1952 in de bewaarplaats bij de Rechtbank liggen en dat de vanaf 1953 gepasseerde akten op het notariskantoor in de kluis lig gen. De akten in het Gemeentearchief zijn voor iedereen in te zien, en de akten na 1915 alleen voor "belanghebbenden". In zijn alge meenheid zijn dat degenen die de akten heb ben ondertekend of hun rechtstreekse erfge namen. Behalve de akten zijn er ook de namenregis ters. Het oudste register op kantoor begon in 1892 en dat register is enige tijd geleden overgedragen aan het Gemeentearchief, zodat de akten vanaf 1892 tot 1915 beter toe gankelijk zijn geworden. De aard van de akten is aanzienlijk veran derd in de loop der jaren. Zo zult U nu geen akten van plaatsvervanging bij de militie meer vinden, geen akten van bodemerij (ter financiering van schade aan een schip) of een wisselprotest. Ook een verklaring zoals die van 27 januari 1808 zal niet gauw meer wor den opgemaakt: "Dat zij gedurende circa een tijd van twee jaar bij de requirant als dienstmeid heeft gewoond, dat zij nimmer enige vleselijke conversatie met dezelve heeft gehad en dus ook niet bij dezelve Zwanger bevindt of kan bevinden, zoals de laster alhier verspreid heeft." De akte was opgemaakt: tot stuiting van de snode kwaadsprekerij. Thans vormen de akten van levering en hypotheek het grootste aandeel in de nota riële akten, gevolgd door de testamenten. De teksten wijken qua strekking niet af van wat nu gebruikelijk is. In 1878 staat er in een leveringsakte: "Aan de koper voegt bij en met zijn gekochte al wat daaraan en in aard nagel- en wortelvast is, alsmede de daarbij behorende losse goederen, bestaande in schoorsteen en kast, boorden, bedstede plan ken, droogstokken en andere dergelijke, voorzover dit een en ander bij het gebruikko- men daarin aanwezig zal bevonden worden." Nu: "Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond. Het voortgezet gebruik van verko per als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand komen van de koopovereenkomst tot aan het tijdstip van aflevering wordt geacht geen wijziging te hebben gebracht in de staat van het verkochte." In 1842 staat in een testament: "Dewelke verlangende om over hare goederen te beschikken, alvorens door den dood verrast te worden, aan mij, notaris, zakelijk heeft opgegeven haar testament en uiterste wil hetwelk ik Notaris eigenhandig heb geschre ven, luidende alsvolgt:" Nu: "Ik herroep alle vóór heden door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen en ter zake des doods gedane aanstellingen en ver klaar thans opnieuw te beschikken als volgt: etc.... Alvorens de voorlezing daarvan is geschied heeft de comparant zijn wil nader zakelijk aan mij, notaris, in tegenwoordigheid van de getuigen opgegeven." Tot slot een sprong naar het heden. Het "produkt" van het notariaat is in feite rechtszekerheid. Als U een akte laat opma ken, moet U erop kunnen vertrouwen dat de akte Uw bedoeling juist en volledig weer geeft. Daartoe hebben de notaris en zijn medewerkers opleidingen gevolgd, en vinden steeds bijscholingen plaats. Op een gemiddeld notariskantoor werken één of twee notarissen, één of twee kandi daat-notarissen, enige notarisklerken en enige -secretaressen. Per notaris zijn er gemiddeld zeven werkne mers, zodat er voor de notaris ook sprake is van een management-taak. Tekstverwerkers zijn al jaren heel gewoon, en het notariaat was de eerste beroepsgroep die collectief faxapparaten aanschafte. De notariswet is al oud, maar het notariaat, zeker ook in Vlissingen, flexibel genoeg om alle goede ontwikkelingen te volgen. mr. A.J. Sauer 6 Den Spiegel, juli 1995

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 6