14 VAN HET BESTUUR NIEUWJAARSWENSEN VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING STEDELIJK MUSEUM VLISSINGEN Inmiddels hebben er herstelwerkzaamheden plaatsgevonden in het museum: lekkages zijn verholpen, plafonds hersteld en ook is de toilet ruimte aanzienlijk verfraaid. Al met al is het bestuur verheugd dat hef meest nodige aan het gebouw is verbeterd en we zijn blij dat de "gemeente" binnen een redelijke termijn hande lend is opgetreden! Ook het komend jaar proberen wij als bestuur, namens de vereniging, onze bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijk functionerend muse um. Mede namens de andere bestuursle den wens ik u allen een voorspoedig en gezond 1995 toe. We hopen dat dit jaar een goed verenigingsjaar mag v/orden! Sjouke Postma, voorzitter Verslag van de extra Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 12 oktober 1994 in het gemeentearchief. Aanwezig 10 leden en 5 bestuursleden. 1De voorzitter opent om 19.00 uur deze ver gadering, die belegd is om 2 nieuwe bestuursle den te kunnen benoemden. 2. Het verslag van 15 april 1994 wordt goed gekeurd en ondertekend. 3. De heer Rijpert is helaas wegens familieom standigheden niet aanwezig. De sekretaris heeft geen aanmeldingen van tegenkandidaten ont vangen. Mevrouw Oonk en de heer Rijpert wor den met algemene stemmen in het bestuur geko zen. 4. Mevrouw Van Nassau ligt in het ziekenhuis. Het bestuur en alle aanwezigen wensen haar een voorspoedig herstel. De kursus van de Hogeschool Zeeland i.s.m. gemeentearchief was een groot succes: 23 aanmeldingen. Overwogen zal worden deze kursus voor de Vrienden te herhalen. Een van de aanwezigen stelt voor een kursus 'Verhalen c.q. je eigen leven' op touw te zetten. Ook dit zal overwogen worden. Mevrouw Ouwehand stelt dat in vele andere musea Vrienden een museumwinkel run nen. Is dit een idee voor Vlissingen? De voorzit ter antwoordt dat dit bij ons wat moeilijker ligt, omdat wij een gemeentemuseum hebben. Wij zouden eerst toestemming van de gemeente moeten krijgen om vrijwilligers in te schakelen. De voorzitter stelt voor de volgende excursie in mei i.p.v. april te houden, in verband met het weer. De aanwezigen vinden dit geen goed idee: in mei gaan al veel mensen met vakantie. Excursie zal Dij voorkeur eind april gehouden worden. Voorzitter en sekretaris waren op de najaarsver gadering in Maassluis van de landelijke Federatie van Vrienden van Musea. Op 22 okto ber start de landelijke vriendenwerfaktie, in den Spiegel van oktober zal hieraan veel aandacht besteed worden, ledereen wordt opgeroepen een Vriend voor het museum te werven. 5. De voorzitter dankt allen voor aanwezigheid en sluit de vergadering om 1 9.25 uur. Bellamypark 19, 4381 CG Vlissingen Openingstijden: ma t/m vr. 10.00-1 7.00 uur; za. en zo. 1 3.00-17.00 uur. Toegangsprijs: volw. f 2,50; kinderen tot 1 2 jaar, groepen vanaf 20 personen en pas 65+: f 1,50; MJK-kaart: gratis. DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 18