WAPENPRODUCTIE BIJ DE SCHELDE februari Vossejacht in Aardenburg Ethisch. Werkpas Lange adem. Alternatief Slordig Reukspoor Zeekraal <D NIEUW ZEELAND Vakbond durft geen kleur te bekennen Toen het nog goed ging met Nederland durfde de vakbeweging nog wel eens het vraagstuk van vrede en veiligheid aan de-orde te stellen in relatie tot de oorlogsindustrie. Nu echter het 'ww-duiveltje' voor iedere werknemer op de loer ligt is die vrede en veiligheid plotseling niet zo belangrijk meer. Industriebond FNV-districtsbestuurder Wil Waumans, zelf pacifist in hart en nieren, is tevreden met het feit dat de vakbeweging 'op de rijdende trein van de vredesbeweging is gesprongen'. Industriepastor Jan Scheffers vindt die vrede en veiligheid toch wel het belangrijkste, maar stelt tegelijkertijd vast dat die geen brood op de plank brengt. Volgens Waumans ontstonden er enkele jaren geleden bij de Schelde heftige ruzies, over de vraag: wapenproductie of niet tijdens een personeelsbijeen komst nadat was besloten te vragen om marine-orders om daarmee de werkge legenheid in de scheepsnieuwbouw veilig te stellen. We hebben toen met 2.000 mensen in de zaal afgesproken dat wanneer het ook maar enigszins beter ging met de Schelde we zouden bekijken hoe we minder afhankelijk van defensie kunnen worden', vertelt Waumans. Het gaat inmiddels beter met de Schelde sinds de ontkoppeling van het 'RSV-concern. Tot 1990 is het werk in de scheepsnieuwbouw, waar zo 'n 1400 mensen werken, min of meer gegarandeerd door marine-orders. Maar volgens Waumans is die garantie niet blijvend. Wanneer we ons zoals nu, teveel vastpinnen op die wapenproduc tie worden de kansen op civiele orders steeds kleiner. Het verkoopapparaat wordt lui door de wapenindustrie. Bovendien hangt het verkrijgen van orders teveel af van politieke beslissin gen, strategische vraagstukken en financiële middelen. Willen we ook na 1990 werk hebben dan moeten we ons bezinnen op civiele productie', meent de FN V-er. FNV-bestuurder Wil Waumans: 'Voor mijn part vierkante fluitketels.' Volgens Waumans is uit de defensie nota op te maken, dat er in de toekomst vraag naar andere wapens zal zijn die de Schelde niet kan produceren. Welke civiele producten gemaakt kunnen worden moet nog blijken. Waumans: 'Het moet in ieder geval iets zijn dat bruikbaar is. Voor mijn part zijn dat vierkante fuitketels, maar het kunnen ook vliegtuigjes zijn (natuurlijk geen F- 16 of zo, want dan zit je weer met hetzelfde probleem), of andere zware kapitaalgoederen bijvoorbeeld in het kader van de energie-winning'. Waumans wil echter niet tot elke prijs uitgaan van het scheppen van werkgele genheid. 'Om te kunnen overleven moet je natuurlijk geen voorstander worden van wapens, maar in dit systeem kun je militaire productie nu eenmaal niet uitschakelen. Het zou ook het versimpe len zijn van een probleem. De districts bestuurder vreest dat de werknemers ook onmiddelijk overstag gaan, wanneer er een order voor tien jaar zou komen voor Zuid-Afrika. De angst zit er goed in bij de mensen. Industriepastor Jan Scheffers kwam in 1981 bij de Schelde binnen. Er werden toen al aan de directie vragen gesteld over de relatie tussen wapenproductie en werkgelegenheid. Zowel om ethische als economische redenen is ook Scheffers een groot voorstander van het oppakken van conversie bij de Schelde. Volgens hem moet binnen het bedrijf het vraagstuk van vrede en veiligheid aan de orde worden gesteld. Scheffers: 'We moeten proberen de publieke opinie te beïnvloeden. Maar het is niet alleen een maatschappelijk probleem. Voor de werknemers van de Schelde is het geen pretje om aan die fregatten te werken. De arbeidsvreugde is niet groot en er is geen lol aan het eindprodukt'. Een socioloog begon volgens Scheffers ooit een onderzoek bij werknemers in de oorlogsindustrie maar heeft dat onder zoek om onbekende redenen voortijdig gestaakt. 'Maar nog dit jaar gaan Pax Chris ti Nederland en OS A Cl Oecume- Feiko Koudenburg: 'Dit brengt nu eenmaal brood op de plank. nisch Studie en Actie Centrum voor Investeringen) dat onderzoek opnieuw starten. Feiko Koudenburg, is een 25-jarige stellingmaker en dokwerker van de afdeling scheepsnieuwbouw bij de Schelde. Feiko is eigenlijk chemisch analist maar wil om milieu-redenen niet werken bij bedrijven als Dow Chemical en Péchiney. 