De 'State of the Union' van Carel Ockeloen brieven l)EIMHITTELPOT PZEM-incasso Ockeloen Krisistips Fanoy Boeken 4 HIEUW ZEELAND Enkele uren na Ronald Reagan s 'state of the union' sprak in het Zeeuws-vlaamse Terneuzen Carel Ockeloen zijn boodschap aan het volk uit. Alleen zij, die op eenzame hoogte verkeren spreken het volk nog toe met een nieuw jaarsrede. Zo ook Ockeloen. Het toneel is de raadszaal van de Dow-town aan de Westerschelde. 'Starring Carel Ockeloen.' Lees zijn boodschap aan de wereld: 'Ik denk dat vandaag de dag misschien veel onzekerheid en veel onvrede terug te voeren is op het feit dat we niet meer de zekerheden hebben van mensen van toen, we hebben ons losgemaakt van de natuur en vanaf dat ogenblik brengt de toekomst alleen maar onzekere dingen. Er is geen verwachtingspatroon meer. Hoe verder we ons van de natuur verwij deren, hoe gecompliceerder het leven gemaakt wordt, hoe sterker, die tendens zal zijn, dat de toekomst de onzekerheid biedt en dat de enige zekerheid des levens is te vinden in het herkauwen van het leven.' Nee, hij zei geen 'Amen', dat ontbrak. Maar het is alsof de paus vloekt en de duivel declameert uit de bundel vanJohannes de Heer. De Terneuzense raad zweeg, geslagen met stomheid. De Koningin heeft het vast nooit geweten toen ze haar handtekening onder de benoeming zette. Er is een man met visie opgestaan in Zeeuws Vlaanderen. Hij begon 'op de vloer', maakte carriere in de vakbond en bewijst nu in Terneuzen dat het wiel rond is. Want lees verder mee, schare der onweten den en lezers van Nieuw Zeeland. Ockeloen continued: 'Wellicht is ook zo te verklaren dat de idealen van vrijwel alle progressieve groepen in de maatschappij, betrekking hebben op dingen uit het verleden en vrijwel nooit zich richten op wat nu of in de toekomst mogelijk is geworden. Maar er is geen weg terug. De kennis die we verzameld hebben kunnen we niet overboord zetten en handelen alsof we niet weten. Progressief is voor Ockeloen de melancholie, terug naar de geromanti seerde armoe. Maar waren we niet toen al de gevangenen van onze kennis? We wisten dat je met pijl en boog een rund kon schieten. Of een bok, als Ockeloen de schutter was geweest. Progressief is van gisteren vindt hij. Er broedt een filosofisch brein daar in die grijze klomp beton van het Terneuzense stadhuis. Hoof het bewijs van z 'n stelling: 'Ik werd me daarvan bewust toen ik bij een handelaar in biologische en alternatieve geneesmiddelen iets en hij de som van mijn boodschappen keurig met een elektronisch rekenmachientje vaststelde terwijl een kerfstok of een telraam toch meer op zijn plaats zou zijn. Ja, dat staat die rnan te verkondigen: biologisch en alternatief is telraam vrij (volgens de methode Ockeloen)is ongewassenis uitkeringstrekkeris lid van de vakbondoh. pardon. Het bestuurlijk beleid vindt Ockeloen zeer verward. Een verwarring die nog groter wordt omdat de maatschappij niet geleerd heeft met massa communiecatie-middelen om te gaan. Die middelen dragen volgens Ockeloen bij aan een politiek die van incident naar incident holt. 'Heel gemakkelijk om daarvan een handvol journalisten de schuld te geven. De werkelijkheid is dat zovele bestuurders op ieder niveau van mening zijn dat een dagelijks inspelen op de problematiek van die dag voor radio en televisie de hoogste wijsheid en de hoogste plicht is. In de vele tijd die daarmee verdaan wordt draait de wereld door, maar wordt niet bestuurd. Hier spreekt het neo-regentendom aan de zuidkant van de Westerschelde De maatschappij mag dan niet weten hoe ze met massamedia om moet gaan, Ockeloen weet het bliksems goed als hem dat te pas komt. Denk maar aan het kabaal dat hij maakte rond de PZEM-kolenhaven in het Sloe, een haven die Terneuzen voorbijging. En is het niet de plicht van bestuurders als Ockeloen om zijn medeburgers via de media van zijn handel en wandel op de hoogte te stellen. Democratie is toch bestuur van en voor het