till WÊÊÊÊBm. Duun strand III WWmÊM£MW$ P^ ékp,mvé< WJmÊfflBk fFSmtt^TrW l W&B& vÊÈSfi Akketisse nog vlugger dan jie kan beslisse is de akketisse oe dan die foto wou je wete 'k 'eb daor lang vb stilgezete.

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 36