 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 24