6 Aflevering 158 winter 2007 zilte veen een lager zoutgehalte heeft dan zilt veen dat in aanraking komt met zeewater met een hoger zoutgehalte. Conclusie De proefnemingen hebben zonder meer aangetoond dat het in historische bronnen opgetekende middeleeuwse proces van zoutbereiding realiteit was. De verkregen gegevens zijn echter indicaties die nader onderzoek noodzakelijk maken. In de eerste plaats dient het onderzoek zich te richten op het zoutgehalte van veen onder verschillende omstandigheden. Wat is het zoutgehalte van veen dat direct onder invloed staat van zeewater met een zoutgehalte van 35 promille? Wellicht is ook binnendijks zilt veen gebruikt. Wat is het zoutgehalte van binnendijks veen op verschillende dieptes? Wordt het zoutgehalte van het veen uitsluitend bepaald door het erin opgeslagen zeewater of spelen da plantenresten daarbij ook een rol? In de tweede plaats dienen de meetgegevens bij voorkeur onder laboratoriumomstandigheden verder te worden verfijnd en dient het chemisch/scheikundig proces tijdens de indamping nader te worden geanalyseerd. De archeologie zou zich meer dan voorheen moeten richten op de verschillende aspecten van de zoutwinning. Wellicht dat de nadere chemische analyse van de nog bestaande zelasbergen nieuwe gegevens kunnen opleveren. Verdergaand archiefonderzoek naar zoutwinning is ook zonder meer nuttig. Tenslotte is het interessant om de verkregen gegevens te vertalen naar de gevolgen van de veenwinning ten behoeve van de zoutbereiding voor de middeleeuwse ontwikkeling van het landschap van de Delta. Wat was de economische betekenis van de zoutwinning in de middeleeuwen? Foto's: Niek Beeke of AWN afdeling Zeeland. Literatuur A.M.J. de Kraker en G.J. Borger (red.), 2007: Veen-Vis-Zout, Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de lage landen. Geoarcheological and Bioarcheological Studies Volume 8, 2007, Vrije Universiteit Amsterdam. K.A.H.W. Leenders, 2005: Middeleeuws zout uit de deltazie www.users.bart.nl/leenders/ ncom.html Zuidwesterheem. Informatiebulletin van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zeeland, 19(2007) nr. 53, pag. 16-37.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 8