DE tEVELAlfóCl GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD onder Hoofdredactie van ANTOINE VAN DEN BERG Tevens Officieel Orgaan voor de Zeeuwsche Vereenigingen in Nederland Voor En Gros: Firma GEBR.STEENLAND Stationstraat Middelburg MENDO ZANDBLAD SIGAREN TWEEDE JAARGANG 17 SEPTEMBER 1927 CHS ZEELAHI Uitgave en druk van G. W. den Boer, Lange St. Pieterstraat F 33, Middelburg, Telefoon 150, Postrekening 74988. - Aanvragen omtrent advertentiën in dit Weekblad richte men tot den Uitgever. - Stukken, bestemd voor de Redactie, te zenden aan de Redactie, Groote Markt 4, Goes, stukken betreffende de Zeeuwsche Vereenigingen aan den Heer M. P. Cornelisse, Coltermanstraat 14 rood, Haarlem. - Losse nos. a 0.15 op aanvraag bij den Uitgever. - Abonnementsprijs ƒ1.25, Buitenland ƒ1.75 franco per post per kwartaal. - Advertentieprijs ƒ0.35 per regel Bij contract lager tarief op aanvraag verkrijgbaar. Teneinde veel misverstand uit de wereld te helpen, zij hier medegedeeld, dat de heer C. van Es te Middelburg sedert geruimen tijd niet meer als fotograaf aan „Ons Zeeland" verbonden is. De opdracht om foto's te ver vaardigen wordt hem dus niet door „Ons Zeeland" ver strekt. Zij, die zich met ingang van 1 October op ons blad abonneeren, ontvangen de nog in de maand September verschijnende nummers gratis. Aan alle nieuwe abonné's worden de reeds verschenen afleveringen van onzen roman „Het Circusmeisje" toege zonden. Een windhoos boven Kruiningen; over onze nieuwe gemeenteraden in het algemeen; over die van Goes, 's-Gravenpolder en Katten- dijke in het bijzonder. De wind blijkt het dit jaar op onze provincie voorzien te hebben. Eerst was het een gedeelte van Zeeuwsch- Vlaanderen, dat geteisterd werd, en verleden week Zater dag streek er een windhoos over Kruiningen, die even eens niet onaanzienlijke verwoesting aanrichtte. Welk een kracht de windhoos had, kan uit de diverse berichten afgeleid worden. Zoo werd b.v. een landbouwer, die met zijn paarden in het veld was, opgenomen en voor de hoofden der dieren gedeponeerd in plaats van achter den ploeg. Een kippenren met hok werd circa 20 meter weg geslingerd, lessenaars, in de muziektent staande, deed de storm 200 meter verhuizen, een lighal van het Groene Kruis werd totaal ingedrukt. Ook de boomen in Kruinin- <N GO 00 tsJ O Fabrikaat SIGARENFABRIEK M. VAN EYNDHOVEN, ROOSENDAAL

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1927 | | pagina 1