Ftaniet is waarschijnlijk afkomstig uit België, Henegouwen. Tussen het materiaal bevinden zich een aantal z.g. 'Riesenklingen'. Verbrande vuursteen wijst op mogelijk voorkomen van haardjes. Enkele weken na dit onderzoek vonden J. Jongepier en R. Bleijenberg in de overgang van de B-naar de C-horizont vuurstenen werktuigen en afslagen in situ. De vondsten dateren uit het Mesolithieum. Conclusie De dagzomende lagen aan de Westerschelde dateren uit het Pleistoceen. De vuurstenen werktuigen en afslagen geven aan dat hier mensen leefden in het Mesolithieum, circa 7000 jaar voor Chr. Tot op heden kon nog geen stuk hout worden bemonsterd dat geschikt was voor dendrochronologisch onderzoek. De plaats blijft vanwege zijn ouderdom interessant genoeg om te blijven proberen een geschikt stuk hout te bemonsteren. De vindplaats wordt zeer bedreigd door de Westerschelde. Door de stroming op de kust van Saeftinghe verdwijnen soms plotseling hele brokken veen in de diepte van de Schelde. De vindplaats moet met extreem laag water in het voorjaar bezocht blijven worden. •Provinciaal archeoloog (1995-aug. 1997); Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), postbus 1600, 3800 BP Amersfoort, tel. 033-4227777. Thans Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland (PACZ), Balans 17, 4331 BL Middelburg, tel. 0 1 18-623732, e-mail pacz@zeelandnet.nl Lijst van afkortingen AAI Aanvullende Archeologische Inventarisatie AAO Aanvullend Archeologisch Onderzoek AWN Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland MER Milieu-effectrapportage N.A.P. Normaal Amsterdams Peil PDB Provinciaal Depot voor Bodemvondsten RING Stichting Nederlands Centrum voor Dendrochronologie ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek RWS Rijkswaterstaat SA1 Standaard Archeologische Inventarisatie SBB Staatsbosbeheer SK.LN Stichting Kastelen Lexicon Nederland SZL Stichting Het Zeeuwse Landschap TRAP Toeristisch RecreatiefArcheologisch Project (fietsroutes) 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 25