DEBEVELAHD5CH GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD onder Hoofdredactie van ANTOINE VAN DEN BERG Tevens Officieel Orgaan voor de Zeeuwsche Vereenigingen in Nederland Voor En Gros: Firma GEBR.STEENLAND Stationstraat Middelburg mendo zandblad sigaren TWEEDE JAARGANG No. 32 AUGUSTUS 1927 Uitgave en druk van G. W. den Boer, Lange St. Pieterstraat F 33, Middelburg, Telefoon 150, Postrekening 74988. - Aanvragen omtrent advertentiën in dit Weekblad richte men tot den Uitgever. - Stukken, bestemd voor de Redactie, te zenden aan dc Redactie, Groote Markt 4, Goes, stukken betreffende de Zeeuwsche Vereenigingen aan den Heer M. P. Cornelisse, Coltermanstraat 14 rood, Haarlem. - Losse nos. a ƒ0.15 op aanvraag bij den Uitgever. - Abonnementsprijs ƒ1.25, Buitenland ƒ1.75 franco per post per kwartaal. - Advertentieprijs 0.35 per regel Bij contract lager tarief op aanvraag verkrijgbaar. Een beetje licht in de duistere elec- trische kwestie; een en ander over de Goesche tentoonstellingde groote trek naar Zeeland ingeluid. In dit nummer zal door de verschillende overzicht schrijvers wel de aandacht worden gewijd aan de jongste vergadering van de Prov. Staten, en ook ik kan er met den besten wil ter wereld niet aan ontkomen. Immers ook de Bevelanden, inzonderheid de electri- ficatie der Bevelanden, hebben een punt van bespreking uitgemaakt gedurende de voorjaarsvergadering van het provinciale college. Wat over deze duistere en onafzien bare kwestie gezegd is, geeft hen, die aan de electri- ficatie gingen wanhopen, weer eenigen moed. Voor het eerst toch zijn stemmen opgegaan om de voorziening van electriciteit der middengroep door de P.Z.E.M. aan deze instelling te onttrekken en om de middengroep de zaak zelf te laten opknappen. Verschillende Staten leden zijn plots practisch geworden en kwamen tot de ontdekking (door particulieren reeds veel vroeger ge daan) dat de P.Z.E.M. in de Bevelanden wel nooit iets u rs 00 oo to O Fabrikaat SIGARENFABRIEK M. VAN EYNDHOVEN, ROOSENDAAL

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1927 | | pagina 1