Het aangeschroefde incassosysteem kost een miljoen gulden per jaar 'WIJ ALS PZEM HOUDEN NERGENS REKENING MEE' nr 1: 1 februari 1984. Oplage: 2000 exemplaren. Uitgave: Stichting Nieuw Zeeland, postbus 276, 4330 AG Middelburg Uitstekend kontakt Middelburg Illegaal Woonlastenkomitees y*N ;EELI Minstens 550 Zeeuwse huizen zijn in het afgelopen jaar afgesloten van gas en lichttoevoer. Dat is bijna dubbel zoveel als in 1982. In meer dan 20.000 gevallen kon een afsluiting nog op het nippertje voorkomen worden door een incasso-bed rag van 30 gulden te betalen. In 1982 waren dat nog slechts 7.000 gevallen. De reden dat zoveel Zeeuwse gezinnen de laatste tijd in de kou en in het donker komen te zitten is niet alleen dat de energieprijzen stijgen terwijl de inkomens dalen. Een minstens zo belangrijke oorzaak van de voor velen wel erg barre winter is het nieuwe incasso-systeem van de PZEM. Begin 1983 is de PZEM overgegaan van het betalen van tweemaandelijkse voor schotten naar éénmaandelijkse. Immers, de klanten zouden nu niet voor zulke gigantische energierekeningen komen te staan. Ze zouden het maandelijks van hun salaris kunnen laten afschrijven. In de praktijk blijkt deze sociale maatregel regelrecht a-sociaal uit te pakken. De PZEM liet het namelijk niet bij het maandelijks sturen van een accept-girokaart. Ook het hele incassosysteem werd 'aangeschroefd' (om met de woorden van economisch directeur Kannekens te zeggen). Vroeger was het zo, dat een klant van het Zeeuwse energiebedrijf, die niet op tijd z'n voorschotbedrag betaalde, pas na zestig dagen een 'betalingsherinne ring' kreeg. Betaalde je dan nog niet, dan volgde drie weken later een aanmaning. En nog eens drie weken later stond de man met de afsluit-opdracht voor de deur. Met andere woorden: vroeger duurde het honderd dagen na de vervaldatum op de accept-girokaart eer je de incasseerder op de stoep had met de boodschap: 'Nu betalen, plus dertig gulden boete, of je wordt afgesloten'. In 1983 zijn die honderd dagen door de PZEM 'teruggeschroefd' naar dertig dagen'! Reeds tien dagen na de vervaldatum gooit de nieuwe computer er een betalings-herinnering uit. De aanmaningen zijn helemaal afgeschaft. Voldoe je niet aan de herinnering, dan staat drie weken later de afsluiter al aan de deur. De PZEM verkoopt dit strenge optreden met het argument, dat het duurder is om elke maand alle klanten een accept-girokaart te versturen. Daar moet de klant maar wat tegenover stellen. Maar veel klanten blijken dat soms niet te kunnen. Zeker in deze tijd zijn er nogal eens huishoudens, waar men maand-in-maand-uit het ene gat met het andere moet stoppen. En als je dan de energierekening een klein beetje wil opschuiven ('Dat doen we wel van de kinderbijslag'), dan kost het je al snel dertig gulden extra om aan afsluiting te ontkomen. De problemen bij veel Zeeuwse gezinnen zijn zo groot, dat de PZEM het personeel van de afsluitploegen heeft moeten verdubbelen en nu werkt met mensen van uitzendbureaus. Dat komt ook omdat men in'83 heeft moeten inlopen, maar het blijft een feit, dat in deze wintermaanden in heel Zeeland (dus inclusief het zojuist bij de PZEM ingetrokken Middelburg) circa drieduizend huizen per maand moeten worden bezocht door een afsluitploeg. In veel gevallen weten de mensen dan nog weln dag uitstel te krijgen en intussen ergens