GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD onder Hoofdredactie van ANTOINE VAN DEN BERG Tevens Officieel Orgaan voor de Zeeuwsche Vereenigingen in Nederland TWEEDE JAARGANG No. 47 19 NOVEMBER 1927 Uitgave en druk van G. W. den Boer, Lange St. Pieterstraat F 33, Middelburg, Telefoon 150, Postrekening 74988. - Aanvragen omtrent advertentiën in dit Weekblad richte men tot den Uitgever. - Stukken, bestemd voor de Redactie, te zenden aan de Redactie, Groote Markt 4, Goes, stukken betreffende de Zeeuwsche Vereenigingen aan den Heer M. P. Cornelisse, Coltermanstraat 14 rood, Haarlem. - Losse nos. a 0.15 op aanvraag bij den Uitgever. - Abonnementsprijs 1.25, Buitenland 1.75 franco per post per kwartaal. - Advertentieprijs 0.35 per regel Bij contract lager tarief op aanvraag verkrijgbaar. Beleefd verzoeken we onze nieuwe abonné's, welke zich met ingang van 1 November abonneerden, het abonne mentsgeld voor de maanden November en December, ten bedrage van f 0.80, op onze Postrekening 74988 te willen storten, of per postwissel over te maken. De Aardenburgsche kwestie voor de balie; over onvriendelijke Bel gen; Middelburg ter zijde gescho ven; nog eens: de Ferry-boot. De bekende Aardenburgsche verkiezingskwestie, die geruimen tijd de gemoederen, zoowel in als buiten onze provincie heeft beroerd, is in de afgeloopen week door de Middelburgsche rechtbank behandeld. Beklaagde was de gemeente-ontvanger te Aardenburg, terwijl niet minder dan 65 getuigen werden gehoord. Hetgeen be klaagde ten laste werd gelegd, mag bekend worden verondersteld, en we zullen daar hier dus niet meer over uitweiden. Wel dient uit het requisitoir van den officier van justitie vermeld te worden, dat hierin de zeer juiste opmerking werd gemaakt, dat het verkeerd was de R.K. Staatspartij aansprakelijk te stellen voor het gebeurde. De officier merkte op, dat een partij geen blaam kan treffen als enkele van zijn leden knoeien en dat het hier uitsluitend gaat om een troepje Katholieken te Aardenburg, onder wie ongetwijfeld knoeiers zijn. De groote R.K. Staatspartij houde men hier toch buiten. Aldus de officier van justitie, die er o. i. goed aan deed de twee aparte begrippen, die den laatsten tijd schandelijk door elkaar zijn gehaald, te scheiden. Na uitvoerig de getuigenverhooren te hebben na gegaan, eischt spreker tegen beklaagde wegens valsch- heid in geschrifte een gevangenisstraf van zes maanden. De verdediger, Mr. Houben, gaf gaarne toe, dat er iets duisters in deze zaak zit, doch wees er op, dat een rechtstreeks bewijs van schuld niet aanwezig was. Hij achtte het uiterst gevaarlijk op indirect bewijs te veroordeelen. En een dergelijke veroordeeling zou hier kunnen plaats vinden, daar er niet één stembiljet overgelegd is geworden, waarvan met zekerheid gezegd kan worden, dat het door beklaagde is vervalscht. Spr. eischte vrijspraak. De eerste slag in deze kwestie is dus gevallen en verwacht kan worden, dat het de laatste niet zijn zal. Want op eventueele veroordeeling of vrijspraak zal wel hooger beroep volgen en dus zal het nog wel eenigen tijd aanloopen voordat de Aardenburgsche verkiezing ter ruste is gegaan. We kunnen ons voorstellen dat zoowel katholieken als andersdenkenden met belangstelling naar de eind beslissing van het geval uitzien. Zelft nadat we in de gelegenheid waren te constateeren dat bij de be handeling voor de Middelburgsche rechtbank de inte resse van het publiek zeer beperkt was. X In België telt ons land gelukkig vele vrienden, doch jammer genoeg ook een groot aantal vijanden. Deze laatsten vooral zijn het, die herhaaldelijk van zich doen hooren en die iedere gelegenheid om van hun afkeer jegens de Noordelijke buren te doen blijken,

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1927 | | pagina 1