PvdA beklaagt zich over Zeeuwse monopolie-krant Ko de Jonge Kolestof en zure regen Fata morgana Cees van der Maas: PZC verandert niet Verlegenheid Interne zaak Geen behoefte HIEUW ZEELAND 9 Eindelijk is er een 'Vooraanstaande Zeeuw' opgestaan, die z'n ongenoe gen heeft uitgesproken ver de redaktionele politiek van onze Zeeuwse monopoliekrant, de PZC. Die man heet Jaap van der Doef en hij zit namens de Zeeuwse PvdA-kiezers in de Tweede Kamer. Van der Doef, die nu een paar jaar in Middelburg woont, was het al snel opgevallen, dat de PZC -vergeleken met andere provinciale kranten- zeker bepaalde kwaliteiten heeft (zo kunnen er geen drie Zeeuwen in vergadering bijeen zijn over welk triviaal onderwerp dan ook, het staat de volgende ochtend in de krant), maar ook bepaalde kwaliteiten heel duidelijk mist. De belangrijkste daarvan is, dat door de leiding van de krant op geen enkele manier de diskussie over belangrijke Zeeuwse zaken wordt gestimuleerd. Waar andere kranten een opiniepagina hebben, waarop vaak zeer interessante diskussies worden gevoerd, faalt de PZC totaal. De PZC is een krant, die het nieuws volgt (en dat stipt, maar vaak klakkeloos). Maar behalve de hoofd- redakteuren en een paar folkloris-tiese brievenschrijvers, kan niemand een mening ventileren. Daardoor is de krant voor het democratisch proces in Zeeland van veel minder waarde dan ze zou kunnen (en behoren te) zijn. Ze verzuimt om welke reden ook n platformfunktie te vervullen. Goed, Jaap van der Doef schreef een pittige brief naar de hoofdredaktie en Nieuw Zeeland kwam dat ter ore. Wat stond er in die brief? Van der Doef (totaal verrast -het is maandag 13 februari-): 'Hoe weten jullie dat? We komen nét terug van een gesprek met de hoofdredaktie van de PZC. Jullie brengen me in redelijk grote verlegenheid. Uiteindelijk wil hij toch wel praten. De zaak is er belangrijk genoeg voor. 'n Paar dagen later volgt het gesprek. Van der Doef: 'Kijk, de PZC is in feite een monopoliekrant. Ze pretenderen onafhankelijk te zijn. Maar ik en m 'n sociaaldemocratische vrienden kunnen ons nooit terugvinden in de kommenta- ren van de hoofdredaktie en ook niet in de opiniërende artikelen. Daar heb ik verleden jaar november een brief over geschreven. Dat is uitgelopen in een nogal opgewonden correspon dentie over en weer.' NZ: 'Je voelde je achtergesteld bij Eversdijk, het CDA-kamerlid, dat veel meer aandacht krijgt in de PZC? vd Doef: 'Nee, ik klaag niet over de aandacht die ze hebben voor mijn doen en laten. Er wordt wel óver de PvdA geschreven, maar er wordt in de opinieverhalen en kommentaren nooit gedacht vanuit onze uitganspunten. NZ: 'Moet dat dun? vd Doef: 'Ik vind dat een monopolie krant een specifieke verantwoordelijk heid heeft. Zeker in Zeeland, waar weinig landelijke kranten gelezen worden. Je kunt in de positie van de PZC niet zomaar voorbijgaan aan een belangrijke groep in de samenleving. Ten slotte zijn we hier de laatste twintig jaar verdubbeld in aanhang en die stroom rijst al meer en meer. NZ: 'Je zou een PvdA-lid in de hoofdredaktie willen hebben?' vd Doef: 'Het gaat me niet om lidmaatschap of boodschappenjongen- funktie. Er zijn voorbeelden van andere monopoliekranten, die hun hoofdre daktie pluriformer hebben samenge steld. Juist omdat ze hun verantwoorde lijkheid kennen. Maar ik kan niet anders dan konkluderen, dat de PZC qua kommentaar en opinie in de konservatieve hoek zit.' NZ: Na die pissige korrespondentie hebben jullie een gesprek gehad met de hoofdredaktie. Daar heb je dit ongetwij feld allemaal ook gezegd. Hoe reageerde de PZCT vd Doef: 'Ik vertel je alleen, wat ik heb geschreven en gezegd. Deredaktie van de krant moet je daar maar vragen. Maar ik heb het een zinnig gesprek gevonden. Ik hoop dat het doorwerkt. NZ: 'Maar het is dus absoluut niet zo, dat je jaloers was op Eversdijk?' vd Doef: 'Nee, ik klaag niet. Ik loop nu eenmaal niet met elke poep die ik laat naar de krant. Ik heb alleen in m 'n eerste brief aangetoond, dat -als Eversdijk op een spreekbeurt in Axel een CDA- communiqué als redevoering voorleest- ze dat klakkeloos afdrukken en niet in de gaten hebben dat die man geen speech hield maar een oud communiqué stond voor te lezen. Dat zegt niet alleen iets over de manier waarop Eversdijk met z 'n kiezers omgaat maar ook iets over het beleid van de PZC.' Het gesprek met Cees van der Maas, een van de twee PZC-hoofdredakteuren verloopt heel wat minder ontspannen. Van der Maas -sinds hij dwars tegen de wens van de redaktiemeerderheid hoofdredakteur werd- toch al 'n opge jaagde en gepijnigde indruk maakt op z n omgeving, weigert bot elke informatie. Het is een interne zaak en daar heeft niemand wat mee te maken, zo laat hij weten. NZ: 'Maar heeft dat gesprek wat opgeleverd?' vd Maas: 'Het was een bevredigend gesprek. NZ: 