EEN WIJNGLAS MET EEN DIAMANTGRAVURE 23 MUSEUMCOLLECTIE b f W.P. IACOBS In de uiterst bescheiden glascollectie van het Stedelijk Museum Vlissingen bevindt zich een 1 8e eeuwse kelkglas met een voorstelling die met behulp van een dia mant is aangebracht (zie de afbeelding). De hierbij toegepaste graveringstechniek maakt dit glas de moeite van het bespre ken meer dan waard, en biedt tevens de gelegenheid een verwante en een afwij kende techniek onder de loep te nemen. Bij het diamantgraveren dient onderscheid te worden gemaakt in een lijn- en een sfip- of stippeltechniek. Een geheel andere me thode is het aanbrengen van een voorstel ling door het glas te bewerken met een snel draaiend metalen wieltje, de radgra vure. Hieronder zullen de verschillende technieken wat uitvoeriger worden beke ken. DE DIAMANTGRAVURE IN DE LIJNTECHNIEK Allereerst het door de glasgraveur gebruik te gereedschap: een diamantschilfer gevat in een houder. De voorstelling komt tot stand door met de diamant in net glas al of niet doorlopende ondiepe lijnen en lijn tjes te krassen. Afgezien van de Romeinse tijd werd in de befaamde glasblazersstad Venetië, zij het sporadisch, voor het eerst glas op de zonet omschreven wijze be werkt. In ons land ontstond in de eerste helft van de 1 7e eeuw, in bepaalde krin gen van de welgestelde burgerij, de ge woonte als hobby roemers e.a. met de di amant te versieren. Dergelijke glazen werden dan als geschenk aan vrienden en bekenden aangeboden. Uit bewaard ge bleven werkstukken, te bewonderen in net Amsterdamse Rijksmuseum, blijkt dat de ar beid van deze amateurs tot prachtige resul taten heeft geleid. We moeten in de eerste plaats denken aan de dochters van de Amsterdamse koopman en dichter Roemer Visscher (1547-1620): de tot de Muiderkring horende Anna Roemer Visscher (1583-1651) en Maria Tesselschade (1594-1649). Anna blonk uit door het op zeer delicate wijze van gra veren van vlinders en bloemen in combina tie met gecalligrafeerde spreuken. Haar zu- lè Afb. 1Het volledige glas. Hoogte 17,1 cm. Op de cuppa ondermeer een van de zeilende koopvaar ders. Collectie Stedelijk Museum Vlissingen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1989 | | pagina 22