'Het is voor mijn eigen gezondheid beter om bij de Schelde te werken. Maar echt leuk is het natuurlijk niet om mee te helpen wapentuig te maken. Het lullige is echter dat ik niet wil leven van een uitkering en dit brengt nu eenmaal brood op de plank'. Wat Feiko kwalijk vindt is het 'screenen' van personen die op de afde ling scheepsnieuwbouw willen komen werken. 'Wanneer je lid bent van de CPN of je bent Marokkaan, dan kun je werk op onze afdeling wel vergeten. Bovendien moet je altijd een pasje bij je hebben wanneer je gaat werken. Als je dat ding vergeet, en dat gebeurt mij nog wel eens, dan kom je er niet in voordat je in het hoofdkantoor een dagpasje hebt gehaald'. Op dit moment is de Schelde-bedrijfs- ledengroep van de industriebond FNV druk op zoek naar onderzoekers die bereid zijn alle aspecten van de wapen productie bij de Schelde te bekijken. Volgens Waumans wordt het jaren hard vechten om uiteindelijk op conversie te kunnen overstappen. Waumans: 'Mijn grootste angst is dat de werknemers (en dat zie je nu weer bij Wilton Fijenoord) steeds in zo'n positie worden gemanou- vreerd dat ze niet anders meer kunnen dan om wapens vragen. Dit onderzoek wordt werkelijk een kwestie van stug volhouden en een lange adem hebben. JANNA van VEEN. -KI Een meerderjarige verdachte die maximaal drie maanden onvoorwaar delijke gevangenisstraf moet uitzitten kan in plaats van een saaie celstraf kiezen voor een baantje bij de een of andere dienstverlenende instelling. 'Zich maatschappelijk nuttig maken' is het motto waaronder deze alternatieve rechtsspraak zich sinds kort ook in Zeeland manifesteert. Het werk is onbetaald en de duur varieert van 30 tot 150 uur per straf-tijd. Misschien is dit dé oplossing om het tekort aan celruimte te compenseren. En heer Van Bommel, de secretaris van de reclasseringsraad laat bovendien weten dat deze alternatieve straffen goedkoper zijn dan celstraf. Vrijwilligerswerk buiten de bajes noemen we dat. Een vermeende steunfraudezaak en een daaruit voortvloeiende vermeende meineed door twee inwoners van Wissenkerke kostte de vice-president van de Middelburgse rechtbank mr. G.H.Nomes begin februari een wraking. Nomes (was dat niét die beruchte rechter in de zaak van de bezetters van het Maagdenhuis in Amsterdam in de jaren zestig?) werd partijdigheid in deze zaak verwegten. De gewraakte rechter had de man van de vrouw die steun- fraude zou hebben gepleegd en met wie hij in concubinaat scheen te leven drieëneenhalve week in verzekerde bewaring gesteld wegens meineed. Hij had onder ede verklaard dat hij geen economische eenheid vormde met eerdergenoemde vrouw. Volgens de advokaat van het tweetal had Nomes de verdachte echter laten inrekenen zonder de vier getuigen A décharge die in de wachtkamer wachtten, te horen. Slordig van Nomes. En des te slordiger omdat deze vice-president niet voor de eerste maal een verzoek om wraking aan zijn broek krijgt. Mr G.H. Nomes Eindelijk kon Aardenburgs burgemees ter Willy Lockefeer zich weer eens onbekommerd 'Bourgondisch' uitleven. Als gastheer van de (uit hoge Belgische industriebonzen bestaande) ruiterclub 'Dragues de Gand' hief hij' s morgens in Sint Kruis het eerste glas voor een vossejacht, waarbij geen vos te beken nen was. Het ging meer om het volgen van een reukspoor door een meute honden. De heren te paard volgden een ander reukspoor: na het eerste glas aan de start koersten ze trefzeker af op een jenevertafel halverwege om tenslotte te finishen bij restaurant De Schaapskooi in Heille, waar het kostbare nat al in de glazen stond te twinkelen. 'Je suis trés, trés content', riep Lockefeer en vergat zelfs het dienstmeisje in de billen te knijpen. Ook al koop je ze op de markt en ga je zelf het schor niet op, tot nu toe heb je, als je zeekraal eet, het lekkere gevoel dat je een groente eet, die puur natuur is. Want op de schorren is er nog geen sprake van kunstmest en chemische onkruidbestrijding. Daar komt nu snel een einde aan: het Delta-Instituut in Yerseke start een onderzoek naar de mogelijkheid om zeekraal te kweken in een 'geconditioneerde, van kunstlicht voorziene ruimte'. De proef wordt gedaan bij een bedrijf in Roermond

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 11