Alle docenten ontslagen, werving leerlingen verboden, cursusgeld verdubbeld Ko de Jonge BEVELANDSE GEMEENTEN STIMULEREN AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING: Restauratieijver HIEUW ZEELAND 7 Voorts wijzen wij erop dat de uitvoering van de vervolg cursussen en amateuristische kunstbeoefening volgens de nota kostendekkend zullen worden. Volgens de voorstellen (pagina 9) houdt dit een cursusgeldverhoging in var 108%! Wij vragen ons af of dit in feite niet het einde zal gaan betekenen voor de vanouds bekende cursussen op dit niveau. Eén en ander kan echter gezien worden als het logische gevolg van de gemaakte prioriteit voor de 1aaqdrempe1ige activiteiten flfoe ^'gevaarlijk1' ook voor de continuïteit van dit werk: I het R.E.C. dient vooralsnog geen deelnemers te werven I voor de kunstzinnige vorming in het seizoen 1984/1985. Uit het pré-advies ten behoeve van het Bestuurdersoverleg van het Bestuurders Experiment Specifiek Welzijn, regio de Bevelanden, op 8 mei 1984. In de komende maanden zullen de zes Bevelandse gemeenteraden een beslissing moeten nemen over het lot van de kunstzinnige vorming op de Bevelanden. Hoe die beslissing ook uitvalt, duidelijk is al dat er van de kunstzinnige vorming zoals dat tot op heden functioneerde niet veel overblijft. Mensen kunnen alleen nog maar elementaire kennis en vaardigheden opdoen, de vervolgcursussen en de amateuristische kunstbeoefening worden zo duur (meer dan een verdubbeling van het cursusgeld) dat de interesse waarschijnlijk tot het nulpunt zal dalen. 'Wij vragen ons af, staat er in een pré-advies voor het Bestuurdersover leg dat de gemeenten op dit gebied van advies dient, 'of dit in feite niet het einde zal gaan betekenen voor de vanouds bekende cursussen op dit niveau. Een en ander kan echter gezien worden als het logische gevolg van de gemaakte prioriteit voorde 'laagdrem pelige' activiteiten. Hoe kan een voorziening waar betrek kelijk veel mensen gebruik van maken zo geruisloos worden gesmoord? Natuurlijk door bezuinigingen. In de woorden van de welzijnsambte- naren die het pré-advies opstelden: 'De gemeente Goes had in 1981/1982 ook een financieel probleem, maar heeft dit, min of meer samenvallend met het doorsnijden van de band met het Z.I.K.V., opgelost door de subsidie voor de kunstzinnige vorming sinds dien met 40 procent te verlagen. Zo eenvoudig is dat. Voor de duidelijkheid is het nodig de ontwikkelingen in de laatste jaren even te schetsen. Regionalisering De stad Goes is van ouds niet alleen de winkelstraat van de Bevelanden, maar ook het centrum waar inwoners uit de omringende gemeenten terecht kon den voor cursussen tekenen, schilde ren, boetseren, beeldhouwen, ballet, dramatische expressie, enzovoorts. Het Zeeuws Instituut voor Kunstzin nige Vorming verzorgde deze cursus sen in het gebouw 'de Villa'. In oktober 1982 ontdekte de Goese gemeenteraad dat via 'regionalisering' een aardige bezuiniging kon worden bereikt en besloot per 1 januari '83 -halverwege het cursusjaar- het contact met het Z.I.K.V. te verbreken. Het al bestaan de Centrum voor Volwasseneneduca- kjeo Ma Samarpan Joke tie, het REC in Goes kreeg nu de zorg voor de kunstzinnige vorming min of meer in de maag gesplitst; de subsidie werd verlaagd met veertig procent. Die veertig procent, dat wil Goes althans, moet opgebracht worden door de vijf overige Bevelandse gemeenten. Regio nalisering! Naar rato van het aantal deelnemers wordt een bijdrage ge vraagd van Borsele, Kapelle, Kort- gene, Reimerswaal en Wissenkerke. Nu, anderhalf jaar later, zijn de gemeenten het nog steeds niet eens over hun bijdrage. Voor de tweede helft van het cursus jaar 82-83 besloot de gemeente Goes ad hoe nog een bedrag uit te trekken, zodat tot juni 83 de cursussen in ieder geval door konden gaan. In september 83 was de overname door het REC een feit. Voorlopig werd aanbod en inhoud van de cursussen, alsmede de docenten van het Z.I.K.V. onveran derd meegenomen en daarmee werd een stevig beroep gedaan op de financiële reserve van het REC. Het REC boog zich koortsachtig over inhoud en kosten van deze vreemde eend in de bijt. In maart 84 waren de plannen en de berekeningen klaar en kon de nota 'Plaats, inhoud en kosten van kunstzinnige vorming en ama teuristische kunstbeoefening binnen het REC 'De Bevelanden-Tholen' aan het Goese gemeentebestuur aangebo den worden. (De gemeente Tholen was inmiddels toegevoegd aan het werkgebied van het REC, en dus ook de kunstzinnige vorming op