Werkgroepen, samenwerkingsverbanden De provinciaal archeoloog vergaderde regelmatig met de werkgroepen stadsarcheologie te Goes, Hulst, Middelburg en Zierikzee m.b.t. de nieuwbouwplannen en infrastructurele werken. In de werkgroep Middelburg werd medewerking verleend aan de voorbereiding van de archeologienotitie. Voor Westenschouwen werd meegewerkt aan de voorbereiding van een APV- detectorverbod. De provinciaal archeoloog was lid van het provinciale Platform Archeologie onder voorzitterschap van de gedeputeerde voor cultuur, de heer De Kok. Met de depotbeheerder had de provinciaal archeoloog zitting in het Platform Verdedigingswerken Zeeland, met de assistent in de Werkgroep Zwinlinie. Tevens maakte de provinciaal archeoloog deel uit van de Werkgroep Recreatie en Cultuurtoerisme, het bestuur van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland (SRGZ), het bestuur van de Natuurwetenschappelijke Adviescommissie van de Stichting Zeeuws Landschap (SZL), en functioneerde zij als de Zeeuwse coördinator van het in voorbereiding zijnde kastelenlexicon, een initiatief van de Stichting Kastelenlexicon Nederland (SKLN). De documentalist van het PDB stelde voor dit project een aantal kasteelbeschrijvingen op. De provinciaal archeoloog en de assistent namen deel aan het luchtfotografie-project van de universiteit te Gent. De assistent was vertegenwoordigd in het bestuur van de Monumentenwacht Zeeland, de provinciale commissie van de Bond Heemschut, het bestuur van Landschapsbeheer Zeeland en de Natuurwetenschappelijke adviescommissie van de SZL. Ook nam hij deel aan de velddienst vergaderingen van de ROB. De documentalist en depotbeheerder waren vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het project 'depotproblematiek' (ROB). Registratie, documentatie Evenals voorgaande jaren werden op het PDB door de depotbeheerder tal van nieuwe vondsten verwerkt, en ging ook de indexering door de documentalist voort, alsook de computerverwerking ten behoeve van de landelijke archeologische database ARCHIS (documentalist, provinciaal archeoloog). Het microficheren van Zeeuwse veldtekeningen op de ROB werd voortgezet, benevens het werk aan de diverse archief- en documentatiebestanden op het PDB (documentalist). De documentalist verzorgde verder de invoer van gegevens ten behoeve van het kasteleninventarisatie- project (kastelenlexicon SKLN), beheerde de bibliotheek (titelbeschrijven, catalogiseren en classificeren aanwezig materiaal en aanwinsten), verzorgde het beheer van rekeningen en de inkoop van kantoorbehoeften e.d. Tevens leverde hij documentatie aan voor een artikel over de godin Nehalennia in het tijdschrift Nouveau, verstrekte inlichtingen ten behoeve van een dramaserie over Zeeland in de Middeleeuwen (NOT), een heksenproject in het Zeeuws Museum en een artikel in het tijdschrift Zeeland over olielampjes (auteur drs. C. Polderman). Op het PDB werden weer veel nieuwe foto's en dia's ten behoeve van het dia- en fotoarchief gemaakt en verwerkt. Divers vondstmateriaal werd getekend (vooral door mw. Goldschmitz). De veldtekeningen van Kloetinge, Kapelle-Overtieringe en de Stenen Beer (gemeente Hulstwerden uitgewerkt. Regelmatig werden vondsten van amateur archeologen gedetermineerd (depotbeheerder, provinciaal archeoloog en assistent). 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 19