13 VAN HET BESTUUR. sSinds de introductie van de Museumjaarkaart is er regelmatig iets verandert. Begonnen met een kaart voorzien van plakzegeltjes is het geevolu- teerd tot een plastic kaartje met magneetstrip, deze laatste kaart is echter ok al weer verou- -derd. De oorzaak ligt vooral in de snel veroude rende randapparatuur. De aangesloten musea i waren voorzien van kasregisters gekoppeld aan een kaartlezer en computer. De oude kaartlezers waren erg traag, waarop de Stichting MJK besloten heeft deze te vervangen door nieuwere apparatuur. Daarvoor zijn prompt nieuwe (plas tic) kaartjes nodig. Uw oude museum jaarkaart kunt u niet meer (elektronisch) verlengen. Als u de kaart wilt verlengen krijgt u een nieuwe kaart met een extra magneetstrook. Naast de aanschafkosten kost u dat dus een pasfoto, de oude kaarten zijn echter nog tot eind 1995 gel dig. Aan de kassa moeten dan wel extra hande lingen uitgevoerd worden. Soms levert dit pro blemen op. Bij elk bezoek aan een museum krijgt u een kassabon, daarop staat de vervalda tum. Het bonnetje is tevens het bewijs dat uw kaart geldig is. Ik raad u aan om dit bonnetje goed te bewaren. Als u ergens problemen heeft kunt u dit bonnetje als bewijs tonen. Als u twijfelt kunt u naar het Stedelijk Museum Vlissingen komen; een van de medewerkers haalt uw kaart door de apparatuur en u krijgt een 'kassabon' met vervaldatum erop. Met de komst van de nieuwe kaart zijn ook de prijzen verhoogd. Dit wordt niet veroorzaakt (door de nieuwe apparatuur (deze wordt gesponsord), maar omdat veel musea meer inkomsten nodig hebben om te kunnen overle ven. een zeer groot deel van de inkomsten vloeit terug naar de aangesloten musea. Veel musea hebb en ook hun toegangsprijs verhoogd. De nieuwe kaarten kosten: -Jongerenkaart (tot en met 1 8 jaar): f 15,- - Volwassenkaart: f 45,- - Seniorenkaart: f 32,50 - Vriendenkaart: f 32,50 Als Vriend van het Stedelijk Museum Vlissingen komt u ook in aanmerking voor een vrienaen- kaart. Deze is voor u alleen verkrijgbaar bij het Stedelijk Museum Vlissingen. U moet daarvoor een voucher afgeven bij het museum. Deze vou cher is bijgesloten bij de acceptgirokaart van de vereniging, die u eerdaags zult ontvangen. Tot slot biedt de Stichting Museumjaarkaart de mogelijkheid uw museumjaarkaart gratis te 'ver zekeren' tegen schade of verlies. U moet daar voor opgenomen worden in het adressenbe stand van deze stichting. Hiervoor liggen in het museum gratis antwoordkaarten. Bij diefstal of verlies ontvangt u dan een vervangende kaart. Als u dit doet staat u overigens in een adressen bestand, dat mogelijk door de stichtng gebruikt kan worden voor mailings. Tot nu toe heb ik daar zelf nooit iets van gemerkt. De houders van een RABO-Europas met MJK- logo kunnen gewoon gebruik blijven maken van deze pas. Deze kaart wordt bij een bezoek aan een museum automatisch verlengd tot 31 december 1995. HERSTELWERKZAAMHEDEN MUSEUM. In het aprilnummer van Den Spiegel heeft de heer Weber, de conservator van het museum, u een indruk gege ven van het reilen en zeilen van net museum. Dit naar aanleiding van zijn toen verschenen evaluatienota over tien jaar museumbeleid. Er waren en zijn nogal wat knelpunten naar voren gekomen in deze nota. Enkele bestuursle den hebben de nota in eerste instantie in febru ari/ maart besproken met de wethouder van cul tuur, mevrouw Poppe- de Looff en later met de raadscommissie Welzijn. Dit overleg vond plaats in een goede sfeer en er werden toezeg gingen gedaan het een en ander aan te pakken indien dit financieel haalbaar zou blijken te zijn. Wij hebben aangegeven wat naar onze mening op korte termijn door de gemeente verbeterd moest worden. Dit betrof vooral achterstallig onderhoud aan het gebouw. DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 17