DEN SPIEGEL 1 moiuy INHOUD Jaargang 13, nummer 1, januari 1995 Den Spiegel is het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum en gemeen tearchief Vlissingen. Den Spiegel verschijnt aan het begin van het kwartaal. REDAKTIE: L. Wolterbeek-van der Vlerk, eindredaktie R. den Broeder E. Oomens-Pals A. Rijpert REDAKTIEADRES: Bel la my park 21 438 l CG Vlissingen Tel: 01 l 84-12498 SLUITINGSDATUM INZENDING COPY: vrijdag 24 februari 1995 INGEZONDEN STUKKEN: De redaktie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of niet te plaat sen op grond van de beschikbare plaatsings ruimte. nr. 330198 of RABO-bankrekening nr. 34.93.48.502, t.n.v. Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum en Gemeentearchief Vlissingen. OPGAVE NIEUWE LEDEN: C Aan het sekretariaat: Bellamypark 2L 4381 CG^I&tóBtëUO BESTUUR:-y S.J. Postma, MlüDt&ïvoorzitter E.J.M. Saue7;Van"'Hees,sekretaris J. Weug,penningmeester L. Oonk-Peters,bestuurslid A. Rijpert,bestuurslid J.C. Wandel,bestuurslid L. Speckens,bestuurslid A. Meerman,adviseur W. Weber,adviseur A.H. van Dijk,adviseur ISSN: 0921-982X VORMGEVING: R. den Broeder DRUK: Stadsdrukkerij Vlissingen VERENIGING VRIENDEN VAN HET STE DELIJK MUSEUM EN HET GEMEENTE ARCHIEF VLISSINGEN Leden van de vereniging en inwonende huisge noten hebben gratis toegang tot het Stedelijk Museum Vlissingen, alle aktiviteiten van de ver eniging en ontvangen automatisch Den Spiegel. LIDMAATSCHAP: De contributie voor hef lidmaatschap van de vereniging bedraagt minimaal f 15,00 per kalenderjaar. Ook kan een hoger bedrag naar keuze worden betaald. Elk bedrag boven de minimumcontributie komt geheel ten goede aan het aankoop en restauratiefonds. Overmaking van de contributie kan geschieden op Postbank Rond de ontblooting van Michiel de Ruyter2 Vereniging Rembrandt4 Ingekomen brieven Nieuwe leden Expositienieuws Singer Museum Laren Stedelijk Museum Amsterdam7 Rijksmuseum Amsterdam8 Het Wooldhuis, het behouden waard8 De Boekenspiegel9 "Kijk, mama, de maan is gevallen10 Museumbibliotheek12 De museumjaarkaart verandert weer12 Van het bestuur: Herstelwerkzaamheden museum13 Nieuwjaarswens14 Algemene ledenvergadering14 DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 5