4 STANDBEELD DE RUYTER LITERATUUR: VERENIGING REMBRANDT Zijkant van de sokkel van het standbeeld van de Ruyter met de inscriptie "Verplaatst 23 augustus 1894". Foto Den Spiegel. ontbloofing" was op 25 augustus vastgelegd. Er was eerst nog wat geharrewar geweest bij de plaatselijke instanties waar het beeld moest staan. Besloten werd uiteindelijk tot het Rondeel, waar de bedrijvigheid van koopvaardij-en bin nenschepen het beeld van de stad bepaalde. In 1 894 werd het beeld naar zijn huidige plaats gebracht, waar het in 1 841 nog niet kon staan omdat het een bewapend bastion was. Twee dagen lang vierde Vlissingen feest rond de onthulling van het beeld door Koning Willem II. Voor hoogwaardigheidsbekleders en de gewo ne burgerij was een heel programma samenge steld. De welsprekendste redenaar uit die tijd, Prof.Abraham des Amorie van der Hoeven, was speciaal uitgenodigd om in de Jacobskerk een feestrede uit te spreken. Met de bekende retoriek en bombast uit de vorige eeuw prees hij in zijn toespraak De Ruyter min of meer de hemel in. In het weeshuis aan de Groofe Markt was een ten toonstelling van "Ruyteriana" ingericht, waar de Koning zich voor de som van f 1 500 een schil derij van de gewonde De Ruyter aanschafte van de Goese schilder Wulffaert. Ook Royer was die dag aanwezig en mocht veel lof voor zijn werk ontvangen van de koninklijke hoogheden. Toen hij echter in 1 868 overleed, was er niet veel meer over van zijn grote reputatie als beeld houwer van heldenmonumenten en onnoemelijk veel ander werk. Zijn weduwe kon niet gedaan krijgen, ondanks een herhaald verzoek aan Thorbecke, dat de stad Amsterdam of de Nederlandse staat zich over zijn artistieke nala tenschap ontfermden. Pas in het kader van Beelden in Nederland 1994 is de aandacht voor zijn werk weer opgebloeid. Louis Royer 1793-1868: een Vlaamse beeld houwer in Amsterdam; Amsterdam, 1994 P.K.van Daalen: Nederlandse beeldhouwers in de negentiende eeuw; 's-Gravenhage, 1 957 Gedenkschrift der oprigtina van net stand beeld voor M.A.de Ruyter, plegtig ontbloot te Vlissingen den 25 Augustus 1841 door de Commissie tot de oprigting Vlissingen, 1 842 De vereniging Rembrandt is in 1883 opgericht, de aanleiding was de vei ling van de "Collectie teekeningen van Oude Meesters" van Jacob de Vos Jbzn. De vrees bestond dat deze verzameling, althans de mooiste en meest waardevolle tekeningen daar uit, niet in Nederland zouden blijven. De uitverkoop naar het buitenland van kunstwerken van Nederlandse oorsprong, met name schilderijen, was in die tijd in volle gang. DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 8