Nieuwsbrief Restauratieproject kerncollectie van het toekomstige Zeeuws Maritiem Museum Na de laatste gezamenlijke bijeen komst van de Stichting Steunfonds omtrent het restauratieproject Kern collectie van het toekomstig Zeeuws Maritiem Museum, bleek dat er vol doende toezeggingen waren van de kant van de sponsors, om de in totaal vijftien schilderijen door de restaura teur Wim de Maat te laten restaure ren. Inmiddels zijn al twee schilderij en behandeld, waarvan u hieronder een rapportage vindt. Restauratie van het 'Familiepor tret van mr. J.C. Lampsins en mr. J. Sautijn', gesponsord door Rabobank Walcheren-Zuid. Het schilderij is in de tweede helft van de 18e eeuw geschilderd door Jan Palthe (1717-1769). Het is een portret van Lampsins met zijn schoonvader Sautijn. Op de tafel ligt een overzicht van een stamreeks van de familie Lampsins en op de stoel ligt een kussen met het wapen van de Admiraliteit. Het schilderij is een olieverf op linnen en de afmetingen zijn 199 cm x 130 cm. De tand des tijds heeft voor enige bescha digingen gezorgd aan dit schilderij. De conditie van het schilderij was slecht door aantasting van de verflaag. De vernislaag was ondoor zichtig en er was kalkwaterschade geconsta teerd. In het doek zijn deformaties te zien en de dragers lieten los. Bovendien is in het ver leden het doek foutief gereinigd waardoor er sprake is van verfverlies. Daarnaast zijn gedeeltes van het schilderij zichtbaar over schilderd. Het eerste wat de restaurateur heeft gedaan, is het schilderij 'ont-restaure- ren', dat wil zeggen alle toevoegingen verwij deren die in de loop der jaren zijn aange bracht. Eerst is de vergeelde vernislaag eraf ge haald. De vernislaag is een bescherming van de verflaag van het schilderij. Dan kan er begonnen worden met het verwijderen Den Spiegel, januari 1999 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 21