'Als dat gesprek ook voor de PvdA bevredigend afliep, zal er dus wel iets veranderen in de redaktionele politiek van de PZC.' vd Maas: 'Redaktionele politiek veranderen? Nee, daar is geen sprake van! Maar ik begrijp niet wat ik over een diskussie, die ik met iemand van m 'n lezers heb gehad, tegenover 'n ander blad moet gaan verklaren. Bovendien is het een goede gewoonte in de journalistiek dat het ene blad niet over het andere schrijft. NZ: 'Nou, dat is niet waar. Die gewoonte ken ik niet. Er zijn veel bladen, die zelfs komplete media- rubrieken hebben, vd Maas: 'Dat is heel wat anders.' NZ: 'Dat is niets anders. Daar wordt in geschreven over het doen en laten van collega-kranten, radio- en tv-rubrieken. vd Maas: 'Maar in Zeeland ligt dat anders. Ik schrijf niet over de redaktionele politiek van De Stem en omgekeerd ook niet.' NZ: 'Dat is bekend.' vd Maas: 'Zomin als ik er enige behoefte aan heb om over de redaktionele politiek van Nieuw Zeeland te schrijven. NZ: 'Dat mag best hoor.' vd Maas: 'Ik begrijp dat je bepaalde gegevens ter ore zijn gekomen over die diskussie met de PvdA.' NZ: 'Dat klopt ja.' vd Maas: 'Dat zijn dan gegevens, die niet bij jou terecht hadden behoren te komen. NZ: 'Maar zo werkt het in de journalistiek, dat zul je weten.' Jaap van der Doef: 'niet met elke poep naar de PZC.' vd Maas: 'Maar wat levert dit nou voor nieuws op?' NZ: 'Als er belangrijke koerswijzi gingen bij de PZC zouden worden doorgevoerd, mogen de Zeeuwen dat best weten. Daarom vraag ik wat die diskussie heeft opgeleverd.' vd Maas: 'Ik ben echt niet van zins er op in te gaan. Het is een interne diskussie tussen de hoofdredaktie en enkele PvdA 'ers. NZ: 'Het is ook een diskussie, die tot in de redaktieraad van de PZC is gevoerd.' vd Maas: 'Daar ben je dan kennelijk ook al van op de hoogte. Dat is ook een orgaan van intern overleg. Het enige wat ik kwijt wil is, dat we een plezierig gesprek hebben gehad nadat enkele misverstanden waren opgeruimd.' NZ: 'Maar de redaktionele politiek van de PZC blijft dezelfde.' vd Maas: 'Die verandert niet.' KEES SLAGER Potdorie, potdome, gosternokke nog an toe. Wat kan ik m n eige toch kwaed meake. Op oal die polletieke wezens uut d 'n Aag en omstreken Bin ze noe echt zo stom of bin ze zo slum da ze dienke da oans gin staert verstand k Oa pas de radio an in m' n werk- plekje en toe vroege i an Den Uul of a um blië was mie de stijgende lijn in de economie. Die was stikke blië, mè die zei ok, dat de vraege eigen lijk was of dat dan ok goed was voe de mensen. Een wies woord. Mè dan. Dan ging dien stommen Uul ouwoere over de werkgelegen heid Zo mooi da j' t bienae zou ge- lóóve. De werkgelegenheid vergroat, récht op erbeid. Di motte m'ons leste dubbeltje an spandere. En gi zo mè deur. Kiek, dat wiltr bie mien nie in. Nie van Den Uul en ok nie van oal die are liegebroers uut andere kruuwaegenparken. Lit ik je dit vorspelle: iedereen dag in dag uut mie z'n pakje broad ni't werk,dat kom niet vrom. En a t vrom komt, za 't nie best weze. Dan is 't ard werken voe weinig centen. Zit jie d 'r op te wachten? Ik in ielk ge val nie! Vroeger was het oagste dat a'j bereike kon deurleare. En oe meer a je eleert oa, oe minder a 'j laeter zou motte werken. Noe begunt dat eindelijk uut te kommen en wee nie goed! En wurrom ouwe ze noe dat sprookje van werk voe oaleman -en veroal voe Jan mie de Pette- in stand? Kiek, da's gauw ezeid. Ten éerste is elke nieuwe fabriek dan welkom. Of a 't regènwaeter noe zo zuur wordt as azien, dat mikt nie uut. 't Is goed voe 't werk. Of a je goee zondagse pak éen dag gries is van 't kolestof uut Bossele, dat mikt nie uut: 't is goed voe 't werk. Ten twidde. A die fabrieken d 'r dan bin, dan kriege die vrachten mie subsidie om an vernieuwing te doen. Voe robots enkompjoeters en zó. Aars kunne ze nie genoeg konkur- rere. Da's jammer voe 't werk eregeld. Noe ja mie werk, mie een goeien boteram dan. Die dienke da mensen zonder werk d r vréed slecht an toe bin. Dus mie die proatjes beloof je een eleboel en kietel je j 'n eigen. En durrom is dat oalemille. 't Enigste dat a elpe za is da de werkloze ni d n Aag gezegge da ze glad nie om werk verlege zitte. En da ze allêêne een pronte betaeling wense voe ulder bie- draege an de economie. En elke vuuf errebeiers die a d r eigen litte vervange deur een robot, zoue een pries motte kriege. Dan kunne ze zonder schaemte lekker leve. In 't zunnetje zitte kunst- schildere, vrieë of boeken leze. Di werke de mensen toch voe? Ik wè. Over op het strand ligge za'k 't noe mè nie Wan nog even en je mö di een overal draege omdat bloat nie mag Noe krieg ik ineens en idee voe de volgende keer. Noe komt'r volk in de wienkel. Ik legge m' n penne neer cn ik wense je d 'n goeiendag van SIENKEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 9