NEHALENNIA, BULLETIN van de WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE van het KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN en de ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Verschijnt 4 maal per jaar. Aflevering 119 Herfst 1998 l.S.S.N. 01687131 machtigingsnummer P.T.T.78719 Redactie J.J.B. Kuipers (eindredacteur) B. Oele drs. R.M. Rijkse J.H.F. Schwartz drs. W.H.P. Scholten drs. P. W. Sijnke ir. J A. Trimpe Burger R. Willemsen Redactiesecretariaat Bijdragen voor Nehalennia kunnen bij het redactiesecretariaat worden ingezonden: Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland, Balans 17. 4331 BL Middelburg t.a.v. J.J.B. Kuipers, tel. 0118- 623732, e-mail pacz@zeelandnet.nl Lidmaatschap Nehalennia is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Het lidmaatschap van beide verenigingen is gecombineerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Men kan zich het gehele jaar als lid aanmelden. De contributie bedraagt f 30,-. Leden ontvangen het bulletin Nehalennia gratis. Voor betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezonden. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 1 december geschieden. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden gericht aan: Ledenadministratie Nehalennia, p/a Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg. Verzending en bestelling Losse nummers van Nehalennia kosten fl 7,- exclusief verzendkosten. Ook oude nummers en andere verenigingspublicaties zijn soms nog verkrijgbaar. Voor informatie over verzending en bestelling kunt u contact opnemen met: mevr. J.A. Oele-Leijs. Vroonlandseweg 27, 4421 BW Kapelle, tel. 0113-341700. Gironummer 3719924 t.n.v. Werkgroep Historie en Archeologie te Tholen. Secretariaten Voor verenigingsaangelegenheden wende men zich tot de volgende secretariaten: Werkgroep Historie en Archeologie: Dhr. J.H.F. Schwartz, p/a Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek: Dhr. R. Willemsen, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet. Omslag: Bomen en struiken rondom een weel in herfsttooi.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 2