Zelfs Van Aardenne kan het niet meer ontkennen E&mSSlsm ATOOMSTROOM KOMT TOCH Het PZEM-honderdje 'Scepsis Don'over ontzwavelen PvdA-voorman op de bres voor de belangen van de groot-industrie Groot-industrie Krisistips Geld Naar zich toe 2 HIEUW ZEELAND Ze zeggen: Wij leven in een democratie. Bij ons is de overheid te kontroleren. De mensen worden bij ons niet bedonderd. Lees onderstaande krantenberichten en kom erachter dat onze minister van Ekonomiese Zaken een leugenaar is. En de SEP is al niet beter. 5- 10-'82: De Werkgroep Kernenergie Zeeuws- Vlaanderen stuurt een brief naar de Vaste Kamerkommissie voor Ekono miese Zaken, waarin gewaarschuwd wordt tegen een mogelijke ruil van Nederlands aardgas tegen Belgiese atoomstroom. 12- l-'83: De overkoepelende Belgiese anti- kernenergiebeweging VAKS, stuurt een persbericht de wereld in, waarin gesteld wordt dat er al maandenlang onderhandeld wordt tussen Nederland en België over Belgiese export van atoomstroom naar Nederland. De Nederlandse autoriteiten ontkennen. 28- l-'83: De Belgiese krant De Standaard suggereert een Nederlandse financiële betrokkenheid bij de bouw van de vijf de kerncentrale van Doel. Den Haag zwijgt. 15- 2-'83: Dagblad De Stem opent met de kop 'Kernenergie uit België.' Het PSP- tweede kamerlid Willems vraagt aan minister van Ekonomiese Zaken Van Aardenne of er onderhandeld wordt met België over een mogelijke ruil aardgas- atoomstroom. Van Aarden ne ontkent in alle toonaarden. 7- 3-'83: In een kommissievergadering van de Vaste Kamerkommissie voor Ekono miese Zaken ontkent Van Aardenne opnieuw dat er sprake is van onderhandelingen met wie dan ook. 9- 3-'83: De Belgische staatssekretaris voor energie, Etienne Knoops, zegt op een perskonferentie dat hij met Van Aardenne gesproken heeft over een deal aardgas- atoomstroom. Topamb tenaren waren aan het werk gezet. Volgens Knoops onderhandelt Nederland ook met Frankrijk. 23- 4-'83: Volgens de Volkskrant wil Van Aar denne met gëimporteerde stroom een belangrijk deel van de Nederlandse behoefte dekken. Van Aardenne geeft toe daarover met Knoops gesproken te hebben in de derde week van april. Ook gaat hij onderhandelen met West- Duitsland en Frankrijk. Het is nu de SEP (Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven) die dit alles hoogst onwaarschijnlijk vindt: 'Wij hebben geen buitenlandse stroom nodig. Bovendien is van overproduk- tie in België en Frankrijk niets bekend.' i 17- 5-'83: Sprekend op een VVD- bijeenkomst in Meppel zegt Van Aardenne overtollige atoomstroom uit Frankrijk te willen kopen. Om niet geheel afhankelijk te worden van gëimporteerde stroom zou het volgens Van Aardenne moeten gaan om eenmalige kontrakten. 14- 6-'83: Van Aardenne antwoordt op schrifte lijke vragen die Beckers (PPR) en Willems (PSP) hem een maand daarvoor gesteld hebben. Hij geeft toe begin maart 83 met Knoops gesproken te hebben. Van onderhandelingen is geen sprake, alleen verkennende gesprekken op hoog ambtelijk nivo. 25- 11-'83: De Volkskrant: Het bestuur van de SEP heeft zijn leden in een besloten vergadering van de Raad van Kommissarissen een kontrakt voorgelegd voor import van goedkope atoomstroom uit Frankrijk. Het kontrakt moet 5 jaar geldig blijven. 11- 1-' 84: De SEP besluit dat er een nieuwe hoogspanningslijn aangelegd moet worden tussen de kreekraksluizen bij de Zeeuws- Brabantse grens en het Belgiese Zandvliet, nabij Doel. Deze verbinding is vooral van belang voor de import van Franse atoomstroom. 