De dubieuze rapporten van een sociaal rechercheur BADSTRAAT Badstraat 10: Praktijktest voor gevorderde LOI-cursisten Strandbezoek Herman Baart is zijn naam: gezet postuur, donker, iet wat krullend haar met inhammen, onderkin(nen), buik bloest iets over, draagt stropdas, verder keurige verschijning. Jarenlang fi gureerde hij niet geheel onopvallend als straatagent in de Terneuzense binnen stad én in de café's. Want Baart was belast met het toezicht op de naleving van drank- en horecawetgeving. Volgens insiders heeft hij in die periode dan ook een behoorlijke kennis opge daan op het gebied van de alcoholhoudende drank. Foto Telelens Wisselen Kadootjes HIEUW ZEELAND 11 Signalement Sinds februari dit jaar struint Her man Baart in een geheel nieuwe hoedanigheid door Terneuzen. Thans zijn het niet de kasteleins die zich in zijn aandacht mogen verheu gen maar bijstandsvrouwen en ande ren, die van een uitkering moeten leven. Want brigadier Baart is nu sociaal rechercheur. Het moet voor korpschef Hendriks een uitkomst geweest zijn, toen B. en W. van Terneuzen op het merkwaar dige idee kwamen om een sociaal rechercheur aan te stellen, die geen ambtenaar van de Sociale Dienst zou zijn, maar.... politieman. In het nul nummer van Nieuw Zeeland wezen we al op die plannen en gaven GSD- directeuren uit andere plaatsen ook hun vernietigende kritiek op die combinatie. Terneuzen trok zich daar natuurlijk niets van aan: Hendriks kon zijn soms wat al te opvallend opererende horeca-agent lozen en sindsdien schrijft brigadier Baart zijn rappor tjes nog wel op papier van de politie, maar ook GSD-direkteur Willaert krijgt een afschrift. Het meest opvallende rapport schreef Baart tot nu toe over een collega. Dat gebeurde op 17 mei. De brigadier liep het gebouw van de GSD binnen en ving daar een gesprek op dat de sociaal ambtenaar André van Him- me had met chef buitendienst A. van Thiel. Baart hoorde zijn naam noemen en ging er op af. Toen vertelde Van Himme (aktief lid van de PPR en lid van Links Perspektief- een 'kleinlinkse' groep in Terneuzen) hem, dat men bij L.P. het plan had om een foto van Baart af te drukken in een advertentieblad. Zulks kenne lijk in navolging van Nieuw Zeeland, die al eerder de Middelburgse sociaal rechercheur op de kiek zette. Van Himme vertelde, dat toen dat idee binnen L.P. ter sprake kwam, hijzelf tegenstander was. Maar-zo zei hij- 'ik had me neer te leggen bij het democratisch besluit.' Van Himme zat nogal met de zaak in z'n maag, vandaar dat hij er over begonnen was op de Sociale Dienst. Hij zei te hopen, dat -dis dat foto-plan zou worden doorgezet- het pas nd 1 juni zou gebeuren. Immers B. en W. hadden al eerder twee positieve adviezen over hem genegeerd en hij was bang, dat zo' n foto ook weer aan hem zou worden verweten. Terwijl per 1 juni zijn vaste aanstelling er stond aan te komen (de direkteur had al positief geadviseerd over Van Himme, die al twee jaar 'los' bij de GSD meedraaide). Brigadier Baart brak het zweet uit bij het idee, dat zijn foto straks in een huis-aan-huisblad zou prijken. Dan kon hij z'n stiekeme gluurtochten door de groene wijken van Terneuzen wel staken. Zodra iemand hem met z'n camera plus telelens in de buurt zou zien, werd er natuurlijk groot alarm geslagen. Nee, dat moest voorkomen worden. Dus riep Baart dat hij alles zou doen om dat snode foto-plan tegen te houden. Van Himme schrok en suggereerde Baart om kontakt met het advertentieblad op te nemen en zo te proberen publikatie tegen te houden. Maar Baart had andere plannen. Hij beende het gebouw uit en tikte op het politiebureau een rapport voor de korpschef en de direkteur Sociale Dienst. Dat rapport werd de direkte aanleiding van een 'Berufsverbot' in Terneuzen. Immers, Van Himme werd zonder veel plichtplegingen ontslagen ondanks het eerdere posi tieve advies van direkteur Willaert. De reden: Van Himme was politiek aktief in Links Perspektief en als zodanig op de hoogte van het foto plan. Het feit dat hij zelf tegen dat plan was en het zelfs ter sprake bracht op de GSD deden kennelijk niet ter zake. Ockeloen, die al eerder op de trappen van het stadhuis een ferme woordenwisseling met Van Himme had gehad, greep deze