Aflevering 158 winter 2007 lasten der voors stede ordonnerende ende bevelende wel expresselicken allen capteynen, soldaten ende gecommitteerden totten ghemeene saeke ende alle andre diet aengaen soude mogen dat zy den remonstranten ende den ghenen die zy int affbreken der voors kercke employeren sullen als oick int beoirbaren der voors saecke ende voirs als dat in ende aen de selve kercke proufytelick bevonden sal worden ongemolesteert ende onbehindert laeten oppereren van in synder prince ongenade te vallen ende over sulcx gestraft te worden want synde prince begeerte ende wille sulcx is, aldus gedaen tot Dordrecht den XI1I1 den february 1575. Transcriptie en samenvatting J. C. Verhage 4 De Westmonster op een steendruk uit 1849 (ZA/ZI11-585).

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 21