Noten 1. Chr. van Balen Jr., Argentinië (1937). Van Zeijl (zie noot 10) meldt voor de jaren 1887- 1889 4142 Nederlandse emigranten naar Argentinië. 2. In de 'Staten van Landverhuizers', Rijksarchief in Zeeland (RAZ) te Middelburg, heb ik de namen van 115 Zuid- Bevelandse emigranten naar Argentinië kunnen achterhalen voor de jaren 1888, 1889 en 1890. In totaal ging het om 599 personen: 115 hoofden van huisgezinnen, 89 vrouwen en 395 kinderen. Uit de rest van Zeeland vertrokken volgens de verslagen 'van den toestand der Provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten uitgebracht aan de Provinciale Staten' in de jaren 1888, 1889 en 1890 45 huishoudens naar Zuid-Amerika. Als die 45 huishoudens gemiddeld ongeveer even groot zijn als de Zuid-Bevelandse gezinnen, komt het totaal op ruim 800 personen. 3. Anneke H. van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland (1840-1990). Een historisch- sociologische studie' (Amsterdam 1990), 5. 4. Id., 16. 5. Id., 29. 6. Id., 29. 7. Id., 29-30. 8. De gegevens over de inwonertallen in dit stuk zijn afkomstig uit de volkstellingsgegevens van 1889, zoals vermeld in M. Wintle, Zeeland and the Churches (1988). 9. Rob van Ginkel, Elk vist op zijn tij. Een Zeeuwse maritieme gemeenschap, Yerseke 1870-1914 (Zutphen 1991), 92. 10. Paula van Zeijl, Enkele reis Ontgoocheling. De Nederlandse emigratie naar Argentinië, 1888-1890 (doctoraalscriptie Leiden, 1992). 11. Jan Geus, een dertigjarige wagenmaker uit 's- Heer Arendskerke, vertrok op 5 januari 1889 met de Edam naar Buenos Aires. In de loop van 1889 werden in de Goesche Courant een zevental brieven van zijn hand gepubliceerd. In die brieven beschreef hij gedetailleerd hoe het hem verging. 12. De meeste Nederlandse emigranten naar Argentinië gingen op krediet, dat wil zeggen dat de kosten van de overtocht door de regering van Argentinië werden voorgeschoten. Naderhand moest deze schuld in vijf halfjaarlijkse termijnen worden afgelost. Kost en onderdak in het 'emigrantenhotel' gedurende de eerste vijf dagen na aankomst, waren bij de overtocht op krediet inbegrepen (Van Zeijl 1992). 13. Cees Zevenbergen, Toen zij uit Rotterdam vertrokken (Zwolle). 14. K. van Velzen, Wederwaardigheden- Ervaringen en Herinneringen uit mijn leven (niet gepubliceerd). 15. Isaac Faro, Dutch Immigrant (1977). 16. Id., 21-22. 17. Goesche Courantdinsdag 24 januari 1888. 18. In de Goesche Courant van dinsdag 10 januari 1888 worden in een bericht prijzen gemeld, ingediend bij inschrijving voor de levering van tarwe-kropbrood, ten behoeve van de diaconie-armen der Hervormde Gemeente te WolfertsdijkDeze prijzen lopen uiteen van ongeveer zeven en een halve cent tot tien cent per kilo. 19. Goesche Courant, donderdag 22 maart 1888. Een ingezonden stuk van 'De Commissie voor de OEcon. Spijsuitdeeling te Goes' meldt: Stilstand van verdienste gaat thans gepaard met opgeteerden voorraad, terwijl nijpende koude de ellende komt vergrooten. 20. Goesche Courant, dinsdag 20 nov 1888. 21. Goesche Courant, dinsdag 27 maart 1888: Gedurende een der koude nachten van de vorige week werd eene jonge vrouw door den gemeenteveldwachter van Ooststellingwerf naar de grens der naburige gemeente Weststellingwerf geleid en verder daar aan haar lot overgelaten, waarna zij den nacht moest doorbrengen onder den blooten hemel en den volgende ochtend dood gevonden werd. Door den Commissaris des Konings in die provincie is door tusschenkomst van den burgemeester 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 13