Wat is eigenlijk het belangrijkste verschil tussen restauratie, renovatie en nieuwbouw? De dikke Van Dale brengt uitkomst. Restauratie is 'herstel in de vroegere toestand, vooral van bouwwerken met (kunsthistorische waarde en kunstvoorwerpenRenovatie is, in dit geval, '(in 't bijz.) aanpassing van een woning aan de tegenwoordige eisen van elementair woongenot'. Nieuwbouw is, niet zoverwonderlijk, 'nieuwe bouw'. Wat is er dan met de Sint-Jacobskerk in Vlissingen gebeurd? Als je het onlangs verschenen boek Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschiedenis en restauratie leest, dan ontkom je niet aan de indruk dat dit gebouw onderhevig is geweest aan alle drie de begrippen. Immers, na de desastreuze brand van 1911 moesten kerk en toren vrijwel geheel opnieuw worden opgetrokken. Met de kerk vlotte dat wel, maar de 'torenkwestie' heeft de Vlissingse gemoederen behoorlijk beziggehouden. Moest de spits met gewapend beton (tegen nieuw brandgevaar) en in een moderne stijl of juist met oorspronkelijke materialen en in oude luister worden hersteld? Uiteindelijk rolde er een compromis uit: oorspronkelijke materialen, een getrouwe kopie van de verbrande spits, maar wel met een inwendige versterking van de torenromp met gewapend beton. Ongeveer iedereen werd om een mening en advies gevraagd of bemoeide zich ermee, van de beroemde architect en restaurateur en inmiddels 85-jarige P. Cuypers tot en met de ook al op hoge leeftijd verkerende V. de Stuers, beroemd kunstbeschermer. De materialen die voor het herstel van de kerk werden gebruikt, kwamen uit andere, gesloopte panden, tot en met Den Bosch toe. Zo werd dan toch de kerk hersteld in de vroegere toestand, zij het dat de vloer 70 cm werd verlaagd. Dat er toch ook sprake is van renovatie blijkt wel uit de aanleg van vloerverwarming en sanitaire voorzieningen. Het moet natuurlijk allemaal wel een beetje comfortabel zijn. De kerk wordt tenslotte niet meer alleen gebruikt voor de eredienst, maar voor allerlei culturele doeleinden. Dat kan ook bijna niet meer anders in deze tijd. Het boek, met een fraai voorplat, geeft erg veel informatie over de geschiedenis en restauratie, opgetekend door vele auteurs. Aan bod komen onder meer de oudste geschiedenis van de kerk, het kerkinterieur, de Beeldenstorm, archeologische waarnemingen (Leida Goldschmitz), het orgel en carillon, en de restauraties van 1911 en 1997/98. Werkelijk prachtig zijn de notulen van de kerkeraadsvergaderingen uit 1598, waaruit blijkt dat allerlei personen voor de kerkeraad moesten verschijnen om hun gedrag te verantwoorden. Een voorbeeld: "1598 den XHIflebruari Is by ons ontboden Gillis Mirijle vanwegen syn ergernisse by hem door openbare vechtinge gegeven, bekent zyne misdaet, ende belooft beternisse. Of deze: "Den XXI februari Is bij ons verschenen Pieter Bloemaert omdat 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 32