GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD onder Hoofdredactie van ANTOINE VAN DEN BERG Tevens Officieel Orgaan voor de Zeeuwsche Vereenigingen in Nederland Onze Populaire Zomerreis. Voor En Gros: Firma GEBR.STEENLAND Stationstraat Middelburg a mendo zandblad sigaren TWEEDE JAARGANG No. 26 25 JUNI 1927 71EBI1Ï Uitgave en druk van G. W. den Boer, Lange St. Pieterstraat F 33, Middelburg, Telefoon 150, Postrekening 74988. - Aanvragen omtrent advertentiën in dit Weekblad richte men tot den Uitgever. - Stukken, bestemd voor de Redactie, te zenden aan de Redactie, Groote Markt 4, Goes, stukken betreffende de Zeeuwsche Vereenigingen aan den Heer M. P. Cornelisse, Coltermanstraat 14 rood, Haarlem. - Losse nos. a 0.15 op aanvraag bij den Uitgever. - Abonnementsprijs 1.25, Buitenland 1.75 franco per post per kwartaal. - Advertentieprijs 0.35 per regel Bij contract lager tarief op aanvraag verkrijgbaar. Bij de nadering van het reisseizoen komen wij onze belofte inlossen en bieden wij onze abonné's eene bijzonder verzorgde buitenlandsche reis aan, die, naar wij bij voorbaat overtuigd zijn, onvergetelijk zal worden. Wij hebben ons in verbinding gesteld met Stinis' Internationaal Reisbureau te Haarlem en bij ons eerste onderhoud bleek al spoedig dat wij een zeer goede keuze hadden gedaan. De heer H. Stinis, die steeds zelf de leiding van groote groepen op zich neemt en hiermede zeer veel succes heeft geoogst, bleek ons the right man on the right place. Hij werkte een plan uit, waarin het mooi ste deel der Ardennen werd opgenomen en gedurende drie dagen volop genoten zal worden van natuur en stedenschoon. Wanneer wij dan nog den nadruk leggen op het feit dat Stinis' Internationaal Reisbureau uitsluitend ge contracteerd heeft met eerste klasse hotels en men van Brussel uit de geheele reis per luxe auto-car mede- maakt, dan kan het niet anders of velen zullen zich geroepen gevoelen om gebruik te maken van de zeldzame mooie gelegenheid die ,,Ons Zeeland" de abonné's biedt. Hier volge het programma: Vertrek uit Middelburg op Zaterdag 30 Juli a.s. des morgens 7.16 uur per trein 3de klasse naar Brussel; aankomst te Brussel tegen 12 uur. Lunch in hotel .Splendid"; te 2 uur n.m. vertrek per auto-car via Leuven, Tirlemont, St. Trond naar Luik, Diner en logies in hotel du Chemin de Fer; bezoek aan de stad. Zondagmorgen 31 Juli vertrek te 8 uur per auto-car naar de Ardennen, waarbij o.a. worden aangedaan Spa, de beroemde cascade van Coo, Baraque Fraiture, (N 00 go to O Fabrikaat SIGARENFABRIEK M. VAN EYNDHOVEN, ROOSENDAAL

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1927 | | pagina 1