BUNKERBUIT Ko de Jonge CENSUUR Waarom verdween Hansweert-Oost? Qnoeten uit.... Hommage a Delvaux De naekte waereid Bijlage G Overzicht van de Districts- en Locale Havencommissarissen r^*en< Ware reden Kinderen \M O POSTKOF Oh ja DEMOCRATIE EN ONMACHT IN TIJDSCHRIFT RSI NIEUW ZEELAND 9 Waarom is -nu al weer ruim drie van tfan^filNe\an<l Havenva;1 VCann^ d° petVPoVif' Kruim°fltsen O en VAaven van ns van roUjnsP^fm Ha^' ,wee^1 \^etne ;\ó"\nêe de Va\, jaar geleden- Hansweert-oost af gebroken? Antwoord: omdat er een nieuwe sluis voor de duwvaart moest komen. Maar waarom is Rijkswaterstaat nooit ingegaan op twee alternatie ven voor die nieuwe sluis, alterna tieven waarbij het vriendelijke dorp met z 'n 600 inwoners niet gesloopt hoefde te worden? Wie een totaal nieuw antwoord op die laatste vraag wil hebben, doet er goed aan om in april in Goes of Middelburg de tentoonstelling 'Oorlogsvoorberei ding' te gaan bekijken. Die (reizende) expositie bestaat uit materiaal, dat precies een jaar eerder werd buitge maakt door leden van de antimilitari stische groep Onkruit, die bunkers in Noordwijk en Katwijk openbraken. Bij de geheime stukken, die ze vonden, zaten ook de plannen voor zoge naamde 'noodhavens' in tijd van oorlog. Een van die noodhavens blijkt Hansweert te zijn. En volgens de analyse, die in het boek 'Bunkerbuit' wordt gemaakt, is die oorlogshaven- bestemming de ware reden voor het slopen van Hansweert-oost. De twee alternatieven voor de nieuwe sluis zijn Het Rijn Schelde Instituut in Middelburg heeft inmiddels meer dan honderd vrienden en vriendin nen, mensen die met geldelijke steun het werk van het RSI steunen. Het RSI is een vrijwilligersorganisatie die zich sedert de oprichting in 1975 bezig houdt met onderzoek, actie en voorlichting. Favoriete vraagstukken zijn energie, milieu, derde wereld en werkgelegenheid, voornamelijk toege spitst op de situatie in Zeeland. Bij een onderwerp als 'derde wereld' lijkt dat namelijk civieltechnisch zeer goed uitvoerbaar, maar militair-strategisch minder gunstig. Volgens Bunkerbuit loopt er ook een rechtstreekse geheime oliepijplei ding vanaf een bunker aan de Westerscheldedijk bij Hansweert naar de vliegbasis Woensdrecht. Ongeveer 200 meter uit de dijk staan enkele meerpalen, die in tijd van oorlog als olie-aanlandingsplaats dienst kunnen doen. Tankers kunnen daar hun brandstof lossen, die dan via een pijp wat vreemd, maar ook in Zeeland worden goedkoop in de derde wereld verkregen grondstoffen verwerkt om weer deels daar met winst te worden afgezet. Het is maar een voorbeeld. In het kwartaalbericht Stroming, dat de Vereniging van Vrienden en Vrien dinnen van het RSI uitgeeft, staat wat concreter vermeld waar het instituut mee bezig is. Men analyseert de samenhang tussen de genoemde vraagstukken en pro beert vervolgens bij die vraagstukken naar de bunker en vervolgens naar Woensdrecht gaat. Wie meer wil weten over Bunkerbuit en de geheime plannen voor oorlogssi tuaties (ook in Zeeland) kan van 15 lot en mei 20 april terecht in het Aksiehuis te Middelburg en van 21 tot en mei 24 april in 'i Beest in Goes. Tijdens die dagen worden de films 'Atomic café' en 'The day after' gedraaid. Op de 2()ste (in Middelburg) en de 21ste (in Goes) zijn er antimilitairistische mani festaties. Zie verder de aktie-agenda. betrokken maatschappelijke groepe ringen als milieu-organisaties, vakbe weging, derde wereld-groepen tot samenwerking te stimuleren. Projectgewijs pakt men de vraagstuk ken met de betrokken groepen aan. De vier projecten zijn Delta en derde wereld. Werk en vrede,het Regiona lisme en Energie en milieu. Achtereen volgens gaat het om de relatie tussen Zeeuwse multinationale en de landen waar de grondstoffen vandaan komen, het omvormen van oorlogsindustrie tot vredesindustrie in samenwerking met werknemers van de Schelde, in verband met behoud van werkgelegen heid invloed uitoefenen op bedrijven als Schelde en Dow Chemical en tenslotte de ombouw van de conventi onele centrale van Borssele. Een slonzig vrouwtje liep over de markt in Zierikzee met aan haar arm een grote tas. Van tijd tot tijd keek ze even in een papierbak en viste er een flesje uit dat ze zorgvuldig in haar tas opborg. Op een bankje zaten twee jongens pils te drinken. Ze hingen wat onderuit en zagen het vrouwtje komen. 'Let op', zei de ene. Het vrouwtje kwam op hen af en toen ze voor hen stond vroeg ze: 'Mag ik de lege flesjes hebben?' 