tmVEUMSCtl GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD onder Hoofdredactie van ANTOINE VAN DEN BERG Tevens Officieel Orgaan voor de Zeeuwsche Vereenigingen in Nederland 23 APRIL 1927 TWEEDE JAARGANG lm ZILLWI Uitgave en druk van G. W. den Boer, Lange St. Pieterstraat F 33, Middelburg, Telefoon 150, Postrekening 74988. - Aanvragen omtrent advertentiën in dit Weekblad richte men tot den Uitgever - Stukken, bestemd voor de Redactie, te zenden aan de Redactie, Groote Markt 4, Goes, stukken betreffende de Zeeuwsche Vereenigingen den Heer M. P. Cornelisse, Coltermanstraat 14 rood, Haarlem. - Losse nos. a 0.15 op aanvraag bij den Uitgever. - Abonnementsprijs ƒ1.25, Buitenland 1.75 franco per post per kwartaal. - Advertentieprijs J 0.35 per regel Bij contract lager tarief op aanvraag verkrijgbaar. Over een stille week, die druk was en over de Zeeuwsche aardappel, die gevaar loopt; vergiftiging te Wolphaartsdijk; politieke kruimel tjes; de historische tentoonstelling te Goes. De stille week voor Paschen is hier over het alge meen een heel drukke week geworden. De bestuurs leden van diverse vereenigingen en instellingen leken wel geïnspireerd door de huisvrouwen, die alles op haren en snaren zetten om vóór de Paaschdagen haar domein tot in de puntjes in orde te hebben. Of was het de tijdens de schoonmaakwoede huiselijke onge zelligheid, die het sterke geslacht in de vergaderzalen hun toevlucht deed zoeken? De opsomming van de talrijke bijeenkomsten moge hier achterwege blijven. Bij de vergadering van het hoofdbestuur der Zeeuwsche landbouw maatschappij (Z. L. M.) wil ik even blijven stilstaan, omdat daar iets behandeld werd, dat van belang geacht kan wor den. Uitvoerig is op bedoelde vergadering gesproken over de wijdte der aardappelhor. (Een aardappelhor is een soort bak van gaten voorzien. Hierop worden de aardappelen, voordat zij gekocht worden, uitgestort. Het kleine goed valt door de hor heen, de grootere exemplaren, die verlangd worden, blijven achter. Door gebruik van de hor ontstaat dus een sorteering.) Met deze hor is men in Zeeland op den duur min of meer aan het knoeien gegaan, door de openingen kleiner te maken, tengevolge waarvan op de markt partijen aard appelen ingevoerd werden die niet aan hooge eischen voldoen. Tusschen de bekende groote Zeeuwsche „pa- taters" was veel klein goed te vinden, Deze knoeierij met de hor wreekte zich, in Holland bleek men niet meer zoo gebrand op het Zeeuwsche product als vroeger. De Z. L. M. heeft thans de vraag in studie genomen of moet worden overgegaan tot invoering van een uni forme aardappelhor.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1927 | | pagina 1