VERENIGING REMBRANDT 5 Nederland kende eigenlijk geen mecenaat; de de Staat beschikte niet over ae middelen om het vertrek naar het buitenland van onze kunstschat ten tegen te houden. Hef is dan ook begrijpelijk dat de volledige naam van de vereniging luidt: Vereniging Rembrandt Nationaal Fonds Kunstbehoud. Haar doel is echter niet meer beperkt tot het behouden van kunstschatten in Nederland, zij rekent ook het vermeerderen van het openbare bezit aan kunstschatten in Nederland tot haar taak, dus wordt mede steun verleend bij aankopen in het buitenland. De Vereniging Rembrandt verleent van oudsher steun bij aankoop van oude kunst door openba re musea. Sedert het derde kwart van deze eeuw worden ook aanvragen voor werken van moderne en hedendaagse kunst in behandeling genomen. Hieruit mag blijken dat de Vereniging Rembrandt zich niet beperkt - zoals soms nog gedacht wordt - tot steun bij de aankoop van werken van onze nationale schilder met die naam. Evenals de vereniging van Vrienden heeft de Vereniging Rembrandt leden. Met hun contribu tie, al dan niet uitgebreid met giften, maken zij het werk van de vereniging, mogelijk. Andere voor haar belangrijke bronnen van inkomsten zijn de jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Fonds en de opbrengsten van het vermogen. Legaten en erfstellingen worden rechtstreeks toe gevoegd aan het vermogen, ten dele aan het Fonds voor bijzondere aankopen. Met deze middelen is het ons mogelijk belangrijke schen kingen en renteloze leningen te verschaffen aan musea die een kunstobject van hoge kwaliteit willen aankopen. Als het museum aan de bepa lingen van het schenkingscontract voldoet, kun nen de bezoekers uit de vermelding bij het kunst werk vernemen dat de aankoop is geschied met de steun van de Vereniging Rembrandt, daartoe mede in staat gesteld door het Prins Bernhard Fonds. De prijzen van kunstwerken van topkwaliteit zijn nog steeds stijgend. Wil de Vereniging Rembrandt haar doel met succes blijven nastre ven, dan is een toename van haar ledental een vereiste. Wij zijn geen concurrent van een Vereniging van Vrienden van een museum. Wel is er een verschil in activiteiten. Steun bij aan koop van kunstwerken is een van de doelstellin gen van de Vereniging van Vrienden, bovendien gericht op een museum. De Vereniging Rembrandt heeft de steun bij aankoop als enig doel, ten behoeve van alle kunstmusea in Nederland. Wij schenken nooit het volle aan koopbedrag, zodat de steun bij aankoop door de Vereniging van Vrienden veelal nodig en nooit overbodig is. Onze leden ontvangen tweemaal per jaar ons fraai geillusfreede periodiek met een deskundige beschrijving van de kunstwerken die met onze steun door de musea zijn aangekocht. Voorts ontvangen zij het jaarverslag. Bovendien heb ben onze leden op vertoon van hun lidmaat schapskaart gratis toegang tot de vaste collectie en soms ook tot speciale tentoonstellingen van circa 100 kunstmusea, met name van die musea die ooit met onze steun een kunstwerk hebben verworven. De leden ontvangen een uitnodiging voor onze jaarvergadering die in een, steeds wisselend museum ergens in het land wordt gehouden. De prijs van het lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt kan nauwelijks een bezwaar vor men. De minimumcontributie per lid bedraagt f 50,- per jaar, echtparen betalen tenminste f 75,- en studenten slechts f 25,-. Wij hopen dat vele leden van een Vereniging van Vrienden ook lid willen worden van de Vereniging Rembrandt. Met hun bijdrage steunen zij de uitbreiding van ons nationaal kunstbezit. Bovendien betekent een groot aantal leden in het hele land een ver sterking van ons gezag bij de overheid. Folders met een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van de vereniging Rembrandt zijn te verkrijgen aan de balie van vele musea. Ook kunt u zich wenden tot ons secretariaat: Postbus 14152, 3508 SG Utrecht, telefoon 030- 544689 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur). DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 9