Tholen, de enige gemeente overigens die moeiteloos het meebeta len aan deze aktiviteiten -f 2,06 per inwoner- aanvaardde). Vergaderen Uit de nota blijkt dat het REC weinig geld beschikbaar heeft voor een gevarieerd aanbod van op een vakge bied gespecialiseerde docenten. Er wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen vormingswerk en amateuristische en specialistische kunstbeoefening. Het REC kiest voor de groepen met de minste scholing, zoals het REC dat ook doet met de Open School en andere activiteiten op het gebied van vorming en scholing voor volwassenen. De nadruk ligt op het woord vorming bij de kunstzinnige vorming en dat betekent dat er oriëntatiecursussen, basis- en intro ductiecursussen zullen worden gege ven die flink worden gesubsidieerd. De deelnemersbijdrage zal laag zijn en variëren van 50 tot 231 gulden. Uitstekend allemaal, maar daar staat tegenover dat een flink deel van de subsidie verdwijnt door overleg: voor elk uur lesgeven wordt de docent gestraft met een uur vergaderen. Want dat hoort bij 'vorming'. Een belache lijke situatie. Dat kost veel geld, zoveel dat het zo'n beetje op is als het om vervolgcursussen gaat: de amateuris tische kunstbeoefening. De cursisten zullen zelf de docent, de huur en het materiaal moeten betalen, want deze cursussen moeten kostendekkend zijn. Zoals al eerder werd vermeld, ver wacht eigenlijk niemand dat deze cursussen nog zullen doorgaan, omdat de meeste mensen de hoge kosten niet op kunnen brengen. Het betekent dat de 230 mensen die de afgelopen jaren gemiddeld de cursussen volgden in eens zonder voorziening zitten. De kunstzinnige vorming, zoals het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming die had opgezet, bestaat na deze maand op Tholen en de Bevelan den dus waarschijnlijk niet meer. Het REC kiest te eenzijdig voor vorming. Danseresjes Het heeft namelijk een vervlakking tot gevolg van de cursussen. De kunste naars zullen grotendeels plaats moeten gaan maken voor pedagogisch ge schoolde mensen. De cursisten zullen nauwelijks wijzer worden gemaakt over kunst en veel meer te horen krijgen over 'het ontspannend effect van het bezig zijn met verf of'hoe leuk het is een danseresje redelijk gelijkend te kunnen maken'. Met kunstzinnige vorming heeft dat niet zoveel te maken en als een cursist verder wil, kan dat vaak niet omdat de echte kunstzinnige vorming te duur is. Het REC heeft het4allemaal keurig in kaart gebracht. Op een schema dat het nieuwe cursusaanbod weergeeft staat een vette zwarte streep tussen het gedeelte 'laagdrempelige activiteiten k.v.' en de 'overige aktiviteiten k.v. en amateuristische kunstbeoefening' (waarbij je je kunt afvragen of de overige aktiviteiten zo 'hoogdrempe lig' zouden zijn). Voor de docenten heeft het natuurlijk ook allemaal gevolgen. De meesten werken onder de zwarte streep en zullen dus in september niet meer aan de bak komen. Het bestuur van het REC heeft zelfs gemeend er goed aan te doen alvast alle dertien docenten kunstzinnige vorming per 1 september te ontslaan. 'Niet alleen de onzeker heid voor wat betreft het aantal cursisten voor het seizoen 84-85 speelt hierbij een rol, maar vooral het voortbestaan van de kunstzinnige vorming in de huidige opzet voor de regio 's de Bevelanden en Tholen. Onderhandelingen hierover met de subsidiënten (gemeenten) zijn nog steeds niet afgerond.' In het bedrijfs leven, waar ze toch graag van overtollige mensen af willen, wordt er gewacht met ontslagen totdat er geen orders meer zijn. Het REC wil kennelijk niet wachten tot het zéker weet dat er komend seizoen niks meer te doen is. Nu is het ook nog zo dat het REC geen cursisten mag werven voor het ko mend seizoen. 'Hoe gevaarlijk ook voor de continuiteit van dit werk', erkent het Bestuurdersoverleg, be staande uit de wethouders van welzijn op de Bevelandse gemeenten. In mei hebben de wethouders besloten dat de knoop nu maar eens moet worden doorgehakt. Vóór 1 augustus moeten alle gemeenteraden een besluit over hun bijdrage hebben genomen; voor Goes een bedrag van f 1,23 per inwoner en voor de overige gemeenten 88 cent. Als een of meer grotere gemeenten buiten Goes het laten afweten, komt er niets van 'regionali sering. Dan zal de kunstzinnige vorming in Goes geconcentreerd blij ven, maar met dit verschil: inwoners van andere gemeenten mogen dan niet meer aan de cursussen meedoen. Een optimale bezuiniging op de kunstzin nige vorming. AD DE JONG

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 7