20- 1-'84: De Stem: De SEP heeft met Frankrijk voor 5 jaar een kontrakt afgesloten voor invoer van atoomstroom. Het gaat om een jaarlijkse hoeveelheid die ongeveer 2,5% uitmaakt van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag. Ongeveer tegelijkertijd worden de resultaten van de Brede Maatschappe lijke Diskussie bekend. Slechts één op de vijf Nederlanders verwelkomt méér atoomstroom! 23- l-'84: De PSP-er Van der Spek probeert de Tweede Kamer zover te krijgen, dat in een motie de regering wordt verzocht te bevorderen dat het kontrakt van de SEP met Frankrijk wordt ontbonden. Over deze motie moet nog gestemd worden. Veilig mag echter worden aangenomen dat Van Aardenne en de SEP geen strobreed in de weg gelegd zullen worden. TOINE HUIJSMANS .-n dat de meerderne^ iten gebeuren £S?\ stelde van der Doe' IMMfe trale om te HiJ sUl- onuwavelln* te Vervolg van pag.I. het CDA en Den Haag, die de kans groot maken, dat niet de Zeeuwen, maar alle Nederlanders zouden moeten meebetalen (en dan is 14 miljoen per jaar niet meer dan 1 gulden per Nederlander). Don 's radikale afwijzing zorgt voor lichte paniek in de Pvd A-gelederen. Zijn partijgenoot en collega Paul Boersma probeert de stelling van Don af te dempen door aan te kondigen, dat hijn verzoek van de minister om herover weging graag wil ondersteunen binnen GS. Het Zeeuwse Kamerlid Jaap van der Doef grijpt het tien-jarig bestaan van de afdeling Borssele aan om de woorden van Don af te zwakken en duidelijk te maken, dat het standpunt van Don zeker niet het Pvd A-standpunt is. Maar intussen blijft Don wel op een sleutelpositie zitten. Dankzij die sleutelpositie neemt Don ook deel aan de vergaderingen van de SEP. Daar werd op 24 november tijdens een besloten vergadering een kontrakt met Frankrijk afgesloten voor de levering van overtollige elektriciteit van de Franse kern-centrales, -don, die in 1977 nog uitriep, dat 'ik en met mij vele Zeeuwen doodsbang zijn voor een tweede kern-centrale'bleek tijdens die vergadering niet bang te zijn voor Franse atoomstroom. Wat zei Wim Don dan? Hij begon met vast te stellen, dat het kontrakt de Nederlandse staat zo'n 600 miljoen aan verminderde aardgasopbrengsten zou kosten. Het kontrakt dus niet door laten gaan Ne, want het kontrakt zou de SEP een voordeel van 300 miljoen opleveren. En -nu komt het-, dat voordeel van 300 miljoen gulden voorde gezamelijke elektriciteitsbedrijven, moet volgens PvdA-man Don niet naar de kleinverbruiker (van wie er steeds meer door de stijgende woonlasten afgesloten worden), maar naar de grootindustrie. Dat een deel van die 300 miljoen uitstekend gebruikt zouden kunnen worden om de centrale van Borsele voor 100% te ontzwavelen, kwam niet in het hoofd van de Zeeuwse PvdA-voorman op. Nog minder voorzag hij dat de kleine (gas) verbruikers straks mag opdraaien voor het verlies van 600 miljoen aan aardgasopbrengsten als gevolg van dit SEP-kontrakt. TOINE HUYSMANS KEES SLAGER Het PZEM-honderdje, dat overi gens geen PZEM-honderdje is maar zo'n zestig zeventig gulden, is niet voor iedereen. Wie vorig jaar verhuisde voor 1 juli zat er voor een deel naast. Het overkwam bijvoorbeeld mevrouw van Eenennaam uit Souburg. In mei 1983 verhuisde ze van een wijk in Souburg naar een andere. Zoals gebruikelijk wordt dan de meter opgenomen en er komt een afrekening. Mevrouw van Eenennaam betaalde die. Vanaf 1 juli begon de PZEM korting toe te passen op de jaarlijkse afrekeningen: twee cent minder voor een kubieke meter gas en een cent per kilowattuur electriciteit. Dat betekent dus dat het PZEM-cadeautje voor de eerste maal werd uitgereikt aan de verbruikers over de periode juli 82 tot en met juni 83. Stel dat je arm bent, maar dat je er, ondanks alle ellende van overheidswege, in slaagt van af nu tot oktober Fl. 200,- te sparen. En dan breekt de spaarweek aan, met allerlei aanlokkelijke aanbiedingen van de banken: 'Legt u bij ons fl.25,- in, dan leggen wij er fl. 7,50 bij!' 