26 structies werden overgebracht naar Vlissingen in een van de oude vliegtuig- loodsen, en zo ontstond de afdeling licht metaal, die nu in Middelburg is onderge bracht onder de naam Scheldebouw. Door de verkoop van de vliegtuigafdeling daal de het aantal werknemers van 4462 naar 3700 mensen. In 1958 is de scheepsreparatiecapaciteit opnieuw te gering en, geinitieerd door de bekende hoofdingenieur der scheepsbouw Ir. Niemeijer, werd een plan voor de werf opgesteld in het Sloegebied. In 1969 gaat de bestelling de deur uit en in 1961 wordt met de bouw begonnen. In 1964 is de bouw gereed en wordt "Scheldepoort" op 2 september door koningin Juliana geo pend. In 1965 houdt de KMS op een N.V. te zijn en wordt door de fusie van KMS, RDM en Thomassen een werkmaatschappij met een B.V. status. De fusie had ten doel de positie van de deelnemers te versterken. Aanvankelijk lukte dat, totdat in 1971 door de regering het Verolme-concern toe gevoegd werd. De afloop is welbekend en vond plaats in 1983 bij de surseance van RSV, waarna de KMS weer zelfstandig werd dankzij de zeer grote steun en in spanning van een ieder die op een of an dere wijze betrokken was bij net reilen en zeilen van de KMS. Verdergaande met de lay-out van de KMS dient nog vermeld te worden dat in 1968 de apparatenbouw in een nieuwe fabrieks hal op het eiland werd ondergebracht. Deze fabriek is de plaats waar de meeste nieuwe technieken en constructies ontwik keld worden voor de apparatenbouw en de ketelbouw. In 1967 werd de vestiging Terneuzen opgericht met het doel service te verlenen in de kanaalzone. In 1969 komt "Schelde Montage Bedrijf" naar Vlissingen en vestigt zich aan de binnenhaven. Dit bedrijf voert alle montagewerkzaamheden voor de KMS uit, naast de werkzaamhe den die het voor derden doet. Het heeft een eigen tankopslagbouw, die over de hele wereld opdrachten uitvoert. In 1972 wordt de eerste dokloods ge bouwd i.v.m. de bouw van de geleidewa pen fregatten, in 1974 gevolgd door een tweede dokloods. Tenslotte valt nog te ver melden dat in 1987 het grootste deel van de eerste machinefabriek-ketelmakerij na 104 jaar dienst wordt gesloopt en dat, zo als u zelf hebt kunnen constateren de sme derij aan het Betje Wolffplein wordt ge sloopt, evenals de noord- en zuidhelling. Een en ander als gevolg van de terreinruil tussen de gemeente Vlissingen en de KMS met het doel een aanmerkelijk beter stads centrum te verkrijgen. Uit bovenstaande zou kunnen blijken dat de "Schelde" zich heeft beperkt tot de tradi tionele scheeps- en machinebouw. Het is echter goed te weten dat de KMS in 1885 de eerste waterpijpketels voor het gebruik aan boord van schepen ontwikkel de en bouwde aan de hand van een licen tie voor waterpijpketels voor landgebruik. In 1904 bouwt men voor eigen risico de eerste onderzeeboot. In datzelfde jaar wordt de Parsons Marine Turbine ge bouwd. De KMS is de eerste Nederlandse fabriek die zich voor deze nieuwe voortstu wingsmachines interesseert. In 1921 ver krijgt men de licentie van Sulzer voor de bouw van dieselmotoren. In 1923 gaat men over tot de bouw van landketels voor electriciteits-centrales. De eerste order wordt uitgevoerd voor de Amercentrale te Geertruidenberg. In 1931 worden staal- contructies vervaardigd zoals sluisdeuren, spoorbruggen en dergelijke. Tevens wordt met het ontwerpen en fabriceren van koel-

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1989 | | pagina 25