BIJ ONS VERKRIJGBAAR: BIJSTANDS VROUWEN NIEUWKERK DOET'T NOG STEEDS 7 Het is weer zover:een stelle tje Zeeuwse burgemeesters heeft er voor gezorgd,dat half Nederland zich rot lacht om die achterlijke Zeeuwen. Die burgemeesters gooiden in hun ijver om jeugdige ingezete nen te beschermen tegen woor den als 'klaarkomen' en 'neuken' een hele zending met brochures van het ministerie van WVC in de vuilnisbak. De brochure ("Over trouwen en samenwonen") is samengesteld door het brave damesblad Margriet.Het ministerie kocht een extra oplage en stuurde ze naar de gemeenten om ze gratis uit te delen onder de jongeren die aan een relatie toe zijn. Maar in vele Noord- en Mid denzeeuwse gemeenten pieker den ze er niet over om hem uit te delen.Want er staat wel twee(!) keer het woord neuken in. Dat SGP'ers zoiets doen,ach.. Dat CDA-burgervaders meehui len over een woordje waar 'n eersteklassertje van de christelijke basisschool al geen rood hoofd meer van krijgt,is treuriger. Maar dat een "liberaal" als burgemeester de Meester van Zierikzee een prima brochure weggooit in plaats van be schikbaar te stellen aan in woners,die er belangstelling voor hebben,is absurd. Helemaal ongelooflijk is het dat PvdA-burgemeester Slabbe- koorn van Brouwersheven zich in een Margriet-brochure ver slikt.Die man is hoofdbestuur der van de VARA en als zoda nig verantwoordelijk voor heel wat pikantere tv-beelden. Ooit wel eens naar Pisa geke ken,meneer Slabbekoorn? Nieuw Zeeland heeft er intus sen voor gezorgd dat mensen die onderdaan zijn van een der Zeeuwse Zedenmeesters,toch aan een brochure kunnen komen.Wij bestelden er een stapeltje bij het ministerie.Tegen betaling van de portokosten kan-ie bij ons besteld worden.Stort daar toe een rijksdaalder op giro 54-85269 van Nieuw Zeeland met vermelding 'brochure'. HIEUW ZEELAND De heer E.Nieuwkerk (CDA) houdt niet van ontslagprocedures en al die rompslomp. "Met Budelpackgoedemorgen "Ook goeiemorgen, ik hoorde dat jullie mensen kunnen gebruiken om in te pakken en ik ben werklooszodoende "Nou, op 't ogenblik hebben we niemand nodig, maar we kunnen je wel op de wacht lijst zetten." "Oh, komt er binnenkort werk?" "Daar is wel kans op, ja." "Maar nou nóg eens ietsik hoor dat je bij jullie maar drie maanden kunt blij ven en dat je er dan weer uitvliegt. "Ja, dat is zo, je krijgt een kontrakt voor drie maanden met vier weken proef tijd. "Proeftijd?" "Ja, om te bekijken of je bevalt. Zo niet, dan ga je er al in de proeftijd uit. "Maar als ik goed werk, dan kan ik toch maar drie maanden blijven." "Ja, tenzij er dan veel werk is, dan wordt het wel eens langer. "Maar is daar veel kans op?" "Nou, het gebeurt wel eens." "Wel eens...ik moet er dus maar niet op rekenen dat ik langer dan drie maan den werk heb als jullie me oproepen." "Nee. Inpakken, WEGWEZEN Budelpack te Poortvliet is het inpak- bedrijf van de CDA-lijsttrekker bij de laatste provinciale staten-verkiezingen de heer E. Nieuwkerk uit Poortvliet. Nieuwkerk heeft (heel handig) maar een uiterst klein ploegje personeel in vaste dienst. Omdat het werk bij z'n inpakbedrijf nog wel eens wil schommelen laat hij het grootste deel van z'n werk nemers opdraven en ophoepelen al naar believen. Drie maanden mogen ze komen. Met een keurig kontrakt, waarin dat staat. Zodat ze na drie maanden ook niets tegen hun ontslag in kunnen breng en; ze hebben het van tevoren geweten. Nieuwkerk houdt niet van ontslagpro cedures en al die rompslomp. Hij schopt gewoon systematisch iedereen na drie maanden op straat. Zonder dat hij bang hoeft te zijn dat hij buiten personeel zit. Want hij kan putten uit een rijke bron: de Thoolse werklozen. En als er al eens een van hen klaagt over dit systeem, dan weet onze poli ticus het ook nog fraai te verkopen. "Luister eens jongen"zo legt hij dan minzaam uit, "nu krijgen veel meer werklozen eens de kans om een poosje deel te nemen aan het arbeidsproces dan wanneer ik mensen in vaste dienst zou nemen." Het is duidelijk: hier komt de ware CDA-mens uit de mouw. 