DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ "DE SCHELDE" TE VLISSINGEN 3 NIEUWE LEDEN I.W. WEUG (oud-directeur KMSt ALGEMEEN Aan de hand van een aantal voorbeelden uit het verleden en het heden zal getracht worden om de verschillen tussen deze twee tijdsperioden aan te geven, maar te vens wordt een poging ondernomen om datgene wat zijn waarde behouden heeft naar voren te halen. Daarbij zal de nadruk op de 'verschillen' voornamelijk in de tech nische richting gezocht moeten worden, terwijl het waardevolle vooral in het maat schappelijke vlak ligt. VERANTWOORDING De KMS, zoals de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" meestal ge noemd wordt, is opgericht op 1 oktober 1875. De oprichtingsacte en de statuten werden op 8 oktober 1 875 ten overstaan van notaris Bruno Tideman getekend. Op 1 oktober 1989 bestaat de KMS dus 1 14 jaar. In deze 1 14 jaar is er heel wat over de KMS in kranten, tijdschriften, wetenschap pelijk technische bladen, jaarverslagen, films, folders en dergelijke gepubliceerd. De bekendste publicatie is ongetwijfeld het jubileumboek "De Koninklijke Weg, hon derd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen 1875-1975" onder redactie van de be kende journalist en toenmalig hoofdredac teur van de Provinciale Zeeuwsche Courant, de heer G.A. de Kok. Het valt derhalve niet mee om de geschie denis van de KMS vanuit een andere hoek te belichten, daar alle hoeken reeds eer der, meerdere malen, belicht zijn. Om toch tegemoet te komen aan de wens van de redactie, heb ik gekozen voor een opzet waarbij aan de hand van een ver slag van de heer F. Nagtglas in no.23 van het blad "Eigen Haard" van 1884 eerst aandacht geschonken wordt aan de op richting en in bedriifstelling van de "Inrichtingen der Koninklijke Maatschappij De Schelde" om van daaruit naar het he den te trekken en daarna de verschillen en overeenkomsten te belichten. Augustus 1989 In het afgelopen kwartaal hebben zich 7 personen aangemeld als lid van de vereni ging. Dit zij: Dhr. B. Koene,Vlissingen Advocatenkantoor Mr. J. van der Wijst,Vlissingen Dhr. P. Wolf,Vlissingen Dhr. S.A. Luitwieler,Vlissingen Dhr. P. van der LeyeVlissingen Dhr. W. Straver,Vlissingen Dhr. G. van Dijke,Vlissingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1989 | | pagina 2