Geheime SEP-notulen onthullen: nr 2:1 maart 1984. Oplage: 2000 exemplaren. Uitgave: Stichting Nieuw Zeeland, postbus 276, 4330 AG Middelburg. Uitzondering Vierkant tegen De heer Don vraagt of de import van deze hoeveelheid elektri citeit gevolgen heeft voor het gebruik van basislast-vermogen in Nederland. Hij merkt verder op dat het jammer is dat EdF de brandstof kosten berekent over de in Frankrijk duurste brandstoffen. Een en ander levert, vergeleken met de huidige Nederlandse elektriciteitsprijzen, een voordeel op van f 300 miljoen, doch wel verwacht moet worden dat deze import een verminde ring van de aardgasopbrengst voor de Nederlandse staat bete kent van, landelijk gezien, omstreeks f 600 miljoen. Spreker vraagt wat te dien aanzien de mening van het Minister ie van Economische Zaken is. Verder constateert hij dat de huidige import via de ;LEO'jaar lijks ongeveer 5 miljard kWh zal bedragen. Hij vraagt aan te geven of deze incidentele importen nu door de import uit het EdF-contract worden verdrongen. Spreker verwijst naar de overweging om eetv:deel van het LEO- voordeel via de restitutieregeling ten goede te laten komen aan de grote industriële elektriciteitsverbriiikers in Neder land. Hij vraagt of is overwogen het met deze overeenkomst te behalen financiële voordeel geheel of gedeeltelijk naar de industrie door te sluizen en of hierover ceeds overleg met de Nederlandse regering heeft plaatsgevonden. Naar zijn mening zou op deze wijze duidelijk kunnen worden gemaakt dit SEP de zorg van de Nederlandse regering over de positie van de Nederlandse industrie deelt en dat zij bereid is aan de op- lossing van de problemen mee te werken. PvdA- Het is niet de eerste keer, en de achterban kennende zal het ook wel niet voor het laatst zijn, maar één ding is zeker: bij de Zeeuwse PvdA is de stormbal weer gehesen omdat hun voorman Wim Don bezig is om alle moeizaam opgebouwde goodwill overboord te gooien. Want voor de zoveelste keer in de recente geschiedenisa vereenzelvigt Wim Don zich met alles behalve met de belangen van de mensen, namens wie hij in het Provinciaal Bestuur van Zeeland zit. Op twee punten is hij de laatste tijd in de fout gegaan. Eén keer in het openbaar, toen hij -samen met de rechtervleugel van de VVD- zich 'vierkant' verzette tegen het bouwen van een 'schone' kolencentrale bij Borsele. De tweede keer tijdens een besloten vergadering van de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP), toen er beslist moest worden over het afsluiten van een kontrakt met Frankrijk voor de levering van - goedkope- atoomstroom uit dat land. In dit nummer letterlijke citaten van Wim Don tijdens die besloten vergadering. Eerst de zaak van de conventionele centrale bij Borsele. Die moet worden omgebouwd van olie op kolen. Omdat dat goedkopere stroom zou opleveren. Maar behalve (misschien) goedkopere stroom levert zo' n omgebouwde centra le ook veel overlast op. Overlast o.a. in de vorm van enorme hoeveelheden zwaveldioxyde (S02), die over de Middenzeeuwse akkers en boomgaar den zouden worden uitgestrooid. Nu kan die uitstoot voorkomen worden door de centrale voor (bijna) 100 te ontzwavelen. Technisch is dat mogelijk. En Wim Don -als voorzitter van het PZEM-bestuur- deelde in november 1981 dan ook letterlijk mee: 'Op de totale ombouwkosten van 700 miljoen maken de extra kosten, verbonden aan een 100%-rookgasontzwaveling bijzonder weinig uit. Daarom hebben wij besloten om tot 100% rookgasontzwaveling over te gaan.' Volgens de toen bekende cijfers zouden de extravoorzieningen circa 23 miljoen kosten. Inderdaad een peuleschil voor de PZEM, die zoveel winst maakte, dat ze 21 miljoen besloot terug te schenken aan de verbruikers. Hoewel de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland toen terecht fel protesteerde tegen de ombouw, omdat er ook een kolenhaven zou moeten worden ge bouwd (met stof-overlast) en er gigan tische hoeveelheden vlieg-as als reststof bij Borsele zouden worden opgeslagen, was de houding van Wim Don toen nog te verdedigen. Maar in die tijd was hij behalve PZEM-voorzitter ook gedeputeerde voor milieuzaken. Bovendien stonden de provinciale verkiezingen van 1982 voor de deur en groepen binnen de PvdA lieten openlijk weten, dat ze Wim Don liever zagen vertrekken dan blijven, omdat z'n gedrag als weinig socialistisch werd ervaren. Na de verkiezingen, toen Don opnieuw gedeputeerde voor energiezaken (wn PZEM-voorzitter) werd, maar de milieuportefeuille overdroeg aan z'n partijgenoot Paul Boersma, bleek z'n zorg om het Zeeuws milieu en de gezondheid van de astmapatienten totaal verdwenen. Hoewel staatssecretaris Lamberts- Hacquebard verordonneerde, dat alle kolencentrales voor 100% moesten ontzwavelen, kreeg Don het -in eendrachtige samenwerking met de SEP- voor elkaar dat voor Borsele een uitzondering werd gemaakt: er hoefde slechts 50% ontzwaveld te worden. Dat de Zeeuwse lucht toch al tot de ergst met S02 vervuilde van het hele land behoorde, was hem kennelijk een zorg. Ook de (regerings-)voorspelling, dat 50%-ontzwaveling uiteindelijk duurder zou uitkomen door extra-kosten voor bestrijding van caraziekten en van roestvorming (Beleidsplan S02 197680) deerde Don niet. En omdat het CDA toen nog niet onder de indruk was van de -beginnende- protesten van boeren en tuinders tegen de gevolgen van de door de S02 opgewekte zure regen, gingen Provinciale Staten in januari 1983 akkoord. Slechts Boersma en Venekamp van de PvdA plus klein-links waren tegen. Pas de laatste maanden is het Groene Front zich gaan roeren en daar blijkt het CDA gevoelig voor. Ook de PvdA wil (nu de ombouw-order voor de Schelde zéker is) best pleiten voor 100%- ontzwaveling. De enige man, die naar eigen zeggen 'vierkant tegen' is, is Wim Don. Die heeft zich weer eens geheel en al vereenzelvigd met de PZEM en de SEP. 'Als deze zwaardere eisen worden doorgezet, kunnen we de ombouw wel vergeten', aldus Don, die intussen niet meer praat over 23 miljoen extra kosten in totaal, maar over 14 miljoen per jaar! 'Die kosten zijn dermate hoog, dat ombouw voor de SEP niet interessant meer is', aldus Don, die kennelijk Oostindisch door is voor de geluiden uit Lees verder op pagina 2. SE-onb-CSE Arnhem, 18 januari 1984 onderwerp notulen 125e .besloten vergadering Rondschrijven aan de leden van de Raad van commissarissen van de N.V. SEP op de bres voor van

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 1