geld te lenen. Maar als dat niet lukt wordt er onherroepelijk afgesloten. Directeur Kannekens: Wij als PZEM houden nergens rekening mee. Want als we dat wel doen hoor je weer dat we discrimineren. Als er zieke mensen liggen in een huis dat we afsluiten, adviseren we ze om kontakt met de Sociale Dienst op te nemen. Die moeten dan voor een betalingsregeling zorgen. Daar is de PZEM niet voor. Er is overigens het laatste jaar een uitstekend kontakt met de Sociale Diensten ontstaan'. Voorlichter Koopman van de PZEM relativeert dat wat met de mededeling dat een verzoek van de gezamenlijke directeuren van de Sociale Diensten om mensen in nood een kwijtschelding van hun schuld te verstrekken, door de PZEM radikaal is afgewezen:'Z> PZEM doet niet aan schuld-delging. We zijn wel bereid om een soepele betalingsregeling aan te gaan. Maar dan moeten de klanten dat wel tijdig vragen. Dus niet als de afsluitploeg voor de deur staat' Bij het woonlastenkomitee Vlissingen hebben ze zo hun eigen ideeën over de soepelheid van die betalingsregeling: We hebben een voorbeeld van iemand, die een voorschot van Fl 250,- moest betalen. Hij kreeg een aanbod van de PZEM om maandelijks die FL 250,- te betalen plus Fl 189,- om de schuld af te lossen. Nou, als je als uitkeringstrekker Fl 440,- per maand moet betalen aan de PZEM kun je dat niet soepel noemen'. Het woonlastenkomitee stelt: 'De PZEM kijkt niet naar de mens, maar enkel naar het geld. Ze zijn kei-hard en dat noemen ze dan een nuts-bedrijf. De konklusie kan in elk geval zijn, dat de PZEM zich er bij een groot deel van de Zeeuwse bevolking niet geliefder op heeft gemaakt (bij circa 20.000 Zeeuwen valt ook nog eens elke maand een betalingsherinnering in de bus) én dat dit systeem de PZEM tegerlijkertijd handen vol geld kost. Want het aantrekken van extra personeel, het versturen van vele tienduizenden 'herinneringen', het afsluiten en weer aansluiten kost volgens de voorzichtige schatting van direkteur Kannekens toch wel I miljoen per jaar. Ondanks dat men aan incasso's toch afgelopen jaar 6 ton binnenhaalde. Dit jaar dreigt de klap vooral ook in Middelburg te vallen. Want het gevolg van het overnemen van het Gemeentelijk Energiebedrijf door de PZEM is dat daar nu in één jaar tijd ook wordt overgeschakeld op maandelijkse voorschotbedragen. Dus ook op een 'aangeschroefd' betalings-systeem. Tot 1 januari kon het GEB-Middelburg het af met één incasseerder. Die tijden zijn n.v. provinciale zeeuwse energie-maatschappij PZÈM hoofdkantoor pootortdMlosingol 10 4336 JA mtddotbuffl debiteurennummer 4330 AA mkkMIxirg J MMoon 01180-25361- 0291992-013 I«I«K 37776 »n correspondentie ermobenknr 47 70 66 600 nedmeddbenk nr 66 04 13 626 re nr. «71 Middelburg. 16 0ECEMBER 1983 Onderwerp: Betalingsherinnering voor het perceel Geachte verbruiker, Voor de hieronder gespecificeerde nota hebben wij tot op heden nog geen of slechts een gedeeltelijke betaling ontvangen. Er zijn twee mogelijkheden: 1. U heeft het te betalen bedrag inmiddels overgemaakt, maar wij hebben de bijboeking op onze rekening nog niet ontvangen. In dit geval kunt u deze betalingsherinnering als niet ontvangen beschouwen. 