GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD onder Hoofdredactie van ANTOINE VAN DEN BERG Tevens Officieel Orgaan voor de Zeeuwsche Vereenigingen in Nederland A I TWEEDE JAARGANG No. 11 12 MAART 1927 €115 iiapm Uitgave en druk van G. W. den Boer, Lange St. Pieterstraat F 33, Middelburg, Telefoon 150, Postrekening 74988. - Aanvragen omtrent advertentiën in dit Weekblad richte men tot den Uitgever. - Stukken, bestemd voor de Redactie, te zenden aan de Redactie, Groote Markt 4, Goes, stukken betreffende de Zeeuwsche Vereenigingen aan den Heer M. P. Cornelisse, Coltermanstraat 14 rood, Haarlem. - Losse nos. a ƒ0.15 op aanvraag bij den Uitgever. - Abonnementsprijs 1.25, Buitenland 1.75 franco per post per kwartaal. - Advertentieprijs 0.35 per regel Bij contract lager tarief op aanvraag verkrijgbaar. Over den moord in Ierseke en over de Zeeuwsche liefdadigheid; de jongste nieuwtjes van den locaal- spoorweg; het kanaal door Zuid- Beveland in gevaar. De bladen brachten dezer dagen het bericht, dat de officier van Justitie 400.uitlooft aan hem, die omtrent den dader van den moord te Ierseke inlich tingen verstrekt, welke tot veroordeeling van den dader leiden. Dit bericht wijst er niet alleen op, dat de ge arresteerde en als bedrijver door de publieke opinie gedoodverfde, nog niet bekend heeft, maar tevens dat de Justitie nog niet over voldoende gegevens beschikt om den verdachte voor de rechters te brengen. Men ziet hieruit hoe gevaarlijk het is geheel oor te ver- leenen aan het koor der groote massa, die met haar veto altijd dadelijk gereed is, en die, zoo het in haar macht lag het „schuldig" wel zou weten te plaatsen. Dit geval doet ook weer tot uiting komen hoe gunstig onze rechtspraak (die alleen op bewijs veroordeelt) afsteekt bij die in sommige andere landen, waar een jury het al dan niet schuldig meestal op gevoels-motie- ven baseert. De inzameling voor de achtergelaten betrekkingen van het slachtoffer van den moord te Ierseke, heeft tot nu toe al zeer mooie resultaten gehad. Blijkens de jongste opgave is reeds een bedrag van omstreeks 10.000 bijeen gehaalt. Het werk der liefdadigheid is evenwel nog niet gestaakt, zoodat het eindbedrag hoo- ger kan worden. Behalve in Zeeland zamelt men bui ten de provincie voor het goede doel in, en het zijn vooral de Zeeuwsche vereenigingen die in deze prach tig werk verrichten. Het leed in een huisgezin van Zeeland geleden, heeft de provinciegenooten elders het hart warm gemaakt. Ook op deze plaats mag een woord van waardeering jegens de gulle gevers, niet ontbreken. X De locaalspoor door Zuid-Beveland is zoo goed als aan het starten. Uit een officieele mededeeling is thans bekend, dat de lijnen van den spoorweg 18 Mei a.s. met eenige feestelijkheden geopend zullen worden, waarna de geregelde dienst kan aanvangen op Don derdag 19 Mei. Het is echter nog mogelijk dat een en ander één of enkele dagen later geschiedt. Over de dienstregeling, die uit den aard der zaak nauw zal samenhangen met den treinenloop op de lijn RoosendaalVlissingen, zullen eerlang nadere mede- deelingen gedaan kunnen worden. De besprekingen met o.a. de bootcommissie over de aansluitingen naar en van Neuzen en Zierikzee, zijn nog gaande. De Ne- derlandsche Spoorwegen zijn bereid om in het rede lijke aan de uit Zeeuwsch-Vlaanderen en Schouwen laatstelijk weder zoo dringend geuite wenschen tege moet te komen. Maar ook de vaartijden der booten moeten doelmatig zijn, anders wordt het doel nog niet bereikt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1927 | | pagina 1