NEHALENNIA, BULLETIN van de WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE van het KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN en de ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Verschijnt 4 maal per jaar. Aflevering 120 Winter 1998 I.S.S.N. 01687131 machtigingsnummer P.T.T.78719 Redactie J.J.B. Kuipers (eindredacteur) drs. W.H.P. Scholten drs. P. W. Sijnke ir. J.A. Trimpe Burger R. Willemsen B. Oele drs. R.M. Rijkse J.H.F. Schwartz Redactiesecretariaat Bijdragen voor Nehalennia kunnen bij het redactiesecretariaat worden ingezonden: Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg t.a.v. J.J.B. Kuipers, tel. 0118- 623732, e-mail pacz@zeelandnet.nl Lidmaatschap Nehalennia is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Het lidmaatschap van beide verenigingen is gecombineerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Men kan zich het gehele jaar als lid aanmelden. De contributie bedraagt f 30,-. Leden ontvangen het bulletin Nehalennia gratis. Voor betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezonden. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 1 december geschieden. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden gericht aan: Ledenadministratie Nehalennia, Van den Hummelstraat 46, 5175 CM Loon op Zand. Verzending en bestelling Losse nummers van Nehalennia kosten fl 7,- exclusief verzendkosten. Ook oude nummers en andere verenigingspublicaties zijn soms nog verkrijgbaar. Voor informatie over verzending en bestelling kunt u contact opnemen met Mw. J.A. Oele- Leijs, Vroonlandseweg 27 4421 BW Kapelle. Gironummer 3719924 t.n.v. Werkgroep Historie en Archeologie te Tholen. Secretariaten Voor verenigingsaangelegenheden wende men zich tot de volgende secretariaten: Werkgroep Historie en Archeologie: p/a Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek: Dhr. R. Willemsen, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet. Omslag: Winter op Poucques Stee, Kapelle.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 2