TENTOONSTELLINGEN Een "lange' jaargang Nieuwsbrief Archeologie In december 1998 verscheen nummer 5 van de Nieuwsbrief Archeologie van de provincie Zeeland. Hiermee werd de eerste jaargang afgesloten van deze Nieuwsbrief, een gezamenlijk product van het Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland (PACZ) te Middelburg en de Afdeling Voorlichting van de provincie. Eigenlijk twéé jaargangen, want nr. 1 verscheen al in november 1997, en besloeg de periode januari tot en met september 1997. Het nieuwe bulletin kreeg in de landelijke archeolo gische pers een warm onthaal. De Nieuwsbrief, waaraan ook de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort medewerking verleent, probeert belang stellenden op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de archeologie in Zeeland, zowel wat betreft onderzoek en waarnemingen als op het gebied van beleid, organisatie en dergelijke. De Nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur van Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. De redactie bestaat uit Robert van Dierendonck en Jan Kuipers van het PACZ, en Robbert Jan Swiers van de Afdeling Voorlichting van de provincie Zeeland. Een abonnement op de Nieuwsbrief Archeologie is gratis, en kan worden verkregen bij het secretariaat van de Afdeling voorlichting van de provincie, tel. (0118) 631394 631396. Sint-Jansherenhuis Wemeldinge Over het Sint-Jansherenhuis van Wemeldinge, waaraan in aflevering 119 van Nehalennia de rubriek 'Verdwenen Zeeuwse gebouwen' was gewijd, lijkt het laatste woord nog lang niet gezegd. Aldus meldt ons dr. J.A. Mol uit Bolsward. Hij wijst onder andere op een publicatie door mevrouw J.M. van Winter van het goederenregister van het Utrechtse Catharijneconvent en van een paar oorkon den over een tot dusver onbekend Sint-Janshuis van Kattendijke De heer Mol zelf publiceerde in het Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 10. 1984 (pp. 35-56) een doorwrocht opstel over het Wemeldingse huis, waarnaar de redactie de door de aflevering van 'Verdwenen Zeeuwse gebouwen' wellicht tot diepere belangstelling geprikkelde lezer graag verwijst. Genootschapsagenda 2000 Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2000 uit te geven, gebaseerd op de circa 17.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen en schilderijen uit zijn verzameling Atlas Zelandia Illustrata. Het thema is: Lering en vermaak. De winkelprijs is 25,Tot 1 mei a.s. kan men intekenen op deze agenda bij het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, tel. 0118-654347. De prijs bedraagt dan 20.exclusief verzendkosten. 'Zorg voor lijf en leden' in museum Goes Tot en met 8 mei loopt in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland aan de Singelstraat 13 te Goes (tel. 0113-228883) de tentoonstelling 'Zorg voor lijf en leden'. Deze expositie ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig jubileum van de afdeling Noord- en Zuid-Beveland van de Kon. Nederlandsche Mij. ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) toont gebruiksvoorwerpen en instrumenten uit de gezondheidszorg, die in het verleden werden gebruikt bij onderzoek, behande ling en verzorging van patiënten. De tentoonstelling geeft een beeld van de medisch-technische ontwikkeling, waarbij allerlei veran deringen opvallen: bijvoorbeeld dat vroeger andere materialen werden gebruikt en dat de fraaie vormgeving van oude voorwerpen tegenover de doelmatigheid van tegenwoordig staat. Grote 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1999 | | pagina 38