29 EVENEMENTEN TUSSEN ECHT EN ONECHT JAARVERGADERING 1989 LEZING LEZING recht komen. Bolten geeft duidelijk zijn oor deel maar men kan zelf een mening vor men over wat mooi en lelijk is. Het geheel, is beslist geen saai drukwerk geworden, maar een bijzonder prettig leesbaar stan daardwerk betreffende de kunst en het bankbiljet. Op zaterdag 15 april 1989, om 14.00 uur in het Stedelijk Museum Vlissingen wordt ter gelegenheid van de Open Museumdagen het evenement "Tussen echt en onecht" georganiseerd. Op deze mid dag zullen een aantal deskundigen in het museum aanwezig zijn om uw antiek en curiosa naar tijd en waarde te schatten. U bent van harte welkom. De toegang tijdens Open Museumdag is gratis. Op donderdag 25 mei 1989 wordt de l Ode ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum gehou den. De vergadering begint om 19.00 uur. De agenda luidt als volgt: 1Opening. 2. Mededelingen voorzitter. 3. Vaststelling jaarverslagen en verslag le denvergadering van 26 april 1988. 4. Verslag kaskommissie en benoeming van een nieuwe kaskommissie. 5. Benoeming nieuw bestuurslid. Door het bestuur wordt mevr. A. Verdonk- Rodenhuis voorgedragen benoemd te wor den tot bestuurlid van de vereniging. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Het jaarverslag van het sekretariaat, het fi nancieel jaarverslag 1988 alsmede het verslag van de redaktie van Den Spiegel liggen bij de balie van het museum ter in zage. Belangstellenden kunnen hier tevens een kopie van de verslagen krijgen. De jaarvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden. De jaarvergadering duurt tot ca 19.45, waarna een pauze waarin koffie met ge bak wordt geserveerd. Aansluitend: Op donderdag 25 mei 1989, om 20.00 uur in het Stedelijk Museum Vlissingen wordt een literaire lezing gehouden door mevr. A. Verdonk-Rodenhuis. De lezing heeft als titel "De zee in de Nederlandse li teratuur". De benadering van de zee wisselt van schrijver tot schrijver. De zee heeft ook in de literatuur vele gedaanten. De lezing is gratis toegankelijk voor leden; niet-leaen betalen een toegangsprijs van f 2,50. Op dinsdag 6 juni 1989, om 20.00 uur in het Stedelijk Museum Vlissingen zal de heer M. Jacobussen, voorlichter bij de Stichting Het Zeeuwse Landschap een le zing houden met als titel "Zeeland samen spel van mens, zee en land". Het ontstaan van het Zeeuwse landschap, de verschil lende landschapselementen en de planten en dieren die daarin thuis horen worden besproken. Ook hoe springt het Zeeuwse Landschap met die gebieden om. Een en ander zal ook met dia's worden geïllu streerd. De lezing is gratis toegankelijk voor leden; niet-leden betalen een toe gangsprijs van f 2,50.

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1989 | | pagina 28