29 EVENEMENTEN E. OOMENS - PALS excursie jaarvergadering Het prettig leesbare boek bevat vele oude en nieuwe foto's en kaarten. Voor de geinteresseerde in het Vlissings havengebeuren is het beslist de moeite waard om de boeken van Grol en Arnoldus in te zien Ook aanwezig: Kok, G.A. de De Koninklijke weg; Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maat schappij De Schelde te Vlissingen, 1873 - 1973. 1975. Stadhuis van Delft. Toren middel eeuws, ca 1300.Stadhuis zelf ont werp van Hendrick de Keyser, 1618 in Hollands Klassicisme.Gerestau reerd in 1965 In afwijking van de eerdere aan kondiging vindt de exkursie naar Delft plaats op zaterdag 10 mei 1986. Vertrek vanaf het Stadhuis plein te Vlissingen: 8.00 u, van af het station Middelburg: 8.15 u. Aankomst in Delft: 9.45 uur. In Delft wordt een bezoek gebracht aan het museum "Huis Lambert van Meerten", "Het Prinsenhof" en aan het stadhuis op de Grote Markt. Tussendoor is er gelegenheid voor de lunch en bezichtiging van de stad. Vertrek vanuit Delft: 15.30 uur, aankomst te Vlissingen ca 17.00 uurBelangstellenden kunnen zich nog tot uiterlijk 15 april opgeven door storting van 35,- p.p. voor leden en 45,- voor niet-leden, op Postbankrek. nr. 330198 of ABN-rek. nr. 510848265, onder vermelding "exkursie Delft'.' 0p dinsdag 13 mei wordt de jaar vergadering van de vereniging ge houden. Aanvang 19.00 uur in het Stedelijk Museum. De agenda ver meldt ondermeer: vaststelling van de jaarverslagenbenoeming van de kaskommissie en de (her)benoeming van bestuursleden. De agenda met bijbehorende stukken is verkrijg baar aan de balie van het museum. Aansluitend, om 20.00 uur zal dhr A.H. van Dijk een lezing houden over de akties van de Vlissingse partizanen in 1944 vanaf Dolle Dinsdag tot de Bevrijding. De le zing is vrij toegankelijk voor le den, niet-leden betalen een toe gangsprijs van 2,50.

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1986 | | pagina 30