lississ v }Y\. /UI BRANDWEER 5 2. POSTMEESTERS Zf yj Z 'ZJCAUMJ l t~yA/ Wanneer ze zelf verhinderd zijn dienen ze te zorgen voor een betrouwbare vervanger na toe stemming daarvoor van de Overmannen van de Boden of de Commissarissen over de Posterij. De vervanger dient zelf te reizen of de brieven en pakjes te overhandigen aan de bode van Middelburg op Amsterdam vertrekkende. Thuis gebleven boden die hun reis hebben uitbesteed aan de Middelburgse boden dienen zelf de retourpost in Middelburg af te halen en op het postkantoor af te leveren zonder deze zelf te oestellen. (Afb. 2) De ordonnantie van 30 mei 1677 voor de koopmansboden bevat ook meteen de oudste beschrijving van de rechten en plichten van een postmeester. Pas in 1726 verschijnt er een "Ordonnantie voor de postmeester binnen de Stadt Vlissingen" 15). Toch zijn er ook al namen van postmeesters bekend voor 1677 (8). Chronologisch zijn dat: 1625: SimonJoosten Imbrecht 1647Dominicus de Mei 1649: Anthoni Janssen Cools Jacob Pick 1661Cornells Pickjacz. 1 663: Abraham van Laren. Deze 'postmeesters' waren in feite bestelmees- ters met zeer beperkte bevoegdheden. Pas bij de ordonnantie van 1677 worden de rechten en plichten van de postmeester en de koopmans boden afgebakend. Dan worden de koopmans boden ook verplicht brieven te halen en te bezor gen op het postkantoor, een verplichting die ze zoveel mogelijk probeerden te ontduiken (12). Hef zelf bestellen van de brieven leverde vaak (extra) bestelloon op terwijl afhandeling door de postmeester de koopmansbode geld kostte, n.l. de achtste penning van het port der brieven. Ook de schippers worden verplicht de brieven af te geven op het postkantoor en voor afvaart te informeren of er brieven te vervoeren zijn. De postmeester wordt in de ordonnantie van 1 677 verplicht een boekhouding bij te houden van de 'uitgaande brieven van belang' (aange tekende brieven) met vermelding van de naam van verzender en ontvanger, waarvoor de ver zender een stuiver dient te betalen. Daarnaast M uj /t-aj Tk y y>^ Z '7 Afb.2. Amsterdam 17 janu ari 1798 naar Vlissingen, per koopmansbode via Middelburg. Geen vertrek- stempel in Amsterdam lonno dig voor bodeposllj; 7 stui- f: vers port tot Middelburg (7] 2 st. tot Vlissingen, totaal j 9 sl. (Vlllll collectie Gem.archief. 7,A J f 1 I DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 5