9 Interieur St. Jacobskerk met zijkapellen. Hierin bevonden zich de gildealtaren. Foto collectie Gemeentearchief Vlissingen. van bouw en uitbreiding gekend. Zo zou de toren tot de transen en het priesterkoor uit de 14e eeuw zijn. Bij de bouw had de kerk een middenschip met een even breed priesterkoor en twee zijbeuken. De toren moet tegen de westgevel hebben gestaan. Het oudste gedeelte is nog te zien aan de raamomlijsting. Deze is gemaakt van bak steen. Bij de nieuwbouw werd de bak steen afgewisseld met natuursteen. Bij de uitbreiding in 1490 werd o.a. de westmuur verplaatst, zodat de toren in de kerk werd opgenomen. Aan iedere zijde werden vijf gildekapellen bijgebouwd. Tevens werden twee transepten of kruisbeu- ken bijgebouwd, zodat een kruiskerk ont stond. De beuk tegenover de Vrouwestraat had een bijzondere functie, daar op het dak een sptis torentje was gebouwd met een ijzeren kruis en verguld vaantje: de Mariakapel. In 1501 werd de spits van de toren ver vangen door een opbouw met Iwee tran sen. Van het interieur in deze tijd is zo goed als niets bekend. Ook niet van de gildekapellen. Een ervan was het schip persgilde met als schutspatroon St. Christoffel. Verder was een van de kapel len toegewijd aan het Heilig Kruis. Rondom de kerk werd een nieuwe pastorie gebouwd aan de noordzijde van de kerk met daarbij een sakristie en een kosterswo ning. Vanuit de sakristie kwam men door een ingang, de Priesteringang, in de linker zijbeuk voor het dwarsschip in de kerk. Het jaar 1566 werd een rampjaar voor de kerken. Ook Vlissingen had, mede door de slappe houding van het stadsbestuur te lijden van de beeldenstorm. In augustus van het jaar 1566 werd alles in de kerk kapotgeslagen. Een beeld, dat van de H. Christophorus, patroon van de schippers, werd op verzoek gespaard en in veilig heid gebracht. Door toedoen van het stadsbestuur werd veel terug geplaatst en konden de katholieken hun godsdienst plichten weer vervullen. Dat bleek echter van korte duur... Pasen 1572 bastte de bom. Kerk en pas torie werden overgenomen door de Calvinisten. De uitoefening van de katho lieke eredienst werd verboden. Voor de katholieken was er een zeer moeilijke tijd begonnen. Diverse pogingen werden on dernomen om een eigen kerk te krijgen, maar dit werd steeds tegengewerkt. De

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1989 | | pagina 12