6 INGEKOMEN BRIEVEN EXPOSITIENIEUWS SINGER MUSEUM LAREN NIEUWE LEDEN Geachte redactie, Bij het lezen van de laatste Spiegel, ter herinne ring van onze bevrijding 50 jaar geleden, trof mij het stukje van de archivaris het meest. Het bombardement van 20 augustus 1943 herinner ik mij zeer goed, want ik was toen 1 1 jaar. Maar het was zeker de passage: radiotelegrafist Prinsen van de Fr. 147 zendt een SOS uit via de noodgolf, wat mij het meest aansprak. Hij zou namelijk later mijn zwager worden. Toen ik in 1950 mijn man leerde kennen als leerling van de zeevaartschool, kwam al gauw het verhaal dat zijn broer Frits in de oorlog Vlissingen had gebombardeerd. Het vliegtuig was aangeschoten en had een noodlanding gemaakt op de Noordzee. Later heeft Frits mij zelf het verhaal verteld. Hij met nog 35 anderen hadden in 194 I vanuit ons voormalig Indie dienst genomen bij de mari neluchtvaart. van deze 36 mannen hebben slechts 4 de oorlog overleefd, waaronder mijn zwager. L. Prinsen-Verhulst, Vlissingen EXPOSITIE: EXPRESSIONISME IN NEDERLAND Met de tentoonstelling Expressionisme in Nederland 1910-1930 heropent het Singer Museum op feestelijke wijze haar deuren na een grondige renovatie. De tentoonstelling presen teert werk van Nederlandse expressionisten en van buitenlandse kunstenaars die op hen van invloed waren. Ruim 1 20 schilderijen, grafische werken en beelden werpen een blik op de ver schillende facetten van deze turbulente stroming aan het begin van onze eeuw. Vooral in Nederland uitte het expressionisme zich op zeer diverse wijzen. Op verschillende plaatsen in ons land gaven individuele kunste naars als Kruyder en Chabot en groepen als De Ploeg en Bergense School ieder een eigen, authentieke invulling aan het expressionisme. Het Singer Museum laat nu voor het eerst de onderlinge verbanden zien, geplaatst tegen de brede achtergrond van invloeden uit die tijd. Binnen het 'moderne' klimaat in de jaren tussen 1 910 en 1930 overheerste bij kunstenaars een drang naar verinnerlijking en versterkte expres sie. Zij vonden een nieuwe, krachtige beeldtaal waarbij zij rechtstreeks uiting konden geven aan hun gevoel. Niet wat gezien werd, was onder werp van hun werk, maar waf gevoeld werd. Zij gaven hun werk een innerlijke visie mee. De bru tale aanpak van Franse en Duitse kunstenaars werd door nederlanders overgenomen. Tussen Nederland en Belgie ontstond op cultureel vlak zelfs een zeer vruchtbare wisselwerking. De Nederlandse expressionisten vertaalden de De volgende personen hebben zich aange meld als lid van de vereniging: Fam. W.G. Landzaat,Vlissingen Stichting HVOV,Vlissingen Mark Merckx,Molenstede (België) Fam. A. Temmink,Vlissingen Fam. C.J. Janse,Vlissingen Mevr. W.M. Engelse- Stofkoper,Middelburg Fam. L.J. Antonides,Vlissingen Dhr. D. Roos,Amsterdam Dhr. P. van Leeuwen,Middelburg Mevr. W.G. Simpelaar-Net,Vlissingen Mevr. R.M. Deurloo-Gasille,Vlissingen Fam. J.C. Voskuil,Vlissingen Fam. L. Goedhart,Vlissingen Dhr. L.J.A. Vroome,Vlissingen Fam. A. Geluk,Amsterdam Drs. H. Plasse,Rijnsburg Alle leden namens het bestuur van harte wel kom bij de vereniging. DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 10