ZEEUWSCH VERLEDEN 2 ONS ZEELAND d. overneming van het geheele personeel op zooda nige voorwaarden, dat hun positie niet slechter wordt. e. betaling van koopsom en verdere bedragen ter stond na overschrijving van concessies en vergunningen en overdracht der onroerende goederen en vergoeding van rente ad 6 pet. 's jaars over een en ander van 1 Januari tot den dag van betaling f. herziening van de koopsom, zoo uit de boeken mocht blijken, dat bij het verstrekken der cijfers, waar op de deskundigen de bedrijfswaarde hebben berekend, vergissingen zijn gemaakt. Wij zijn op het oogenblik nog niet in staat, ons over de aannemelijkheid van prijs en voorwaarden uit te laten en zullen ons daaromtrent vooraf advies doen uitbrengen door den Algemeenen Raad van Advies en door Professor Feldmann. Van dit advies zal het dus in hoofdzaak afhangen of de overname der Société-Anonyme nu inderdaad door kan gaan. We zullen van dit advies hier niet veel meer zeggen. De lezer kent onze bezwaren tegen de langzaamheids- politiek der P. Z. E. M. en tegen de vele, vele maan den, welke inmiddels weer verstreken zijn voor de middengroep. Of we thans voor de oplossing staan We durven het niet voorspellen. Vermoedelijk zal een en ander nog wel heel wat tijd vorderen. X De middengroep van ons gewest is niet de eenige streek, die met een blijkbaar zeer moeilijk op te lossen vraagstuk te kampen heeft. Ook Walcheren heeft een puzzle, die tot nu toe maar niet tot een goed einde kon worden gebracht de puzzle van het abattoir. Het vraagstuk is de laatste weken door enkele bl#den op nieuw in de volle belangstelling gebracht door aan de orde te stellen de punten „moet Walcheren een cen traal slachthuis hebben", of „moeten èn Middelburg èn Vlissingen ieder voor zich een abattoir stichten." Het „Zeeuwsch Landbouwblad", het orgaan van de Z. L. M., pleitte dezer dagen voor een centraal slacht huis, en het blad deed dit aan de hand van uitstekende' argumenten. Gewezen werd op de kostenbesparing als één slacht huis wordt gebouwd en op de mogelijkheid om één abattoir uitstekend en naar de modernste eischen in te richten. Dit schrijven vestigde de aandacht op de ver snippering die bijna geen enkele zaak ten goede kan komen. Ook werd nog ter kennis gebracht dat een centraal slachthuis aan de oprichting van een vaste veemarkt ten goede zal kunnen komen. We hopen dat het zeer lezenswaardige artikel een steentje aan de oplossing van het Walchersche slacht huis-vraagstuk zal bijdragen. Eigenlijk ook al weer veel te veel tijd is met deze zaak verloren gegaan. Waarom toch duurt het in Zeeland over het algemeen zoo lang alvorens men moeilijkheden de baas is Praat men hier in doorsnee niet te veel, wordt er niet te zwaar gewikt en gewogen De Amerikaansche slagzin „Time is money" wordt in ons gewest te veel uit het oog verloren. X Als de provinciale begrooting verschijnt, dan kan men steeds weer de opmerking maken dat de provin ciale veerdiensten kostbare instellingen voor Zeeland zijn. Alle dien-sten, uitgezonderd het veer Kortgene Wolphaartsdijk, doen ieder jaar een flink beroep op de provinciale kas. Slechts de Noord-Bevelandsche ver binding-te-water is zoo hoffelijk om zich zelf te be druipen, ja, om zelfs een overschot op te leveren. Per jaar wordt op dit veer een dikke 13.000.verdiend. De Noord-Bevelanders zijn over deze winst niet erg best te spreken. Niet dat zij de provincie geen mee vallertje gunnen. maar ze vinden dat de overzet- tarieven te hoog zijn. Waarom, aldus de Noord-Beve landers, moeten wij voor het overzetten zooveel beta len, dat er winst gemaakt kan worden? Waarom de tarieven niet verlaagd De verbinding tusschen Noord- en Zuid-Beveland is inderdaad aan den hoogen kant. We willen hier niet met de betrokkenen beweren dat de winst verlaging der tarieven absoluut wettigt, doch wel zouden we Prov. Staten in overweging willen geven de klacht te onder zoeken. Zou het niet mogelijk zijn de inkomsten van de andere veerdiensten meer in overeenstemming te brengen met het financieele resultaat van het veer KortgeneWolphaartsdijk dan nu het geval is Holland, Bolland, Zeeland geen land ik hou het aan den Heikant. Ouderwetsche kwalificatie Zeeland werd be schouwd als een onmogelijke streek, vrijwel om stand te kunnen houden tegen allerlei gevaren, welke niet ingeborenen aldaar ontmoetten Koortsen, watersnoo- den niet alleen van de zee, maar ook van bet binnen water, hetwelk zeer miniem sueerde en vele lage ge deelten blank deed staan. Moerassen, rietvelden enz. isoleerden gansche streken. Voeg daarbij nog de mid- deleeuwsche modder- en zandwegen en zeer sporadi sche verbindingen, is het wel te begrijpen, dat Zeeland niet als een ideale woonplaats werd beschouwd en dat degenen, welke er zich nederzetten moesten, be zwaarlijk assimileerden. Dit laatste ontmoet men ook nu nog wel, ofschoon' in mindere mate we kunnen ons Zeeland dan gelukkig ook met andere oogen bezien dan de voorzaten. De Zeeuwsche lucht heeft van oude tijden een kwa den naam gehad, echter wel ten onrechte. Immers zegt de geschiedenis ons, dat de gezondheid der ingeborenen is dermate, dat dezelven aldaar tot hoogen ouderdom komen, dat de Zeeuwsche lucht zoo goed, doordrin gende en zuiverende is, dat zij geen ongestalte of on zuiverheid in der menschen lichaam kan verdragen'. Alzoo logenstraft dit de gedachte, als zou Zeeland zijn ongezond en der menschen een voortdurende be dreiging van lichaamslijden. Ook heden nog worden de Zeeuwen oud en kan men menschen te over treffen van tachtig jaren en belang rijk daarboven. De zilt- en zoutheid van Zeeland is bekend zoo komt er in groote kwantums voor de Derrie of Dark, een sulferachtige, ziltige soort aarde of moer; men vindt deze stof zoowel binnen- als buitendijks de Moeren in Zeeland-eilanden duiden het aan; evenzeer ziet men het aan de kanten der schorren, die afnemende zijn, ook aan zandplaten, welke worden uitgeschuurd. Uit deze derrie werd zout gefabriceerd, het z.g.n Zei- of Zilzout, hetgeen geschiedde door verbranding, waarbij het zout werd afgescheiden,. Deze industrie, zelneering, zoutziederij genoemd, was een zeer voor name tak van bedrijf in Zeeland, tot omstreeks de 16de

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1928 | | pagina 2