S: ïïr'i' GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD onder Hoofdredactie van ANTOINE VAN DEN BERG Tevens Officieel Orgaan voor de Zeeuwsche Vereenigingen in Nederland Onze Populaire Zomerreis. TWEEDE JAARGANG No. 27 2 JULI 1927 ZIII/II O vrr J D t <st Piptprstraat F 33 Middelburg, Telefoon 150, Postrekening 74988. den Heer M. P. Cornelisse, Coltermanstraat 14 rood, Haarlem, - Losse nos, a 0.15 op aanvraag bij den Uitge - Abonnementsprijs 1.25 Buitenland 1.75 franco per post per kwartaal. - Advertentieprijs 0.35 per regel Bij contract lager tarief op aanvraag verkrijgbaar. Beleefd verzoeken we onze abonné's ons het abonne mentsgeld voor het derde kwartaal vóór 15 Juli toe te zenden of op onze postrekening 74988 te storten, daar na dien datum per kwitantie over het bedrag, verhoogd met dispositiekosten, zal worden beschikt. Zij, die zich met ingang van 14 Mei op ons blad abon neerden, maken wij er beleefd op attent, dat voor de maanden Mei en Juni ƒ0.80 in rekening wordt gebracht. In ons nummer van Zaterdag j.l. hebben wij met een enkel woord kennis gegeven van ons voornemen, om op Zaterdag 30 Juli a.s. eene populaire reis te organiseeren naar de Ardennen, onder leiding van Stinis' Internationaal Reisbureau te Haarlem. Dit klinkt eenvoudig en vele lezers en lezeressen zullen dergelijke aanbiedingen in andere bladen allicht wel eens gelezen hebben. Doch al is een reis, georga niseerd door een geïllustreerd weekblad, geen nieuws onder de zon, de reis naar de Ardennen met „Ons Zeeland" zal blijken de uittocht van een groote familie- schaar, op een, naar wij van ganscher harte hopen, mooien zomerschen Zaterdag! Onder onze banier zullen zich scharen de velen, die al lang een tochtje zouden gemaakt hebben buiten het land, ware het niet, dat tal van bezwaren hen hiervan weerhielden, zooals onbekendheid met taal, muntstelsel en aard van het land, bezwaar tegen alleen reizen in een onbekend land en zoovele andere fac toren. Met „Ons Zeeland" vervallen alle die bezwaren; als leden van één gezin zullen wij kenbaar zijn aan een strikje in de Zeeuwsche kleuren; in onze eigen taal zullen wij overal worden voorgelicht en in den vreemde, ver van huis, zullen wij ons onderling thuis gevoelen. De organisatie van deze reis wordt tot in de kleinste détails verzorgd en in de laatste week van onze afreis zal een reglement van orde in onze kolommen ver schijnen, dat, goed opgevolgd, het welslagen van onze reis zal verzekeren. Er zullen uit den aard der zaak tal van geriefelijkheden ten bate van de deelnemers tot uitvoering kunnen worden gebracht, indien wij tijdig door belanghebbenden worden voorgelicht. Zoo zullen familiegroepen gaarne gezamenlijk in hetzelfde hotel worden ondergebracht. Dit kan geschieden, vermits men zich vroegijdig opgeeft, onder vermelding van de namen en woonplaatsen van de mede-reizigers, waar mede men in het hotel ondergebracht wenscht te worden. Bij de opgave tot deelname aan onze populaire reis, moet men naam en voorletters en juist adres opgeven; acht dagen vóór de afreis ontvangt dan ieder deel nemer eene legitimatiekaart, vermeldende ter eener zijde zijn naam, voorletters en juist adres in Holland, ter andere zijde den naam en het juiste adres van het hotel waarin men in België is ingedeeld. Bij de opgave tot deelname stort men tien gulden; het overige gedeelte van de reissom moet uiterlijk tien dagen vóór de afreis op ons bureau gestort zijn. Wij doen echter een beleefd beroep op de wel willende medewerking van onzer lezeressen en lezers en verzoeken hen niet te wachten tot het uiterste met opgeven voor deelname. Hoe eerder wij georienteerd zijn over het aantal deelnemers, des te doeltreffender kunnen onze voorbereidende maatregelen zijn. Voor het programma van de reis verwijzen wij naar ons nummer van Zaterdag j.l. en zullen in een volgend nummer met de beschrijving van onze reis aanvangen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1927 | | pagina 1