wienkelpries 4,00 8,80) Trekker-trek op Aegte- kerke: Jan Zwemer ei ze ziee roke Zieke koei; Je za't wè snappe, ie is flienk in de lappe Zierikzeè kriegt z'n eige Stopera; Maartje Stuut is daè nie biiee mee

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2001 | | pagina 1