Aflevering 158 winter 2007 d'n eiheste jongen of meisje. Noe we 'n bitje ouwer h'oore netuurluk. En da's vandaehe an d'n dag oak de moeite waerd. Of nie soms? Ma hoet, over die kwaelen. Ons bin van die hinnerassie die a't op 'n verjaerdag mit z'n eihe kwaelen hae pronke. "Ei jie oak aohe bloeddruk, o, je 'n onderdruk is 't oag. Ja, die van mien oak. In je holesterol? Dikkuls oar t'r hlorestol hezeid. Ma 'n zuurpruume die a't dae erreg in eit, de tebletten die a je voa holesterol of hlorestol kriegt bin ommers 't zelfde. En stief.., bin jie oak zo stief, m'n knieen kraeken a'k de trap op haen. Eest docht ik dat de trap zo kraekten.. De enen klaeh noh'arder dan de anderen. Ma nae de koffie mit hebak kommen de schaelen mit wosjes, stikjes kaes, ollandse en buutenlanse, op taefel. En die schaelen haen kuus leeg. De hlaesjes mit affekoat en de wientjes, en niet te verheten de pilsjes en jonge klaertjes oaeren rehelmaetig biehevuld. Ja, doe 't er nog ma êên op ëên bêên koaj ommers nie loape. 'k E wè' s hoare da je van jonge jenever wêê jong oart.Ja, a je ma henog drienkt hae je wêê op anden in voeten loape. 't Manvolluk zit heweuntehetrouw bie mekoare an d'andere kant van de kaemer,( zo oort 't oak: de sehoaren bie de sehoaren, in de sehretten bie de sehretten, zou Opoe zehhe). Ma voa 'n schaeltje lekkers kommen ze hraeg even van d'r praetstoel af: Weet je wae ik vee last van ik af en toe zukke blaeren op m 'n tonge. De vrouwen, die a't altied hraeg van alles wille wete vraehen Zou dat soms van je medisienen komme Dat weet ik nie, ik ebbe't vooral a'k slaej ete. Mensekinders, Wat kan jie toch oak leuk uut d'n oek komme. Ja, je zou 't em d'r heliek trug indouwe. Z'n vrouwe heef lik op stuk vanuut de daemeskrans:" Ie ei tehenwoardig oak zo'n piene in z'n portemenee, die kan bekant nie mêê open, a'k om 'm centen vraehe.! 't Is ma helukkig dat de lachspieren nog hoet werreke. Toen je jonk was, hieng je voa andere "kwaelen "nae de dokter. Bevobbuld a't er 'n kleinen most komme. D'r is bie ons oak 'n tied hewist dat mit fêêsjes de meest verschrikkelukke verhaelen op taefel kwaeme over bevallingen. Ik ma noait tevee hezeisd as: "helukkig is 't maeken, leuker as't 't kriehen". Anders zouwen weinig kinders weze. En daenae kwaemen de kinderziektes en onhelukjes an bod. Want d'r was 'n tied bie ons tenminste, dat je van je kind hauw 'n foto most maeke anders stond 't ie d'r wêê op mit 'n pleister op z'n kop of z'n errem of bêên in 't hips. Noe a'k over kinderziektes praete dienk ik anêêns wêê an mien jonge jeugd, 'k Mocht mit m'n moeder mee nae 'n neefje. Want die a't roaien'ond. En m'n ome en tante adden oak 'n urgeltje. Henog te doen dus. Ma, m'n neefje kwam nie voa d'n dag en op 't urgeltje mocht ik nie spele, de hrööte mensen mosten ommers praete. An einde van de middag hieng ik mee naer uus mit m'n moeder, en buuten bin'k haen brulle. Moe snapten d'r niks van: Noe bae je 'n ele achtemiddag zo zoete hewist en noe brul je as 'n sluus'ond. Wat doet' t r op mit je

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 40