volk? Niet alleen diamanten echtparen en jubilerende duivenclubs feliciteren. Is dit misschien de verklaring waarom de Terneuzense gemeente-voorlichting tot een van de zwijgzaamste van de provincie behoort. Ockeloen aanschouwt met zichtbare droef heid de maatschappelijke ontwikkelingen: het democraties verzet, akties van minderheden die in ons bestel niet aan bod komen. Als wij de akties overzien die in het afgelopen jaar zijn gevoerd dan zijn ze eigenlijk allemaal in grote lijnen onder één noemer te brengen. En dat is: aktie gevoerd vanuit een veilige positie, waarbij persoonlijke schade voor het moment of voor de toekomst van de aktievoerders niet valt te vrezen en de kosten van de akties worden gedragen door de gemeenschap. En ik doel hiermee niet op een enkele aktie maar ik zou geen enkele aktie weten van landelijke betekenis die een ander karakter draagt. Dat is dan het moment om echt kwaad te worden. Ockeloen zal geen aanmaningen krijgen van de PZEM en hij kan de melkboer betalen met de hypotheek op z 'n oude idealen. Dat zijn koelkast goed gevuld was begreep onlangs een uitkeringstrekker die bij Ma Ockeloen aanbelde, haar opzij schoof en doodgemoedereerd zijn mee gebrachte boodschappentas vulde uit des burgervaders koelkast. Op de man werd trouwens een voor Zeeland ongekend snelrecht toegepast. Tja, aktie vanuit een veilige positie. Hoever ben je van het 'demos' vervreemd als je zoiets zegt over alle landelijke oppositie buiten de vergaderzaal. Ockeloen beklaagt zich over de rechten van het individu in onze samenleving en over diens uitgeholde plichten. Hij neemt Zwitserland en Japan als voorbeeld-landen, waar burgers niet alleen rechten maar ook plichten hebben en waar saamhorigheid en sterke gemeenschapszin tot direkt economisch resultaat zouden leiden. Shogun Ockeloen hij zou de stem van zijn onderdanen moeten zijn maar komt niet verder dan een prekerig, patriarchaal zeurtoontjezo rechts dat het bijna weer links gaat lijken. 'Bedankt dat u naar mij hebt willen luisteren' is zijn slotzin. De gemeenteraad knikt en de gemeente raad, dat zijn wijwe zijn gewaarschuwd. WILLEM DE RIJCK Naar aanleiding van het artikel in Nieuw Zeeland van 1 februari betreffende de PZEM-incasso wil ik graag enkele kanttekeningen plaatsen. In deze, voor velen, moeilijke tijd blijkt dat de steeds stijgende woonlasten een steeds groter probleem worden. Met name de PZEM- rekening levert nog al wat problemen. Gezien het feit dat de PZEM een nutsbedrijf is (eigenlijk zijn we allemaal aandeelhouder) mag van zo'n bedrijf; uiteraard verwacht worden, dat zij niet alleen naar de economische belangen kijken maar dienen zij ook de sociale kant in het oog te houden. In de praktijk blijkt het helaas nog al eens, dat deze twee belangen vaak moeilijk te combi neren zijn. Ook binnen het PZEM bestuur zijn deze zaken meerdere malen besproken. Daarbij zijn een aantal richtlijnen geformuleerd die niet bij iedereen bekend zijn, terwijl ook de PZEM deze richtlijnen niet publiceert. In het kort komen deze richtlijnen hier op neer: 1. Kwijtschelding van PZEM-rekenin- gen is niet mogelijk. 2. Afsluiten tijdens een vorstperiode wordt niet gedaan. 3. Indien de achterstand te hoog is opgelopen of men heeft een hoge afrekening dan bestaat de mogelijkheid om dit bedrag, zonder rente, af te lossen in maximaal 24 maandelijkse termijnen. Problemen gaan vaak ontstaan doordat er na een aanmaning niet gereageerd wordt. Vaak wacht men af zodat op een gegeven moment er iemand van de PZEM voor de deur staat met de mede deling dat er nu betaald moet worden daar de zaak anders wordt afgesloten. Op zo'n moment ben je te laat om nog over een betalingsregeling te praten. Een ander probleem is dat mensen de PZEM mededelen dat ze in termijnen willen betalen waarna de PZEM een voorstel doet dat eigenlijk niet op te brengen is door de betrokkene. Toch gaat men akkoord omdat men vaak al lang blij is dat het bedrag niet