'Prima', denk je;'lk ga mijn fl. 200,- over 8 banken verdelen!' Zo gezegd, zo gedaan en na drie maanden, de minimale tijd waarin je je geld op de bank moet laten staan, haal je je 200 gulden weer op en inkasseer je 8x fl. 7,50 is fl.60,-. Daarmee kun je toch maar mooi twee jaar lang elke maand een los exemplaar van Nieuw Zeeland kopen! En...., een abonnement is nog voordeliger!!! Mevrouw van Eenennaam kreeg in januari de jaarlijkse afrekening en rekende op de reductie over het hele verbruikersjaar. In plaats daarvan kreeg ze de reductie over de periode vanaf haar intrek in de nieuwe woning .'Dat scheelt me zo 'n vijjig gulden, heb ik berekend', verklaart mevrouw van Eenennaam. 'Juist de winter, de tijd dat je het meest verbruikt, loop ik nu mis. Een telefoontje naar de PZEM hielp haar niet verder: ze krijgt de volledige reductie niet. Wat is de reden voor die ongelijke behandeling? Dat is om te voorkomen dat mensen ongelijk behandeld worden. De PZEM wil namelijk niet dat mensen die verhuizen 'meer korting' krijgen dan Eten Goedkoop en toch goed uit eten gaan, dat kan niet samengaan. Dat dacht u? U weet niet meer waar u naar toe moet voor de jaarlijkse familiereünie? U wilt uw kope ren bruiloft vieren en toch gezellig met z' n allen uit eten? Uw kat heeft net uw kanarie opgepeuzeld en u vlucht vol verdriet het huis uit om troost te zoeken in de horeca, om vervolgens gek te worden van de prijzen? U bent de eeuwige frites-op-het-kinderfeestje zat, want de stereotoren die u uw kind cadeau gaf heeft al geld genoeg gekost? Allemaal geen probleem. Dit is een serieuze tip. De kantine van het Psy chiatrisch Ziekenhuis te Kloe- tinge is open voor iedereen, en heeft een uitstekende keuken. Goed eten, voor (waanzinnig) lage prijzen. Open van 8 uur's morgens tot half tien' s avonds, in het weekend van 10 tot 21 uur. anderen. Per regio is er een verschillende tijd gesteld voor de jaarlijkse afreke ning. Stel dat de inwoners van Terneuzen de jaarlijkse afrekening krijgen over de periode tot en met mei. Dan krijgen ze dus in mei 84 hun eerste afrekening met de reductie. Als nu iemand verhuist van een plaats die al in juli 83 heeft kunnen profiteren van de reductie naar Terneuzen, krijgt hij meer dan de verbruikers in Terneuzen. En dat is een ongelijke behandeling, vindt de PZEM. Dat is het nu dus ook, alleen rekent de PZEM naar zich toe, dat is het enige verschil. Als in de periode voor juli 83 zo n driehonderd mensen zijn verhuisd die gemiddeld 30 gulden reductie misliepen, is dat toch negenduizend gulden. Die houdt de PZEM in zijn zak. Drinken Het is bijna niet te geloven, maar er zijn gelegenheden waar men gratis kan drinken. En met drinken bedoelen we geen glaasje karnemelk. Een tip voor al degenen die zelfs de sherry van de kruidenier niet meer kunnen betalen: ga naar de opening van een tentoon stelling. Er zijn overal in Zeeland galeries of gelegen heden waar de kunst maande lijks feestelijk gepresenteerd wordt, dus ga zelf maar na waar en hoe vaak u terecht kunt. Gratis toegang, gratis drank, gratis versnaperingen en gratis aanspraak. (U be grijpt, deze tip is ook heel waardevol voor eenzame uit keringsgerechtigden die geen geld hebben voor het plaatsen van een contactadvertentie.) P.S. Laat u zich niet weerhou den door eventueel gebrek aan parate kunstkennis; u zult verbaasd zijn hoe leuk u na uw derde sherry kunt meepraten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 2