Utrechtsche Hypotheekbank 4'/a Pandbrieven a 99 GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD onder Hoofdredactie van ANTOINE VAN DEN BERG Tevens Officieel Orgaan voor de Zeeuwsche Vereenigingen in Nederland in stukken van f 1000.-, f 500.- en f 100.- TWEEDE JAARGANG No. 53 31 DECEMBER 1927 Uitgave en druk van G. W. den Boer, Lange St. Pieterstraat F 33, Middelburg, Telefoon 150, Postrekening 74988. - Aanvragen omtrent advertentiën in dit Weekblad richte men tot den Uitgever. - Stukken, bestemd voor de Redactie, te zenden aan de Redactie, Groote Markt 4, Goes, stukken betreffende de Zeeuwsche Vereenigingen aan den Heer M. P, Cornelièse, Coltermanstraat 14 rood, Haarlem. - Losse nos, a 0,15 op aanvraag bij den Uitgever. - Abonnementsprijs ƒ1.25, Buitenland 1.75 franco per post per kwartaal. - Advertentieprijs ƒ0.35 per regel Bij contract lager tarief op aanvraag verkrijgbaar. Het jaar dat ten einde spoedt over twee gemeenteraads-vergade- ringennadere berichten inzake de electrificatie. Als dit overzicht onder de oogen der lezers komt, staan we rond het doodsbed van 1927, en evenals steeds tegen het uitluiden van een tijdperk van 365 dagen, wordt ook thans onwillekeurig een blik naar het bijna afgeloopen jaar geworpen. Men voelt zich geneigd zoo wel de materieele als de geestelijke balans op te maken. De kwade posten worden tegen de goede gezet en het eindresultaat kan dan overzien worden. Het afgeloopen jaar in onze provincie beschouwend, komt men spoedig tot de conclusie dat 1927 Zeeland over het algemeen niet slecht gezind is geweest. De zomer was weliswaar een tegenvaller voor hen, wier verdiensten voor een groot deel afhankelijk zijn van een droog en warm jaargetijde, enkele dorpen in Zeeuwsch-Vlaanderen werden niet onaanzienlijk ge troffen door een windhoos en door hagelslag, doch andere, voor de bevolking zeer nadeelige en opzien- wekkende voorvallen waren gelukkig niet te noteeren. Tegenover een tweetal kwade posten stonden een aantal verheugende en gunstige gebeurtenissen. De Vlissingsche havenkwestie werd ten gunste der Schel- de-stad opgelost, in Zuid-Beveland werd een lokaal spoorweg in bedrijf gebracht. Goes opende een twee- UTRECHT Pandbrieven f 45.000.000. De Bank stelt beschikbaar De Directie Mr A. J S. VAN LIER. Mr P. R. HOORWEG tal nieuwe ziekenhuizen. Schouwen-Duiveland zag zich een waterleiding toegewezen, de aandacht werd in verschillende plaatsen besteed aan andere hygiëni sche maatregelen. Zeeuwsch Vlaanderen gelukte het de belangstelling te wekken van den minister van Ar beid voor verschillende minder gewenschte toestanden, Middelburg trof maatregelen die aan de rioleering der stad ten goede kwamen. Bij een vluchtigen terugblik blijkt dus dat er meer reden tot tevredenheid is dan tot droefenis. Natuurlijk bleef er ook dit oude jaar te wenschen over, enkele kwesties voor de Zeeuwsche bevolking van niet weinig belang, geraakten niet aan de oplossing, Deze worden echter naar het nieuwe jaar overgebracht, hopelijk kunnen wij ze aan het einde van 1928 op de goede zijde van de balans vermelden. Voordat het jaar ten einde spoedde, zijn de ge meenteraden van Middelburg en Goes nog in verga dering bijeen gekomen, teneinde enkele belangrijke zaken af te doen. Van de Middelburgsche agenda vermelden we het

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1927 | | pagina 1