27 ADVERTENTIE-AQUISITEUR - 'ipr Model van het loodsvaartuig de Sirius, vervaardigd door P. van Leeuwen. Collectie Stedelijk Museum Vlissingen Al voordat de Frans Naerebout werd ver kocht werden stappen ondernomen om een vijfde rijksvaartuig van die naam van uit Vlissingen te laten varen. Dit naar aan leiding van de ouderdom van het schip en wijzigingen met betrekking tot het voormali ge Loodswezen. Met waardering voor ve len kon dan ook op 15 februari 1989 het vijfde vaartuig met die naam, nu vaarweg- markeringsvaartuig, en met als thuishaven Vlissingen, aldaar worden gedoopt en aan DGSM worden overgedragen. Zowel aan een kleine expositie in het museum ter gele genheid van die gebeurtenis, als aan pu blicaties van de werf konden via het ar chief van de VNLS bijdragen worden geleverd. Ook aan het enige maanden voordien verschenen boek Maritiem Zeeland. Enige maanden geleden werd aan de ma ritieme collectie van het museum een mo del van het loodsvaartuig Sirius toege voegd. Het model werd gebouwd door de zeeloods P. van Leeuwen. De Sirius be hoorde tot een serie van 7 loodsvaartui- gen. Het werd in 1950 gebouwd en heeft ook vele jaren in de Scheldemond, het vroegere 6e district, dienst gedaan. In 1977 werd het schip verkocht aan Greenpeace. Sindsdien heeft het schip aan vele acties van die milieuorganisatie deelgenomen. Bekend is o.a. de spectacu laire ontsnapping uit de haven van Antwerpen waar het schip aan de ketting was gelegd. De masten werden afge brand, zodat het schip 's nachts onder de bruggen van het Schelde-Rijnkanaal kon doorvaren. Gezagvoerder was de Vlissingse zeeloods E. Engel. De verzameling modellen van vaartuigen van het Loodswezen, en alleen al van de VNLS, bestaat nu uit 17 stuks. Er zijn er nog 3 in aanbouw. De collectie in het mu seum omvat voorts, naast voorwerpen, en kele maquettes, kaarten en afbeeldingen, ook video-banden. Indien dit aan de balie van het museum wordt verzocht, worden die banden vertoond. (Advertentie) De redaktie van Den Spiegel vraagt voor de maand oktober: Om de uitgave van het blad Den Spiegel mogelijk te maken moeten jaarlijks adver tenties worden geworven bij winkels en bedrijven, voornamelijk in Vlissingen. De redaktie zoekt hiervoor een vrijwillig(st)er die dit werk op zich wil nemen. Inlichtingen: M. v.d. Sluis, tel. 01 184- 13703 of R. den Broeder, tel. 01 1 84 - 19748.

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1989 | | pagina 26