in één keer betaald moet worden. Daarom een advies: indien de voorgestelde betalings regeling (die vaak boven het normale maandelijkse voorschot komt) niet is op te brengen, ga dan niet akkoord met zo' n regeling maar wijs de PZEM erop dat er een richtlijn is waarbij in maximaal 24 maandelijkse termijnen betaald kan worden. Doe eventueel zelf een voorstel. Ik heb al gesteld dat de PZEM eigenlijk een bedrijf is van ons allemaal. In het bestuur zitten dan ook onze vertegen woordigers, nl. mensen uit provinciale staten en gemeenteraden. Als u problemen heeft neem dan contact op met één van deze mensen, ze zitten er tenslotte voor uw belang. Uiteraard ben ik ten alle tijde bereid om u bij eventuele problemen te helpen daarvoor een oplossing te zoeken. Frits de Kaart Schumanstede 14-32 Goes, tel. 01100- 27311 gewestelijk bestuurslid PvdA- Zeeland. Evenals in de voorgaande jaren hebben we aandachtig geluisterd naar de nieuwjaarsrede van burgemeester Ocke loen van Terneuzen. Dat wij dat doen komt omdat die redes bol staan van de persoonlijke visies van Ockeloen op ontwikkelingen in Nederland en Ter neuzen. Die persoonlijke opvattingen zijn terug te vinden in het gemeentelijk beleid van Terneuzen. De heer Ockeloen, lid van de PvdA en dankzij zijn vroegere functie van vak bondsbestuurder, burgemeester gewor den, had in zijn rede o.a. een aantal opmerkingen over de ambtenaren- akties Hij zei, dat ze die akties konden voeren vanuit een veilige positie, waarbij persoonlijke schade niet te vrezen viel. Inderdaad is hier de wrange konstatering terecht dat aktievoerders - onder wie veel mensen mef n uitkering- niets te verliezen hadden. Ockeloen heeft kennelijk nogal een sterke antipatie tegen aktievoerders. Een afkeer die leidt tot het weren van aktievoerders uit het gemeentehuis en het onder druk zetten van eigen ambtenaren om niet mee te doen. Waar dit gemeentebestuur toe in staat is heeft het verleden jaar getoond toen men tijdens een aktie van sleepbootpersoneel in de haven de M.E. inzette om het de stakers zo moeilijk mogelijk te maken. Het is dan ook niet vreemd dat Ockeloen een pluim gaf aan het Zeeuws-vlaamse bedrijfsleven. Hij noemde het gelukkig, dat dankzij samenwerking in ONZE industrie en ONZE havenbedrijven er nog zoveel uitbreiding en vernieuwing is te zien. Bedrijven, die het presteren om steeds minder eisen van de milieuwetgeving op te volgen en die mensen met en zonder werk tegen elkaar uitspelen, waardoor werknemers genoegen nemen met slechtere arbeidsomstandigheden. De vraag die opkomt na de nieuw jaarsrede is, of Ockeloen de uitdruk king 'burgervader' wel verdient. Het lijkt er sterk op, dat hij er van uitgaat dat hij wel weet wat goed is voor de burger en weinig weerwoord duldt. Het is te hopen dat er snel een tijd komt dat ook burgermeesters gekozen worden. BART KAISER vz. PSP-Zeeuws-Vlaanderen. Aardig idee van jullie, die krisis-tips. Maar als je voor niks brieven wil schrij ven kun je veel meer benutten dan die paar vierkante centimeter op de voor kant van je girobiljet. Tegenwoordig zijn die afschrijvingsbiljetten lekker groot en kun je zonder probleem de hele achterkant vol schrijven. Zo correspon deer ik al een tijd met een vriendje. We maken nu al maanden steeds dezelfde gulden aan elkaar over en vullen de ach terkant met (liefdes) verhaaltjes. En de post doet gratis z'n werk als postiljon d'amour! Ineke v.d. Berge Terneuzen KOFFIE- EN THEESCHENKERIJ Ook voor balegde broodjes en voor andere tussendoortjes. ALTIJD VERS GEBAK!!! LANGE MOOR OSTRA AT 52 MIDDELBURG Oostkerkplein 5 Middelburg Uit Steengoedklei met de hand gedraaide produkten. Steengoed (grès) wordt op hoge temperatuur gebakken en geglazuurd. Dus gedegen en zonder chemische resten. Zowel uit voorraad als op bestelling. Kleding-atelibr Rotterdamsekaai 3 4331 GM Middelburg tel. 01180-28640 Nieuwe Burg 26-28/ Walplein Middelburg

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 4