'Maar natuurlijk', zei de aange sprokene. Heel behulpzaam graaide hij vijf lege flesjes bij elkaar, hield ze Als je een krant maakt voor haanlozen en je plaatst daarin artikelen over strafkortingen door de sociale dienst, een oproep tot proletarisch winkelen en je uit kritiek op de gifstortplaatsen in de gemeenten Axel en Sas van Gent, dan schrijf je te weinig voor je doelgroep: de werkloze mede mens. Althans dat is de mening van de wethouders Marquinie van Sas van Gent en Van Schaik van Axel. De redactie van de baanlozenkrant 'de K(r)antlijn' denkt daar anders over en spreekt van 'je reinste censuur'. De wethouders zijn zover gegaan in hun betutteling dat de redactie de moed heeft opgegeven. De bedoeling is om nu, zonder de subsidie van het ministerie van sociale zaken (die door beide gemeenten werd verdeeld) een krant uit te brengen. Redactielid Rick Liefting: 'De ma nier w aarop de wethouders (en de eoördinator van het werk/ozenprojeet Frits Vervaet) ons mond dood heeft willen maken is schandalig. We hadden het tweede nummer al hele maal klaar toen Marquinie en Van Schaik (met het argument dat de artikelen te moeilijk waren geschreven en niet specifiek voor werklozen bestemd) de hele krant afkeurden. De krant zou alleen maar leesbaar zijn voor academisch gevormden. En dat haar voor en liet ze toen een voor een voor haar voeten kapot vallen. Daarna keek hij haar afwachtend aan. Het vrouwtje verhief zich in haar volle lengte, haalde uit met haar zware tas en liet deze met kracht op de jongen neerkomen. Een volgende enorme dreun was bestemd voor de tweede jongen. En terwijl het geluid van brekend glas door haar tas heen-klonk beukte ze links en rechts op de twee jongens in, die kermend en volkomen bebloed in elkaar zak ten en tenslotte met verbrijzelde hoofden levenloos op de grond bleven liggen. 'M n eigen kinderen', bibberde het vrouwtje verontwaardigd. 'Je zou ze doodslaan.' RAATS terwijl er geen enkel redactielid zelf academisch gevormd is. Zo zie je maar weer. Deze Zeeuws- Vlaamse wethouders schijnen nog steeds het domme standpunt te huldigen dat 'wie betaalt, ook bepaalt.' De redactieleden van 'de K(r)ant- lijn', die deel uitmaken van de stuurgroep Project Mensen zonder Werk Axel/Sas van Gent willen nu proberen om met het werven van advertenties een eigen krant te bekos tigen. Jan Race is nie uut een bööm evoale, mè dr in. Dat was't groate nieuws in de krante van negentien maerte. Mie zulk soort onzin krieg je toch de krante van 's maendags nog behoorlijk vol. Vee mêêr voalt 'r ommers nie te schrieven voe simpele zielen as oans. 't Meeste dat a opviel in die krante was 'n berichtje dat pelisieagenten nie an akties mee meuge doe. Teminste nie van menêêr commandant Veenstra uut Middelburg. Die ei zeker de zummer a een bitje in z 'n oat. Of zou um geweun nie goed weze? Pelisieagenten mè te doen wat a t' r edae mo worre en dat is: de orde bewaere. De rechtsorde êêt dat zélfs Volgens mien is dat ventje benauwd j a die kaerels van de pelisie van 1 de zummer demonstratief in d r blaote kont op 't strand geloape. Natuurlijk wè mie d 'r pette op. Aars zie je nie dat 't veldwachters bin. Wan de rechtse orde wil da je nie naekt op 't strand lopt. Tenminste in Veere en Renesse nie. Oe a zoiets verboo kan worre dat dat snap ik noe nie. Zelfs in d 'n biebel è'k nergens kunne vinde da je nie poeternaekt mag zwemme of j in 't zunnetje legge. Ok nie dat 't verplicht is om pas buten de territoriale waeteren je 'n eigen van je zwemgoed te ontdoen. In Bresjes z't ok nie kunne vinde, wan di mag 't wè. Of ei die meneer de commandant dat ezeid mie het öög op Woensdrecht. A ze in plekke van demonstranten ge knuppele, zélf l demonstrere. Een schot voe de boeg i van de commandant. I Noe ze in Middelburg a in dertig percent van de gevallen onterecht geweld gebruukt. Mie zukke schoten is dat ok van gin wonder. Volgens mien, meneer Veenstra, klopt 'r iets nie. En bestuurders van kustgemeenten, biejulder klopt 'r ok iets nie. Julder binne benauwd. Geweun benauwd. Stikke benauwd. En in de daegen van je benauwdheid mö je d 'n EERE anroepe! En gin wetten en veldwachters. Je motte die naekte of nietige mens nie an wille klêê noch op een are meniere ni de verdoemenis willen elpe. En a t 'r dan beschermd mö worre, dan oop ik da de pelisie de naekte mensen beschermd tegen de macht in grieze en doenkerblauwe pakken. Wan de naekte waereid is mêêr en ooger dan de leugen in een net pak. A 't nie in d 'n biebel stit, dan stit het wè in Nieuw Zeeland. De groeten. SIENKEL.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 9