Toestemming tot afbraak van de Westmonster in Middelburg (1575) Aflevering 158 winter 2007 J.C. Verhage Koninklijk Huisarchief Den Haag. Inventarisnummer A 11/XIV1/12, folio 249 verso. Brief nummer 2849, d.d. 14 februari 1575. Samenvatting De prins van Oranje geeft op verzoek van burgemeesters, schepenen en raden van de stad Middelburg in Zeeland, toestemming (onder voorwaarden) tot het afbreken van de Westmonster of ook wel de kerk van Sint Maarten, staande aan de markt bij het stadhuis te Middelburg. Er waren voldoende kerken aanwezig in Middelburg om het woord Gods te verkondigen. Met de ware religie wordt hier de protestantse (Hervormde) eredienst bedoelt. De afbraak van de kerk was noodzakelijk om de toenmalige markt te vergroten. Er wordt gesproken over de aanleg van een marktveld. Om de afbraak te bekostigen, konden de klokken en andere zaken die in (en aan) de kerk aanwezig waren worden gebruikt als dekking. Bij onvoldoende financiële dekking moesten de kosten ten laste komen van de stad. N.B. De kerk, in eerste fase gebouwd omstreeks de 10e eeuw na Chr., moest overigens ook worden afgebroken vanwege de slechte bouwkundige staat waarin zij verkeerde. Voor de historie van de kerk: De onderkant van de Markt, de Westmonsterkerk van Middelburg in archeologie en historie2000, uitgeverij Uniepers, Abcoude, ISBN 90 6825 255 0, 111 blz. geill. Redactie Jan J.B. Kuipers. Acte waer by die van Middelburch vergundt wordt de kercke van Westmunster aldaer aff te breken Zijne prince gesien hebbende de requeste gepresenteert van wegen de burge(meeste)ren, schepenen ende raeden der stede Middelburch op Walcheren byde selve remonstrerende soe dat de voors stadt nyet versien de 26 van eenighe gelegene plaetse alwaer men den marckt bequamelick soude mogen houden, ter occasien vandien genootsaekt zynde de selve te houden en eenighe enghe straeten tot verachterende des stadts ende ongeryff der gheene die de marckt frequenteren biddende ons derhalven seer oitmoedelick henlieden te accorderen ende bewillighen den kercke genaempt Westmonster staende in een goede ende bequaeme plaetse by tstadthuys der selver stede omme de selve aff te breken ende tot een veltmerckt te accomoderen, soe ist dat syn prince totter supplianten beede volveren ende alvoren wel wetende dat de selve stadt genouchsaem versien is waer men t'woordt Godts sal mogen vercondighen ende deperciteren der waerachtige religie volvoeren ende om ander redenen daer toe momren heeft geaccordeert ende accordeert den remonstranten by desen te mogen den voors kercke van Westmonster aff te breken ende den plaetse vanden selve doen bereyden tot een mercktvelt den selven totten costen der affbrekinge ghunnende ende ghevende de clocken in de voors kercke synde ende wat voorts in ende aen de selve kercke goets sal moghen wesen ende soe daer nyet boven de voors costen der affbrekinge overschoot dat tzelve geemployeert mach worden tot soulangemente der

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 20