de mm Voor En Gros Firma GEBR. STEENLAND Stationstraat Middelburg GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD onder Hoofdredactie van ANTOINE VAN DEN BERG Tevens Officieel Orgaan voor de Zeeuwsche Vereenigingen in Nederland ïMM'mm MENDO ZANDBLAD SIGAREN c <u TWEEDE JAARGANG No. 42 15 OCTOBER 1927 /iriTII Uitgave en druk van G. W. den Boer, Lange St. Pieterstraat F 33, Middelburg, Telefoon 150, Postrekening 74988. - Aanvragen omtrent advertentiën in dit Weekblad richte men tot den Uitgever. - Stukken, bestemd voor de Redactie, te zenden aan de Redactie, Groote Markt 4, Goes, stukken betreffende de Zeeuwsche Vereenigingen aan den Heer M. P. Cornelisse, Coltermanstraat 14 rood, Haarlem. - Losse nos. a 0.15 op aanvraag bij den Uitgever. - Abonnementsprijs 1.25, Buitenland 1.75 franco per post per kwartaal. - Advertentieprijs 0.35 per regel Bij contract lager tarief op aanvraag verkrijgbaar. Beleefd verzoeken we onze abonné's ons het abonne mentsgeld over het 4de kwartaal vóór 15 October toe te zenden of op onze postrekening 74988 te storten, daar na dien datum per kwitantie over het bedrag, verhoogd met 0.15 dispositiekosten, zal worden beschikt. Bij de firma Gebrs. Ritter, Nieuwe Molstraat 26 te Den Haag, zijn voor onzen roman „Het Circusmeisje" fraaie linnen stempelbandjes verkrijgbaar. Na toezending per postwissel of overschrijving op Postrekening 51885 van 0.90, worden deze u franco per post toegezonden. Hoe we met sommige verschijnse len vertrouwd geraken; de Middel- burgsche slagers en het abattoir; veerdiensten die voor verbetering vatbaar zijn; burgemeester Bakker geïnstalleerd. Voordat Borculo door een cycloon geteisterd werd, behoorde dit natuurverschijnsel tot een van de vele zaken, die in het dagelijksche woordenboek van het groote publiek niet plegen voor te komen. Het woord had voor de massa een onbekende klank. Na de ramp te Borcu o, die dagen en weken achtereen de pers in beslag nam, nadat ontelbare keeren de cycloon met vette letters onder de aandacht van de groote „men" was gebracht, kreeg het woord in Nederland vasten grond. Een ieder sprak er over. Kende het; het uit- heemsche woord werd met toewijding door het Neder- landsche volk, dat toch een zwak voor uitheemsche dingen heeft, gekoesterd. Te Borculo werd voor de rj QO v 00 to O Fabrikaat SIGARENFABRIEK M. VAN EYNDHOVEN, ROOSENDAAL

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1927 | | pagina 1