unieke kans. En verdedigde zich met de meest treurige argumenten. Maar dat stond allemaal al uitvoerig in de PZC en de Stem. Waar het ons om gaat is het rapport, dat brigadier Baart schreef over zijn collega. In dat rapport (dat wij in ons bezit hebben) wordt niets in het voordeel van Van Himme geschre ven. Terwijl daar toch alle aanleiding voor was. Wel suggereert Baart erin, dat Van Himme zélf heeft meege werkt aan het foto-plan. Het is schandelijk dat een man, die zulke subjektieve rapporten schrijft als sociaal rechercheur op de bij standstrekkers wordt losgelaten. De gevolgen ervan zijn na een paar maanden dan ook al merkbaar. GEMEENTEPOLITIE TERNEUZEN T 1 li i tllM 41 SI O No. 1984 OnderwerpVoornenen plnatpii 3 foto ▼- socieal sociaal rechercheur n advertentievorm ir. de re-tonale adve tentieblalen. Plan afkom -ti~ van b le&rr. van Linke Perspectief, RAPPORT Oad -;e tekende Ie ma re;rue Baart,bri;a-io.- van ge meentepolitie te ïcmeute;.,dienstdoend sociaal recher- cuur bij de G,i te ïemvuzen heeft aierbij de eer U net nave. ;en v te rc;;p:>rte.-en Op doad.r.-aj 17 mei 1>E4,o otreeks 10,00 u-r be.oad ik LJ i. aet «boav van de jcteentelijke oociole dient te Terneuten,Op dat mome.it vin ik een goeprek op waaiw. uit ik meende o te naken dat men voorntje .t wa- een fo to va.i mi eventueel met tekst te publiceren in de regi Het ene bezwaarschrift na het andere komt binnen van uitkeringstrekkers die plotseling te horen krijgen, dat hun uitkering wordt stopgezet of die keihard wordt geadviseerd maar te gaan samenwonen met iemand, waarmee ze een verhouding hebben. Helaas stelt het klachtrecht voor uitkeringstrekkers nog weinig voor. Dus sta je als bijstandsvrouw waar van de uitkering is stopgezet na een rapport van Baart vrijwel machteloos in de kou. In het nul-nummer van Nieuw Zeeland zei GSD-direkteur Willaert over de merkwaardige combinatie politieman-sociaal rechercheur: 'Je hebt zo wat meer mogelijkheden om eens een keer te wjsselen. Want zo'n baan van sociaal rechercheur kun je in een kleinere gemeente niet tot je 65ste doen. Je zit met de herkenbaar heid van zo 'n man na verloop van tijd.' Niet alleen de herkenbaarheid zou voor Terneuzen aanleiding moe ten zijn om deze sociaal rechercheur nü al 'om te wisselen'. KEES SLAGER Gillissen, hou je bij je leest. Gerrit wil geen Theo zijn Bij het gemeentebestuur van Aarden burg komen zovaak kadootjes binnen vanuit het bedrijfsleven, zo liet burge meester Lockefeer aan de pers weten toen via vragen van een D'66-raadslid bekend was geworden, dat een plaatse lijke veeboer/kastelein voor achthon derd gulden aan drank had laten bezorgen op het stadhuis. De man had de partij drank kado gedaan omdat hij een gemeenteweitje 'om niet' mocht gebruiken. Twee dagen later had Lockefeer in de gaten, dat dit soort 'giften' toch wat vreemd overkomen en was de gift plotseling 'een gebaar' geworden. Typisch Aardenburg dus weer. Maar die opmerking over het 'norma le' van kadootjes uit het bedrijfsleven, is toch blijven hangen. In Vlissingen gebeurde het 'n paar maanden geleden ook dat de Ondernemerscentrale de gemeenteraad op gebak trakteerde, wat in dank werd aanvaard. Het lijkt er op, dat het inderdaad normaal is, dat vanuit het bedrijfsleven kadootjes in de richting van de volksvertegen woordiging gaan. En dat is principieel verwerpelijk. Als volksvertegenwoor diging moet je minstens de schijn ophouden onafhankelijk te staan tegenover belangengroepen. Doorligger frp UN Al ZAKr 2oHf 2./A/C is 6 6 Tekening Joop Dam Bezorgde penningmeester: Hopelijk worden niet al onze abonnees letterlijk door de naam van dit blad gëinspireerd. Zeeuws-Vlaamse abonnee: Kan ik mijn abonnement ook met een 'gebaar' betalen? Zeeuwse boerin: Ik durf het strand niet op want ik heb m'n leesbril vergeten. Foto: Cor Schuilwerve. Je hebt beelden en beelden, zoals standbeelden. Het ene wordt regelmatig schoongehouden, zoals het standbeeld van Emma in Middelburg. Het andere niet, zoals de plastiek van Nico van den Boezem op de foto. Of zou de gemeente Middelburg op plakzuilen willen bezuinigen door plastieken in de stad te plaatsen? Foto: Joop Kroon.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 11