't Vervelende is alleen dat deze nazaat van Colijn er niet bij vertelt dat men sen die drie maanden ergens werken, daar na géén recht hebben op WW. Want daarvoor moet je minstens 130 dagen gewerkt hebben. "Volstrekt onacceptabel" dus, dit perso neelsbeleid. Dit deelde de Industriebond hem mee in september 1981. Hij leek er totaal ongevoelig voor. Maar ziedaar, tijdens een tweede sessie -op 8 oktober 1981- zag Nieuwkerk plotseling in, dat je op deze manier toch niet met mensen kunt omgaan, ook al zijn het dan maar arbeiders. Hij beloofde -zwart op wit- dat voortaan alle driemaandelijkse kontrakten permanent verlengd zouden worden. Zodat de werknemers in elk ge val de kans kregen om uiteindelijk in de WW te komen. Hoe kwam Nieuwkerk op die achtste ok tober toch plotseling zo soepel? Zou het misschien zijn geweest omdat één dag later de heer H.Eversdijk zijn CDA- fraktievoorzitterschap in de Staten zou neerleggen? Zou het misschien zo zijn geweest dat Nieuwkerk, die graag Evers- dijk wilde opvolgen, op dat moment geen vervelende publiciteit kon hebben? In elk geval werd hij kort daarop in derdaad tot lijsttrekker gekozen. En waarschijnlijk is hij in de drukte rondom dat lijsttrekkerschap helemaal vergeten wat hij aan de mensen van de Industriebond had beloofd. Want één ding is zeker: nog steeds vliegt vrij wel iedereen er na drie maanden uit bij Budelpack. En in de naaste toekomst zal dat niet anders zijn. Dat maakte zijn sekretaresse ons duidelijk in een tele foongesprekje waarin we ons (oh, hoe schandelijk!) als gegadigde voor een baantje voordeden. K.S. Vieze boeken Praten over seks is niet altijd gemakkelijk. Dat zou best ook kunnen liggen aan de woorden die we daarvoor nodig hebben. Neuken? Een heleboel mensen vinden dat te grof. Gemeenschap hebben? Zo iets zeg je niet. („Zullen we vanavond gemeenschap hebben, schat?") Coïtus verrichten? Kom nou! Naar bed gaan? Dat doe je elke avond. Vrijen? Dat kan ook op de bank, zelfs (in 't net te) als er visite is. Door de landelijke groep van bijstandsvrouwen werd januari 1983 uitgeroepen tot aktiemaand. Op Walcheren haakten Middelburg en Vlissingen er op in, met de oprichting van het Aktiekomitee Vrouwen in de Bijstand. Het Komitee bevordert haar des kundigheid o.m. door eens per zes weken een gesprek te hebben met direkteur Vorthoren van 'de GSD te Middelburg. Zij beschik ken ook over het interne richt- lijnenboek der gemeente. Vergaderingen vinden wekelijks plaats. Eens per week in Middel burg, Nieuwstraat 13, en de week daarop in Vlissingen, in Bachten Komme aan de Badhuisstraat, op woensdagmorgen Heel recent is hun telefonisch spreekuur. Elke donderdag, van twee tot drie uur. Souburg, de Zwaan (01184-61252). Het Komitee speelt zoveel moge lijk in op aktuele situaties. Ideeën en medewerksters zijn zeer welkom. Via het telefoon- isch spreekuur kan men zich aan melden en/of inlichtingen vragen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1983 | | pagina 7