2. U heeft het verschuldigde bedrag nog niet of slechts gedeeltelijk overgemaakt In dit geval verzoeken wij u het nog onbetaalde bedrag voor de hieronder genoemde vervaldatum te voldoen. Gebruikt u bij voorkeur de u toegezonden stortings-/acceptgirokaart. Indien op de hieronder vermelde datum het nog onbetaalde bedrag niet in ons bezit is. moeten wij u vanaf deze datum irr gebreke stellen Enige dagen later zal een PZEM-medewerker een kwitantie bij het desbetreffende perceel aanbieden voor het te vorderen bedrag verhoogd met f. 30,- incassokosten. Deze kwitantie moet bij de eerste aanbieding worden voldaan. Uitstel van betaling in welke vorm dan ook kan en mag de PZEM-medewerker niet verlenen. Bij met-betaling van de kwitantie zal de energietoevoer worden verbroken. Voor de gevolgen van een mogelijke verbreking van de energietoevoer en de voorwaarden waaronder een hervatting van de energielevering kan plaatsvinden, verwijzen wij u naar de achterzijde van deze brief. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking Hoogachtend. N.V PROVINCIALE ZEEUWSE ENERGIE-MAATSCHAPPU. Chef afdeling Verbruiks- en Debiteurenadministratie K. Minderhoud VERVALDATUM N0TABE0RAG 30 NOV 83 F. 152,00 SPECIFICATIE VAN ONBETAALD BEDRAGS TERMIJNNCTA OVER NOV 83 0E BETALINGEN ZIJN DC0R ONS VERWERKT TOT EN MET IA DECEMBER 1983 WIJ ZIEN UW BETALING GRAAG TEGEMOET VOOR 30 0ECEMBER 1983 nu dus voorbij; ook de Middelburgers gaan mee-genieten van de 'sociale maatregel' van het Zeeuwse energiebedrijf. De gevolgen zijn eigenlijk nog amper te overzien. Nu al zitten enige tientallen Zeeuwen voorgoed zonder gas en licht. De meesten hebben hun huis na een korte of langere periode weer aangesloten gekregen (kosten Fl 50,- voor een binnenafsluiting en Fl 325,- voor een buitenafsluiting plus alle schuld eerst vereffenen) In enkele gevallen heeft de PZEM geconstateerd dat mensen overgaan tot het illegaal aftappen van energie. In zulke gevallen wordt de meterkast weggehaald en buiten (putje in de straat) afgesloten. Zolang er fraude met de elektriciteit wordt gepleegd is het niet gevaarlijk. Dat is het wel met gas. Maar er zijn nu al gevallen bekend \an mensen, die -om toch maar een beetje warmte te kunnen hebben- het gas weer illegaal aansloten. Dat is inderdaad levensgevaarlijk. Het beste lijkt het om een regeling met je buurman te treffen. Met een verlengsnoer of -slang valt soms aardig wat te doen. K.S. Meer nog dan het voorgaande jaar dreigt 1984 het jaar van de woonlasten te worden. Terwijl de uitkeringen dalen gaan de tarieven en gemeen telijke belastingen vrolijk verder omhoog. De gevolgen zijn niet moei lijk te voorspellen: een steeds grotere groep mensen moet kiezen tussen óf alle vaste woonlasten betalen óf inte ren op voedsel en kleding. Omdat verder interen op voedsel en kleding vaak al niet meer verant woord genoemd kan worden, is de keus voor velen duidelijk: ze raken achter met het betalen van hun woonlasten. De problemen die daarna volgen kun je beter niet in je eentje te lijf gaan.Vandaar dat Middelburg en Vlissingen sinds enige tijd een Woonlastenkomitee hebben. Die komitces zijn aangesloten bij het landelijk WON (Woonlasten Overleg Nederland). Zij bereiden akties voor tegen zaken als onroerend goedbe- lasting, energietarieven, eet. Boven dien kunnen ze mensen die in de knel zijn gekomen vaak uitstekende advie^ zen geven. De adressen zijn: Middelburg tel.01180-351? Vlissingen tei.01184-70469 JfitAL - BIBLK

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 1